งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557
“โครงการประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ พ.ศ. 2557 กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ กรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557 1

2 สุทธิรัตน์ รัตนโชติ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
การกลับไปใช้สิทธิ ในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ.ศ. 2494 ข้าราชการ สุทธิรัตน์ รัตนโชติ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

3 พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิ พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
ในบำเหน็จบำนาญตาม พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 กฎหมาย Undo

4 ถึง 30 มิถุนายน 2558

5 สาระสำคัญของกฎหมาย Undo

6 ที่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิก กบข.โดยสมัครใจ
ให้สิทธิ Undo กับ ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัด ที่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิก กบข.โดยสมัครใจ (มาตรา 36 พรบ.กบข.)

7 ผู้มีสิทธิ Undo ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ สมาชิก กบข. 1,187,668 คน 977,709
สมัครใจ 767,867 คน ข้าราชการ สมาชิก กบข. 1,187,668 คน ตามกฎหมาย 419,801 คน 977,709 คน สมัครใจ 209,842 คน ผู้รับบำนาญ สมาชิก กบข. 211,472 คน ตามกฎหมาย 1,630 คน

8 ผู้มีสิทธิ Undo จังหวัดลำพูน
ข้าราชการ ภาคสมัครใจ 4,487 คน 977,709 คน 6,400 คน ผู้รับบำนาญ ภาคสมัครใจ 1,913 คน

9 1 คน มีได้เพียง 1 สถานะ เท่านั้น
การใช้สิทธิ Undo Note 1 คน มีได้เพียง 1 สถานะ เท่านั้น ข้าราชการ Undo ผู้รับบำนาญ Undo ผู้รับเบี้ยหวัด Undo

10 เมื่อได้ยื่นใช้สิทธิ Undo แล้ว จะขอยกเลิกไม่ได้ !
Note เมื่อได้ยื่นใช้สิทธิ Undo แล้ว จะขอยกเลิกไม่ได้ !

11 ที่เป็นสมาชิกกองทุน ตามมาตรา 36 พรบ. กบข.
ข้าราชการ ที่เป็นสมาชิกกองทุน ตามมาตรา 36 พรบ. กบข. ข้าราชการ หมายถึง ………………… 1 ข้าชการพลเรือน 2 ข้าราชการฝ่ายตุลาการ 3 ข้าราชการฝ่ายอัยการ 4 ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 5 ข้าราชการครู 6 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 7 ข้าราชการตำรวจ 8 ข้าราชการทหาร 9 ข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ 10 ข้าราชการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นข้าราชการตาม พรบ. กบข.

12 ข้าราชการ 1 ให้ใช้สิทธิเลือก ถัดจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ
1 ให้ใช้สิทธิเลือก ถัดจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน (ประมาณ 6.5 เดือน) 2 ได้รับเงินสะสม และดอกผล คืนจาก กบข. ตั้งแต่วันที่หมดสมาชิกภาพ กบข. (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป) 3 ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และดอกผลของเงินดังกล่าว โดยรัฐจะให้ กบข. นำเงินนี้ไปใส่ในบัญชีเงินสำรอง เพื่อใช้ในการ บริหารจัดการภาระบำนาญต่อไป

13 เงินออม ที่ กบข. ประกอบด้วย ทำความเข้าใจเรื่อง เงินออม ของสมาชิก กบข.
เป็นสมาชิก กบข. เงินออม ที่ กบข. ประกอบด้วย Undo เงินออมจากภาครัฐ 1.1 เงินประเดิม เฉพาะสมาชิกที่บรรจุเข้ารับราชการก่อน 27 มีนาคม 2540 โดยนาส่งเป็นเงินก้อน ครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อชดเชยส่วนต่างของเงินบานาญ 1.2 เงินชดเชย นาส่งในอัตรา 2% ของเงินเดือนสมาชิกทุกเดือน เพื่อชดเชยส่วนต่างของเงินบานาญ 1.3 เงินสมทบ นาส่งในอัตรา 3% ของเงินเดือนสมาชิกทุกเดือน เพื่อช่วยเพิ่มเงินออมให้กับสมาชิก เงินออมจากสมาชิก 2.1 เงินสะสม นาส่งในอัตรา 3% ของเงินเดือน เพื่อออมเงินอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง 2.2. เงินสะสมส่วนเพิ่ม (ออมเพิ่ม) นาส่งเงินเพิ่มจากอัตราปกติที่กาหนดไว้ เลือกตั้งแต่ 1-12% เพื่อเร่งการออมให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำความเข้าใจเรื่อง เงินออม ของสมาชิก กบข.

