งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ในเขต 7 ที่ผ่านเกณฑ์ สรุป : อำเภออนามัยเจริญพันธุ์ ในภาพเขต 7 ผ่านเกณฑ์ร้อยละสะสม กระบวนการ มีส่วนร่วมในเขตชัดเจนมากที่สุด มีการกำกับติดตามที่ชัดเจนมากส่งผลให้ขอเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ในเขต 7 ที่ผ่านเกณฑ์ สรุป : อำเภออนามัยเจริญพันธุ์ ในภาพเขต 7 ผ่านเกณฑ์ร้อยละสะสม กระบวนการ มีส่วนร่วมในเขตชัดเจนมากที่สุด มีการกำกับติดตามที่ชัดเจนมากส่งผลให้ขอเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ในเขต 7 ที่ผ่านเกณฑ์ สรุป : อำเภออนามัยเจริญพันธุ์ ในภาพเขต 7 ผ่านเกณฑ์ร้อยละสะสม กระบวนการ มีส่วนร่วมในเขตชัดเจนมากที่สุด มีการกำกับติดตามที่ชัดเจนมากส่งผลให้ขอเป็น เขตอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งแรกภายในปี 2558 นี้ จำนวน / ร้อยละ สะสม ปีพศ.2557

2 2 คลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น ในเขต 7 ที่ผ่านเกณฑ์ สรุป : YFHS ในเขต 7 ผู้บริหารให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในระดับดีเยี่ยม มี การผลักดันงานกลุ่มวัยชัดเจน มีเจ้าภาพหลัก รอง ระดับเขตชัดเจน ส่งผลให้การ ดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างชัดเจน ปีพศ.2557

3 3 อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ในเขต 8 ที่ผ่านเกณฑ์ ปีพศ.2557 สรุป : อำเภอการอนามัยเจริญพันธุ์ ในภาพเขตร้อยละสะสมผ่านเกณฑ์ที่กรมกำหนด ( ร้อยละ 40 ขึ้น ไป ) ทุกจังหวัดมีแผนในการรับการประเมินในปี 2558 ชัดเจน ภาคีเครือข่ายนายอำเภอ อปท. แกนนำ ชุมชน โรงเรียน ให้ความร่วมมือและสนใจในการประเมินรับรอง ส่งผลให้จังหวัดหนองบัวลำภูประเมิน ครบ 100% ขอเป็นจังหวัดอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งแรก จำนวน / ร้อยละ

4 4 สรุป : คลินิก YFHS ในเขต 8 ภาพรวมผ่านเกณฑ์ร้อยละสะสม ความสำคัญของ การรับรองคลินิกนี้คือผู้บริหารใน รพศ / รพท / รพช ให้ความสำคัญและสนับสนุนการ ดำเนินงาน และความชัดเจนในการสื่อสารระหว่าง สสจ. และ รพ. คลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น ในเขต 8 ที่ผ่าน เกณฑ์ ปีพศ.2557


ดาวน์โหลด ppt 1 อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ในเขต 7 ที่ผ่านเกณฑ์ สรุป : อำเภออนามัยเจริญพันธุ์ ในภาพเขต 7 ผ่านเกณฑ์ร้อยละสะสม กระบวนการ มีส่วนร่วมในเขตชัดเจนมากที่สุด มีการกำกับติดตามที่ชัดเจนมากส่งผลให้ขอเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google