งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบศาสนาพราหมณ์-ฮินดู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

2 1. ข้อใดมีเฉพาะในศาสนาพราหมณ์
ก. การแบ่งวรรณะ ข. การบูชายัญ ค. การทรมานตน ง. การอวตารของพระเจ้า

3 2.โมกษะในศาสนาฮินดูหมายถึงอะไร
ก. การที่จิตหลุดพ้นจากกิเลส ข. ความหลุดพ้นจากชีวิตที่เป็นทุกข์ในโลกนี้ ค. การได้เกิดในสวรรค์อันเป็นบรมสุข ง. วิญญาณบริสุทธิ์ไม่เวียนว่ายตายเกิด

4 3. การนับถือพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์แตกต่างจากการนับถือพระเจ้า ในศาสนาคริสต์และอิสลามในเรื่องใด
ก. พระเจ้าในศาสนาพราหมณ์มีมากกว่าหนึ่งองค์ ข. พระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ไม่เกี่ยวกับการสร้างโลกและมนุษย์ ค. พระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ไม่เกี่ยวกับการให้คุณโทษแก่มนุษย์ ง. พระเจ้าในศาสนาพราหมณ์สามารถอวตารลงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้

5 4. อาศรม 4 ของพราหมณ์-ฮินดู มีไว้เพื่ออะไร
ก. เพื่อเป็นแนวทางการครองเรือนให้สงบสุข ข. เพื่อเป็นการบำเพ็ญเพียรให้บรรลุเป้าหมายชีวิต ค. เพื่อเป็นสถานที่ให้คนฮินดูได้มาศึกษาศาสนา ง. เพื่อเป็นวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย

6 5. ลำดับขั้นตอนตามหลักอาศรม 4 คือ ข้อใด
ก. คฤหัสถ์ พรหมจารี วนปรัสถ์ สันยาสี ข. พรหมจารี วนปรัสถ์ สันยาสี คฤหัสถ์ ค. พรหมจารี คฤหัสถ์ วนปรัสถ์ สันยาสี ง. สันยาสี วนปรัสถ์ คฤหัสถ์ พรหมจารี

7 6. ความหมายที่ถูกต้องเรื่อง ตรีมูรติในศาสนาฮินดู ซึ่งกล่าว ไว้ว่าพระเจ้าทุกคนต่างเป็นผู้สร้างโลกนั้น ได้แก่ ข้อใด ก. พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ สร้างโลกพร้อมกัน ข. พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ สร้างโลกคนละส่วน ค. พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ สร้างโลกคนละยุค ง. พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ แท้จริงคือพระเจ้าองค์ เดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google