งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาโครงการ 4 หน่วยกิต 2 ชั่วโมง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาโครงการ 4 หน่วยกิต 2 ชั่วโมง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 21065001 วิชาโครงการ 4 หน่วยกิต 2 ชั่วโมง
วิชาโครงการ 4 หน่วยกิต 2 ชั่วโมง อ.พูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุล

2 ความหมายและความสำคัญของโครงการ
หมายถึง แผนงานหรือแนวทางการดำเนินงานของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องอย่างมีเหตุผล โดยใช้ทรัพยากร เพื่อให้กิจกรรมนั้นบรรลุเป้าหมายมีการวางแผนการใช้ทรัพยากร มีช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน งบประมาณ การบริหารจัดการโครงการอย่างชัดเจน ในปัจจุบันนำไปใช้ทั้งภาครัฐและเอกชน มุ่งการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องดำเนินการจัดทำโครงการที่ถือเป็นแผนงานของผู้ปฏิบัติ เพื่อการดำเนินงานที่ถูกต้องและเหมาะสม เกิดผลดีกับทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

3 การเลือกโครงการ ความสำคัญของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ
ความประหยัด ประโยชน์ของโครงการ เวลา บุคคล ความทันสมัยของโครงการ

4 หัวข้อในการเขียนโครงการ
1. ชื่อโครงการ งบประมาณ 2. ผู้รับผิดชอบ วิธีดำเนินการ 3. หลักการและเหตุผล 9. ระยะเวลาดำเนินการ 4. วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 5. เป้าหมาย การประเมินผล 6. สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

5 องค์ความรู้ที่นำมาประกอบการเขียนโครงการ
ข้อมูลด้านต่างๆ เช่น สถิติ บทความ สถานการณ์ สภาพภูมิศาสตร์ สำรวจบุคลากรที่ใช้ในการดำเนินโครงการ งบประมาณ ใช้งบเท่าใด ได้มาจากแหล่งไหน วัสดุอุปกรณ์ มีเพียงพอหรือไม่/จัดหาจากที่ไหน วิธีใด การจัดทำ เมื่อสะสมข้อมูลแล้ว ดูว่ามีวิธีการจัดการอย่างไร

6 การดำเนินงานตามโครงการ
การวางแผน จะดำเนินการอย่างไร ใครทำอะไร วัตถุประสงค์ชัดเจนหรือไม่ มีงานใดยังไม่ชัดเจน หากมีอุปสรรคหรือเกิดปัญหา มีแนวทางแก้ไขอย่างไร การกำหนดทรัพยากร กำลังคน งบประมาณ วัตถุดิบ และเครื่องจักร การจัดทำกำหนดเวลา ควรกำหนดอย่างชัดเจนว่าช่วงไหนต้องทำอะไร ตรวจสอบแผนอย่างสม่ำเสมอ งานไปถึงไหน/จะได้ทราบปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข

7 การประเมินผลโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด
ผลสำเร็จของโครงการเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มหรือไม่ คุณภาพของโครงการเป็นอย่างไร คุ้มค่ากับทรัพยากรที่สูญเสียไปหรือไม่ มีประโยชน์ต่อส่วนรวมมากน้อยเพียงใด


ดาวน์โหลด ppt วิชาโครงการ 4 หน่วยกิต 2 ชั่วโมง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google