งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มา: Causal Process in Criminality in Don C

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มา: Causal Process in Criminality in Don C"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทสรุปการวิเคราะห์สาเหตุแห่งอาชญากรรม ปัจจัยต่าง ๆทางด้านโครงสร้างสังคม
ที่มา: Causal Process in Criminality in Don C. Gibbons, Society, Crime and Criminal Behavior, 4th edition.

2 ปัจจัยพื้นฐาน ความแตกต่างขององค์การทางสังคม (อิทธิพลอันเกิดจากเงื่อนไขที่ทำให้กระทำความผิด) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว เช่นสังคมเมือง ความห่างทางสังคม ชนชั้น ฯลฯ ค่านิยมทั่ว ๆไปทางวัฒนธรรม ค่านิยมของวัฒนธรรมรอง และความขัดแย้งทางด้านค่านิยม การไร้กฎเกณฑ์ทางสังคม

3 ปัจจัยพื้นฐาน ความแตกต่างกันทางด้านโอกาสที่ถูกต้องทำนองคลองธรรม
การรังเกียจทางเชื้อชาติ และการเลือกปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และแรงกดดันทางเศรษฐกิจ

4 ตัวแปรแทรก ปัจจัยทางด้านชีววิทยา
ผลต่างของการสมาคม ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน อิทธิพลอื่น ๆ จากเพื่อน (Peer Group) แบบแผนการปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว ปัจจัยอื่น ๆ

5 ปัจจัยกระตุ้น ทัศนคติและแรงจูงใจในการกระทำความผิด
แบบแผนความประพฤติ บุคลิกภาพ การพึ่งพาผู้อื่น การกำหนดบทบาทที่บกพร่อง บทบาททางเพศที่บกพร่อง สถานการณ์กดดัน การชอบเสี่ยงภัย

6 แบบแผนพฤติกรรมขั้นต้น
การเบี่ยงเบนปฐมภูมิ (พฤติกรรมเบี่ยงเบน) แบบแผนพฤติกรรมทางอาญา (Criminal Behavior) วิถีอาชญากรรม (Criminal Career)

7 ความไม่แน่นอน การเข้าสู่หรือการได้สัมผัสกับองค์กรต่าง ๆในกระบวนการยุติธรรม ปัจจัยอื่น ๆ

8 ผลลัพธ์วิถีอาชญากรรม
การกระทำความผิดเกิดขึ้น หรือไม่ ขึ้นอยู่กับตัวแปร ต่าง ๆทางด้านรูปแบบพฤติกรรมทางอาญา และวิถีอาชญากรรม


ดาวน์โหลด ppt ที่มา: Causal Process in Criminality in Don C

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google