14

15

16 4 สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันที่ 30 กันยายน 2558 คือวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เว้นแต่ จะขอลาออก หรือถูกสั่งให้ออก ถัดจาก 30 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2558 สมาชิกภาพ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันถัดจากวันขอลาออก หรือถูกสั่ง ให้ออก แล้วแต่กรณี 5 ข้าราชการที่มีเวลาราชการเหลืออยู่ไม่ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เนื่องจากจะออกจากราชการ ไม่ว่ากรณีใด (ขอลาออก หรือถูกสั่งให้ออก)ให้ใช้ สิทธิเลือกได้ไม่เกินวันที่ที่จะออกจากราชการนั้น แล้วแต่กรณี (วันที่ขอลาออก หรือวันที่ถูกสั่งให้ออก) โดยสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันถัดจากวันออก จากราชการ แล้วแต่กรณี

17 6 เมื่อออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด และมีสิทธิรับ
บำนาญ จะได้รับบำนาญตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญ 2494 จนถึงวันที่เสียชีวิต 7 หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความตาย ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม หรือภายในวันที่ที่ จะออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด (วันที่ขอลาออก หรือวันที่ถูกสั่งให้ออก) แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์นั้นเป็นอันสิ้นผล

18 ภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2558 2 ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับถัดจากวันที่
ข้าราชการที่ไม่อยู่ ก่อนหรือในวันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ และกลับเข้ารับราชการ ภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2558 1. ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 2. ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติงานใดๆตาม พรฎ.ว่าด้วยการกำหนด หลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการข้าราชการไปทำการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้น เหมือนเต็มเวลาราชการ 3. ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 4. อยู่ระหว่างร้องทุกข์หรืออุทธรณ์คำสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 1 ให้แสดงความประสงค์ ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันกลับเข้ารับราชการ 2 ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับถัดจากวันที่ แสดงความประสงค์

19 ให้รวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้ด้วย
ตุลาการศาลปกครองซึ่งเคยเป็นข้าราชการที่เข้ารับราชการ ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และลาออกจากราชการเพื่อไปเป็นตุลาการศาลปกครอง มาตรา 35 พรบ.กบข. 2. ข้าราชการ ซึ่งเคยเป็นข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที 27 มีนาคม 2540 ซึ่งลาออกจากราชการและกลับเข้า รับราชการตั้งแต่ หมวด 3 พรบ. กบข.ใช้บังคับ มาตรา 35 พรบ.กบข. 3. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเคยเป็นข้าราชการ ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และมีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจไปยัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 70/1 พรบ.กบข. 4. พนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งเคยเป็น ข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และมี กฎหมายกำหนดให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ มาตรา 70/6 พรบ.กบข.

20 ให้รวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้ด้วย
โดยสรุป ข้าราชการที่เข้ารับราชการ ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และปัจจุบัน(วันที่ กฎหมาย Undo มีผลใช้บังคับ) เป็นสมาชิก กบข.ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ได้สิทธิ Undo ทุกคน

21 และปัจจุบัน(วันที่ กฎหมาย Undo มีผลใช้บังคับ)
ในทางกลับกัน ข้าราชการที่เข้ารับราชการ หลังวันที่ 27 มีนาคม 2540 และปัจจุบัน(วันที่ กฎหมาย Undo มีผลใช้บังคับ) เป็นสมาชิก กบข.ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ไม่ได้สิทธิ Undo แม้แต่คนเดียว

22 โดยอนุโลม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ ให้บทนิยามคำว่า “ข้าราชการ”
ตามกฎหมาย Undo หมายความรวมถึงบุคคลตาม 1-4 และให้นำบทบัญญัติ เกี่ยวกับข้าราชการตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญ 2494 มาใช้บังคับกับบุคคล 1-4 โดยอนุโลม

23

24 สำหรับ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ให้นับเวลาต่อเนื่อง+คำนวณบำนาญตาม สูตร พรบ แต่ให้ไปรับบำนาญตามกฎหมายบำเหน็จบำนาญท้องถิ่น พนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ให้นับเวลาต่อเนื่อง+คำนวณบำนาญตาม สูตร พรบ. 2494 โดยเงินเดือนสุดท้ายคำนวณตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนฯ +รับบำนาญตามกฎหมายบำเหน็จบำนาญ 2494

25 กบข.กำหนดโดยความเห็นชอบกระทรวงการคลัง
หลักเกณฑ์และวิธีการประกอบกฎหมาย Undo การแสดงความประสงค์ การคืนเงินทั้งจำนวน หรือการแบ่งชำระเงินเป็นส่วนๆ การได้รับเงินคืน โดยการหักกลบลบกัน ระหว่างผู้รับบำนาญ กับ รัฐ กระทรวงการคลังกำหนด กบข.กำหนดโดยความเห็นชอบกระทรวงการคลัง การส่งเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และดอกผลของเงินดังกล่าว ของผู้รับบำนาญและข้าราชการ เข้าบัญชีเงินสำรอง การคืนเงินสะสม และดอกผลของเงินดังกล่าว ให้ข้าราชการ

