งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา
ฟิสิกส์ 5 (ว40205) โดย ครูยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา

2 วัดความรู้พื้นฐานไฟฟ้าสถิต
1.ในสภาพปกติอะตอมของธาตุทุกชนิดมีประจุไฟฟ้าเป็นชนิดใด ก. บวก ข. ลบ ค. กลาง ง. อะไรก็ได้ 2. วัตถุ A มีประจุบวก วัตถุ B เป็นกลาง นำลวดตัวนำเชื่อมระหว่าง A กับ B จะได้ว่า ก. ประจุบวกจาก A เคลื่อนที่ไปยัง B ข. ประจุบวกจาก B เคลื่อนที่ไปยัง A ค. ประจุลบจาก A เคลื่อนที่ไปยัง B ง. ประจุลบจาก B เคลื่อนที่ไปยัง A เฉลย ค. เฉลย ง.

3 ก. ได้รับอิเล็กตรอน ข. สูญเสียอิเล็กตรอน
3. เมื่อนำแท่งแก้วผิวเกลี้ยงถูกับผ้าแพรจะปรากฏว่าเกิดประจุบวกบนแท่งแก้ว เพราะแท่งแก้ว ก. ได้รับอิเล็กตรอน ข. สูญเสียอิเล็กตรอน ค. ได้รับโปรตอน ง. สูญเสียโปรตอน เฉลย ข. 4. เมื่อนำวัตถุ ก. มาถูกับวัตถุ ข.พบว่าวัตถุ ก. มีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้น วัตถุ ก. ต้องเป็น ก. ตัวนำ ข. ฉนวน ค. กึ่งตัวนำ ง. โลหะ เฉลย ข.

4 ....กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า....
การทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าไม่ใช่เป็นการสร้างประจุขึ้นมาใหม่ แต่เป็นการย้ายประจุจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เท่านั้น โดยที่ผลรวมของประจุทั้งหมดของระบบที่พิจารณายังเท่าเดิม ข้อสรุปนี้คือ ...ฉนวนไฟฟ้า... วัตถุใดที่ได้รับการถ่ายเทอิเล็กตรอนและอิเล็กตรอนนั้นยังคงอยู่ที่บริเวณเดิม เรียกวัตถุนั้น ...ตัวนำไฟฟ้า... วัตถุใดที่ได้รับการถ่ายเทอิเล็กตรอนแล้ว อิเล็กตรอนที่ถูกถ่ายเทสามารถเคลื่อนที่กระจายไปได้ตลอดเนื้อวัตถุโดยง่าย

5 การทำให้วัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้ามีประจุไฟฟ้า
ทำได้หลายวิธี แต่เราสามารถทำได้ ด้วยวิธีง่ายๆ 3 วิธี คือ 1. โดยการแตะ 2. โดยการถู 3. โดยการเหนี่ยวนำ

6 สิ่งที่ควรเน้นเวลาคำนวณ
หลักการ ถ้านำประจุไฟฟ้า 2 ประจุวางใกล้กันในตัวกลางใดๆแล้วจะเกิดแรงกระทำต่อกัน จากการทดลองของ คูลอมบ์พบว่า แรงระหว่างประจุไฟฟ้าจะแปรผกผันกับกำลังสองของระยะห่างระหว่างประจุไฟฟ้า ………(1) 2. แรงระหว่างประจุไฟฟ้าจะแปรผันตรงกับผลคูณระหว่างประจุไฟฟ้า ………(2) จาก (1) และ (2) จะได้ แสดงว่า เมื่อ K แทนค่าคงที่มีค่า กฎของคูลอมบ์ สิ่งที่ควรเน้นเวลาคำนวณ 1. ไม่ต้องแทนเครื่องหมายของ Q1 และ Q 2 2. แรง F เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็นนิวตัน ดังนั้นจึงรวมแรง F แบบเวกเตอร์

7 ตัวอย่างที่ 1 สมมติว่าลูกพิท 2 ลูก แต่ละลูกมีประจุ 1
ตัวอย่างที่ 1 สมมติว่าลูกพิท 2 ลูก แต่ละลูกมีประจุ 1.0 คูลอมบ์ เมื่อจุดศูนย์กลางอยู่ห่างกันเป็น 1.0 เมตร แรงระหว่างประจุที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่าใด วิธีทำ จากกฎของคูลอมบ์ F = ดังนั้น จะได้ F = F = 9.0 x 109 N

8 THE END


ดาวน์โหลด ppt ครูยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google