งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น
รหัสวิชา ง31241 รายวิชา การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 4 สอนโดย..... ครูบุญสิตา อิ่มสอน next

2 คำอธิบายรายวิชา รหัสวิชา ง31241 รายวิชา การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น
ศึกษาหลักการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายโดยให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลและ สารสนเทศ  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลและโปรแกรมฐานข้อมูลโครงสร้างแฟ้มข้อมูลและส่วนประกอบของแฟ้มข้อมูลการสร้างแฟ้มข้อมูล การป้อน-แก้ไข-เพิ่ม-ลบและแสดงข้อมูล การแก้ไขโครงสร้างและป้องกันแฟ้มข้อมูล back next

3 การกำหนดรูปแบบรายงาน การสร้างแฟ้มรายงาน การประยุกต์ในงานด้านต่างๆ ฐานข้อมูลในอนาคต เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการฐาน ข้อมูลและแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น สามารถออกแบบสร้างและใช้ระบบข้อมูลเบื้องต้นได้ มีทักษะ ในการสื่อสารและสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอย่างมีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อการใช้โปรแกรม ระบบคอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์ back next

4 จุดประสงค์ back next

5 1. อธิบายความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 2
1. อธิบายความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 2. สามารถบอกความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 3. อธิบายโครงสร้างการจัดการข้อมูล 4. อธิบายการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้ 5. บอกความหมายของข้อมูลและฐานข้อมูล back next

6 6. เข้าใจถึงระบบการทำงานของฐานข้อมูล 7
6. เข้าใจถึงระบบการทำงานของฐานข้อมูล 7. อธิบายโครงสร้างต่าง ๆ ของระบบฐานข้อมูล 8. ออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 9. สร้างฐานข้อมูลและนำฐานข้อมูลที่ได้ไปใช้งาน 10. ออกแบบและสร้างตาราง (Table) ในระบบฐานข้อมูลเพื่อ นำไปใช้งาน 11. ออกแบบ QUERY ในระบบฐานข้อมูลได้ถูกต้อง back next

7 12. ออกแบบและสร้างฟอร์ม (Form) ในระบบฐานข้อมูล เพื่อนำไปใช้งาน 13
12. ออกแบบและสร้างฟอร์ม (Form) ในระบบฐานข้อมูล เพื่อนำไปใช้งาน 13. ออกแบบ REPORT ได้ถูกต้อง บอกถึงประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลเพื่อนำไป ประยุกต์ ใช้ ในงานต่าง ๆ ได้ back next

8 สวัสดี back


ดาวน์โหลด ppt การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google