26 สถานที่ยื่นใบสมัคร Undo
ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ

27 หลักฐานยืนยัน การสมัคร Undo ใบสมัคร ใบรับแบบแสดงความประสงค์
(แบบ ข.1 ) สำเนาเอกสาร (บัตรประชาชนและหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร)+ รับรองสำเนาโดยส่วนราชการที่รับใบสมัคร ใบรับแบบแสดงความประสงค์ (แบบ ข.2 ) ออกจากระบบ e Pension โดยส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ใบรับรองสิทธิ (แบบ ข.3) ออกจากระบบ e Pension โดย สนง.คลังจังหวัด , กรมบัญชีกลาง (สรจ.) เป็นผู้อนุมัติให้ส่วนราชการเพื่อส่งต่อให้กับข้าราชการผู้แสดงความประสงค์

28 การกรอกข้อมูลใน ใบสมัคร Undo (แบบ ข.1 , บ.1) ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
ถูกต้องตามกฎหมาย ถูกใจ

29 Note เงินก้อนที่ได้รับจาก กบข. ได้รับการยกเว้นภาษี ตาม มติ คณะรัฐมนตรี
(ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีแล้ว ก็ไม่ต้องคืน)

30 Note จนกว่าจะแล้วเสร็จ ประโยชน์ที่ได้รับจาก กบข.
ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้นให้คงมีอยู่ต่อไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ

31 วันสุดท้ายแสดงความประสงค์
Note วันสำคัญ Undo 30 มิถุนายน 2558 วันสุดท้ายแสดงความประสงค์ 30 กันยายน 2558 วันสิ้นสมาชิกภาพ กบข.

32 จบ สาระสำคัญของกฎหมาย Undo

33

34 ความร่วมมือ กับ กบข.

35 สามรถกำหนดตัวแปรต่อไปนี้
1 เงินเดือนปัจจุบัน 2 เงินเดือนขึ้นในอนาคตปีต่อปี 3 % ออมเพิ่มตามความสมัครใจ ปีต่อปี 4 ผลตอบแทนการลงทุน กบข. ในอนาคต ปีต่อปี ** ทั้งนี้ต้องยอมรับเงื่อนไขว่า ผลของการประเมิน เป็นเพียง การคาดการณ์อนาคตที่เกิด จากการกำหนดตัวแปรโดยตัวท่านเอง*** ท่านเอง **

36

37 เพื่อการใช้งานที่ราบรื่นโปรแกรมรองรับ Google Chrome และ Firefox

38

39

40 1 2 3

41 วันเดือนปีเกิด อายุเกษียณราชการ วันเข้ารับราชการ จำนวนเวลาทวีคูณ*** เงินเดือนปัจจุบัน

42 ระบบคิดให้ที่ ร้อยละ 4 สามารถปรับได้ตามข้อสมมุติฐานของตนเอง
ปีงบประมาณ/อัตราการขึ้นเงินเดือน /อัตราออมเพิ่ม/ผลตอบแทน กบข. ระบบคิดให้ที่ ร้อยละ 4 สามารถปรับได้ตามข้อสมมุติฐานของตนเอง

43 1 2

44

45

46

47 โปรแกรมประเมิน เป็นเพียงการคาดการณ์จากตัวแปรเท่านั้น
ระยะเวลารอคอยในการรับบำนาญส่วนต่างให้เท่ากับเงินของรัฐหากเลือก Undo

48 วันที่กฎหมาย ใช้บังคับ
วันที่ขอออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 30 กันยายน 2558 30 มิย. 58 เลือก Undo แจ้ง กบข.โอนเงินในบัญชีเงินรายบุคคลเข้าบัญชี เงินสำรอง และจ่ายเงินสะสม+ดอกผลให้ผู้มีสิทธิ เลือก Undo ได้รับบำนาญสูตรเดิมตั้งแต่วันที่ออกจากราชการ วันที่ขอออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ งดหักเงินสะสม และงดเบิกเงินชดเชย+สบทบ ออกจากราชการ ได้รับบำนาญ สูตรเดิม วันที่เลือก Undo วันที่เลือก Undo กฎหมายบำเหน็จบำนาญ สิ้นผล สิ้นผล วันที่เสียชีวิต วันที่เสียชีวิต วันที่เสียชีวิต สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิกภาพ กบข. สิ้นสุดลง สมาชิกภาพ กบข. สิ้นสุดลง


ดาวน์โหลด ppt ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google