งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาท หน้าที่ ของ สพป. สถานศึก ษา. Personal Spirit มิตร สันติภาพ คนดี ผู้อื่น Problem Solviing แก้ปัญหาอย่าง เป็นระบบ Team Work ทำงานเป็นทีม สมรร ถนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาท หน้าที่ ของ สพป. สถานศึก ษา. Personal Spirit มิตร สันติภาพ คนดี ผู้อื่น Problem Solviing แก้ปัญหาอย่าง เป็นระบบ Team Work ทำงานเป็นทีม สมรร ถนะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาท หน้าที่ ของ สพป. สถานศึก ษา

2 Personal Spirit มิตร สันติภาพ คนดี ผู้อื่น Problem Solviing แก้ปัญหาอย่าง เป็นระบบ Team Work ทำงานเป็นทีม สมรร ถนะ นักเรี ยน Thinking ฉลาดในการคิด รักอ่าน Communicatio n ติดต่อ สื่อสาร E ภาษาที่ 2

3 สพป. สร้างรู้ เข้าใจ ส่งเสริม พี่เลี้ยง พัฒนา ลส. จัดเรียน – สอน ASEAN วิจัยการพัฒนาลส. จัด เรียนรู้ ร. ร. ต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ ร. ร. ทั่วไป ทำสื่อสร้างตระหนัก เข้มแข็ง ASEAN นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงาน ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน แผ่นพับเว็บ

4 ร.ร. ร.ร. ทำ ลส. สถานศึกษา จัดเรียนรู้ เน้น ASEAN จัดบรรยากาศการเรียนรู้ – มุม ศูนย์ ASEAN ทำ หา สื่อ ASEAN ประสานสัมพันธ์ ป. สมาชิก ASEAN จัดงานวัน / สัปดาห์ ค่าย ASEAN

5 การพัฒนา ลส. สถานศึกษาที่เน้น ASEAN ตั้ง คณ ะ วิเครา ะห์ ข้อมูล ทำ หลัก สูตร ตรว จ คุณภ าพ ปรับ ปรุง วิจัย ติดต าม ผล ใช้ หลักสู ตร คณะ กก. ส. ให้ ความ เห็นช อบ

6 สถานศึกษา ดำเนินการ ศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์ กระทรวง จุดเน้น สพฐ. ข้อ 8 วิเคราะห์ ลส. แกนกลาง K A P สมรรถนะ เด็กไทย อาเซียน ทำ หลักสูต ร สถานศึ กษา

7 ความรู้ พื้นฐา น ประชา คม ASEA N วิถี ชีวิต พหุวั ฒฯ ประเท ศ สมาชิ ก กฎบัตร อาเซียน ประวัติ ศาสต ร์ ความ รู้ ASE AN ภูมิอา กาศ แวดล้ อม

8 การใช้ E ภาษา 2 การใช้ เหตุผล การ คำนว ณ การ ใช้ ICT กระบวนกา รคิด แก้ปัญหา กระบว น การ กลุ่ม ทักษะ / กระบว น การ สืบเสาะ สื่อสาร ตระหนั ก

9 ทักษะ ชีวิต เข้าใจ ตน ผู้อื่น เอื้อ อาทร แบ่งปั น กล้า แสดง ออก ยอมรับความ แตกต่าง ระหว่างบุคคล ค่านิย ม คุณลัก ษณะ พึง ประสง ค์

10 หลักสูตร สถานศึกษา ที่เน้น อาเซียน ส่วนนำ – ความนำ วิสัยทัศน์ สมรรถนะ คุณลักษณะพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้

11 เน้น ผู้เรี ยน คิด แก้ปัญ หา ยืดห ยุ่น บูร ณา การ ตระห นัก สอน หลาก การ จัดการ เรียนรู้ สื่อ วัด ประเมิน หลากห ลาย สื่อส าร คุณ ธรร ม


ดาวน์โหลด ppt บทบาท หน้าที่ ของ สพป. สถานศึก ษา. Personal Spirit มิตร สันติภาพ คนดี ผู้อื่น Problem Solviing แก้ปัญหาอย่าง เป็นระบบ Team Work ทำงานเป็นทีม สมรร ถนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google