งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติ พื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เดิมเป็นที่ตั้งของ เมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร ชาวต่างชาติเรียกกันว่า " บางกอก " มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีความสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติ พื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เดิมเป็นที่ตั้งของ เมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร ชาวต่างชาติเรียกกันว่า " บางกอก " มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีความสำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวัติ พื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เดิมเป็นที่ตั้งของ เมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร ชาวต่างชาติเรียกกันว่า " บางกอก " มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลและติดต่อค้าขายกับ อาณาจักรต่าง ๆ เป็นเมืองหน้าด่านขนอน คอยดูแลเก็บ ภาษีกับเรือสินค้าทุกลำที่ผ่านเข้าออก ส่วนบริเวณปากน้ำ ตรงอ่าวไทย เรียกกันว่า " นิวอัมสเตอร์ดัม " มีชุมชนใหญ่ และโกดังของชาวต่างประเทศไว้สำหรับพักสินค้า ปัจจุบันคือพื้นที่บริเวณอำเภอพระประแดง ที่มาของคำว่า " บางกอก " นั้น มีข้อสันนิษฐานว่าอาจมา จากการที่แม่น้ำเจ้าพระยาคดเคี้ยวไปมา บางแห่งมีสภาพ เป็นเกาะเป็นโคก จึงเรียกกันว่า " บางเกาะ " หรือ " บาง โคก " หรือไม่ก็เป็นเพราะบริเวณนี้มีต้นมะกอกอยู่มาก จึง เรียกว่า " บางมะกอก " โดยคำว่า " บางมะกอก " มาจากวัด อรุณ ซึ่งเป็นชื่อเดิมของวัดดังกล่าว และต่อมาต่อมากร่อน คำลงจึงเหลือแต่คำว่าบางกอก ต่อมาเมื่อถึงคราวเสียกรุงศรีอยุธยาใน พ. ศ. 2310 หลัง การกอบกู้อิสรภาพจากพม่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรง สถาปนาเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทรให้เป็นราชธานีแห่งใหม่ คือ กรุงธนบุรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ. ศ. 2313 แต่กรุง ธนบุรีมีสภาพเป็นเมืองอกแตก ตรงกลางมีแม่น้ำ เจ้าพระยาไหล ผ่าน เป็นเหตุให้สมเด็จเจ้าพระยามหา กษัตริย์ศึก ( ทองด้วง ) มีความคิดจะย้ายเมืองไปทางฝั่ง ตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้การป้องกันรักษา เมืองเป็นไปได้โดยง่าย หน้าแรก

3 อาณาเขตติดต่อ กรุงเทพมหานครมีอาณาเขตทางบกติดต่อกับจังหวัด สมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัด ปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัด สมุทรปราการ ส่วนอาณาเขตทางทะเลอ่าวไทยตอนใน ติดต่อจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนนทบุรีและจังหวัด ปทุมธานี ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ และ อ่าวไทย ( ส่วนที่เป็นอ่าวไทยที่เป็นพื้นที่เดิมของจังหวัด ธนบุรี ปัจจุบันคือเขตบางขุนเทียน ซึ่ง มีอาณาเขตทาง ทะเลติดต่อทางอ่าวไทยกับจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด เพชรบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ จุดที่อยู่ ใต้สุดอยู่ที่ละติจูด 13 องศา 13 ลิปดา 00 ฟิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา 27 ลิปดา 30 ฟิลิปดาตะวันออก ซึ่ง เป็นการแบ่งตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าว ไทยตอนใน พ. ศ. 2502) ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครและ จังหวัดนครปฐม หน้าแรก

4 สัญลักษณ์ประจำกรุงเทพมหานคร ตราของกรุงเทพมหานคร เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้าง เอราวัณ พระหัตถ์ทรงสายฟ้า ตรานี้กรมศิลปากรออกแบบ โดยอาศัยภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของสมเด็จกรมพระยานริศ รานุวัดติวงศ์เป็นต้นแบบ เริ่มใช้ในปี พ. ศ. 2516 ตาม ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายราชการ พ. ศ. 2482 ฉบับที่ 60 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ. ศ. ตรา 2516 ( สมัยเมื่อยังเป็นจังหวัดพระ นครนั้นใช้พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นตราประจำจังหวัด ) ต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานคร คือต้นไทรย้อยใบ แหลม (Ficus benjamina) คำขวัญของกรุงเทพมหานคร ไม่มี ทั้งนี้ในปี พ. ศ. 2554 กรุงเทพมหานครได้จัดโครงการประกวดคำขวัญ กรุงเทพมหานครขึ้นเพื่อนำมาใช้เป็นคำขวัญประจำ กรุงเทพมหานคร และจะประกาศผลการประกวดในวันที่ 2 กรกฎาคม หน้า แรก


ดาวน์โหลด ppt ประวัติ พื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เดิมเป็นที่ตั้งของ เมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร ชาวต่างชาติเรียกกันว่า " บางกอก " มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีความสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google