งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school
สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ กิจกรรม ผลงาน รางวัล เกียรติบัตร ด้านที่ ๕ บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร ๕.๒ คุณลักษณะของครู

2 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school ๑. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เป้าหมาย การจัดการศึกษา หลักสูตร จิตวิทยา และการพัฒนาการของนักเรียน สามารถนำมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็น รายบุคคล

3 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school

4 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school

5 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school ๒. ครูมีทักษะและจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

6 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school

7 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school

8 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school ๓. ครูมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน อุทิศตนในการพัฒนานักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี

9 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school

10 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school

11 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school ๔. ครูมีพัฒนาการตนเองอย่างสม่ำเสมอและใช้ กระบวนการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน

12 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school

13 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school

14 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school ผลการดำเนินงาน

15 ๑. สามารถจัดกลุ่มนักเรียนตามศักยภาพได้อย่างเหมาะสม
โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school ๑. สามารถจัดกลุ่มนักเรียนตามศักยภาพได้อย่างเหมาะสม

16 ๒. นักเรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school ๒. นักเรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง

17 ๓. นักเรียนสามารถผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัล
โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school ๓. นักเรียนสามารถผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัล

18 ๔. นักเรียนสามารถผลิตโครงงานต่างๆเพื่อส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัล
โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school ๔. นักเรียนสามารถผลิตโครงงานต่างๆเพื่อส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัล

19 ๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school ๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

20 ๖. นักเรียนมีสุขภาพจิตดี
โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school ๖. นักเรียนมีสุขภาพจิตดี

21 ๗. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที รู้จักเสียสละ มีจิตสาธารณะ
โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school ๗. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที รู้จักเสียสละ มีจิตสาธารณะ


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google