งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ระเบียบมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ องค์ประกอบของฟาร์ม 1. ทำเลที่ตั้งของฟาร์ม 1.1 อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ปีก อย่างน้อย 5 กิโลเมตร 1.2 ห่างจากตลาดนัดค้าสัตว์ปีก อย่างน้อย 5 กิโลเมตร

2 3.1 พื้นที่ในการเลี้ยงจะต้องมีเพียงพอ
2. ลักษณะของฟาร์ม 2.1 พื้นที่ของฟาร์ม ต้องมีเนื้อที่เหมาะสม 2.2 ฟาร์มจะต้องจัดแบ่งพื้นที่ฟาร์มเป็นสัดส่วน 2.3 ถนนภายในฟาร์ม 2.4 บ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงาน 3. ลักษณะโรงเรือน 3.1 พื้นที่ในการเลี้ยงจะต้องมีเพียงพอ โรงเรือนระบบเปิด-น้ำหนักไก่เป็น รวมไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร โรงเรือนระบบปิด-น้ำหนักไก่เป็น รวมไม่เกิน 34 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร 3.2 วัสดุที่ใช้ในการสร้างโรงเรือน

3 แผนผังฟาร์มไก่

4 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 23/04/47

5 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 23/04/47

6 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 23/04/47

7 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 23/04/47

8 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 23/04/47

9 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 23/04/47

10 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 23/04/47

11 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 23/04/47

12

13 komchadluek.net

14

15

16 3.3 การระบายอากาศ 3.3.1 การหมุนเวียนอากาศ 3.3.2 ฝุ่นละออง
3.3 การระบายอากาศ การหมุนเวียนอากาศ ฝุ่นละออง อุณหภูมิ ไก่เล็ก อยู่ในช่วง องศาเซลเซียส ไก่ใหญ่ อยู่ในช่วง องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ อยู่ในช่วงร้อยละ 50-80 ปริมาณแก๊ส 3.4 แสงสว่าง ความเข้มของแสงค่าเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 10 ลักซ์ (Lux.) ที่ระดับตัวไก่ มีระยะมืดให้ไก่ได้พักผ่อนอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง

17 การจัดการฟาร์ม 1. การจัดการโรงเรือน
1. การจัดการโรงเรือน ปิดพักโรงเรือนไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนนำไก่ชุดใหม่เข้ามาเลี้ยง 2. การจัดการด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ 2.1 อุปกรณ์การเลี้ยงแบบอัตโนมัติต้องมีการตรวจสภาพการทำงานทุกวัน 2.2 อุปกรณ์ให้แสงสว่างควรเป็นชนิดติดตั้งแล้วสัตว์ได้รับแสงตามเกณฑ์ที่กำหนด 3. การจัดการด้านบุคลากร 3.1 ผู้เลี้ยงไก่ โรงเรือนระบบเปิด - ผู้เลี้ยงไก่ 1 คน ดูแลไก่ไม่เกิน 10,000 ตัว โรงเรือนระบบปิด - ผู้เลี้ยงไก่ 1 คน ดูแลไก่ไม่เกิน 40,000 ตัว 3.2 สัตวบาล 1 คน ดูแลเป็ดไม่เกิน 400,000 ตัว 3.3 สัตวแพทย์ 1 คน รับผิดชอบในการดูแลไก่ไม่เกิน 5,000,000 ตัว

18 6. การจัดการด้านอาหารสัตว์
4. คู่มือการจัดการฟาร์ม 5. ระบบการบันทึกข้อมูล 6. การจัดการด้านอาหารสัตว์ 6.1 อาหารสัตว์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย 6.2 ภาชนะบรรจุและการขนส่งอาหารสัตว์สะอาด 6.3 มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 6.4 การเก็บรักษาอาหารสัตว์ถูกต้อง 6.5 การให้อาหาร อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่เนื้อ เหมาะสมกับอายุและพันธุ์ ปริมาณที่เพียงพอ ยาที่ใช้ผสมในอาหารต้องมีสัตวแพทย์รับรอง การให้อาหารจะต้องใช้ภาชนะที่เหมาะสมและวางไว้อย่างเพียงพอในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและแย่งกันกิน

19 - ภาชนะให้อาหาร รางอาหาร 2-6 นิ้ว ต่อไก่ 1 ตัว ถาดอาหารไก่เล็ก 1 ถาด ต่อไก่ 100 ตัว ถาดอาหารไก่ใหญ่ แบบอัตโนมัติ ถาด ต่อไก่ 1,000 ตัว ถังอาหารไก่ใหญ่ 30 ถัง ต่อไก่ 1,000 ตัว (โรงเรือนระบบเปิด) - เวลาให้อาหาร โรงเรือนระบบเปิด - ไก่เล็ก (0-3 สัปดาห์) ให้อาหารวันละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง - ไก่ใหญ่ ให้อาหารวันละไม่น้อยกว่า ครั้ง โรงเรือนระบบปิด - ให้กินอาหารตลอดเวลา (ไก่จะหยุดกินช่วงปิดแสง)

20 6.6 การให้น้ำ แหล่งน้ำ ความสะอาดและคุณภาพน้ำ ปริมาณน้ำเพียงพอ การให้น้ำเหมาะสม - ภาชนะให้น้ำ รางน้ำ 2 เซนติเมตร ต่อไก่ 1 ตัว นิปเปิ้ล 1 หัว ต่อไก่ ตัว กระติกน้ำ กระติก ต่อไก่ 1,000 ตัว

21 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ 1. การป้องกันและควบคุมโรค
1. การป้องกันและควบคุมโรค 1.1 ยานพาหนะเข้า-ออกฟาร์ม 1.2 ความเข้มงวดในการทำลายเชื้อโรคบุคคลเข้า-ออกฟาร์ม 1.3 การป้องกันการสะสมของเชื้อโรคในเขตพื้นที่เลี้ยงสัตว์ 1.4 การสร้างภูมิคุ้มกันโรค 1.5 การควบคุมโรค การจัดการไก่ป่วย การจัดการไก่ตาย การทำลายซากไก่ - การทำลายโดยการฝัง ฝังซากใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และมีฝาปิดมิดชิดไม่ให้สัตว์ไปคุ้ยเขี่ย - การทำลายโดยการเผา มีสถานที่เผาหรือเตาเผา เผาซากจนหมด 2. การบำบัดโรค

22 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
1. เก็บซากไก่ออกจากเล้าทันทีทุกครั้ง 2. ทำลายสัตว์พาหะนำโรค ให้ทำลายโดยการฝังหรือเผา 3. วัสดุรองพื้นที่เปียก ให้ตักออกจากโรงเรือนทันที 4. วัสดุรองพื้นห้ามนำกลับมาใช้อีก ห้ามตกหล่น 5. น้ำบำบัดก่อนที่จะปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะ 6. พื้นที่รอบโรงเรือนรัศมีอย่างน้อย 3 เมตร ควรสะอาด 7. ต้องมีวิธีการกำจัดสัตว์พาหะนำโรคอย่างต่อเนื่อง

23

24


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google