งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
นันท์นลิน นาคะกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 28 เมษายน 2557

2 ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
ระบบส่งต่อ หมายถึง การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลหรือ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งไปยังอีกสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล หนึ่งเพื่อให้การดูแลผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

3 การดูแล ควบคุม คุณภาพการส่งต่อผู้ป่วย
ร.พ. หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้อำนวยการรพ. ใช้งานประจำ, การรายงานผล และการตอบสนอง จังหวัด ผู้รับผิดชอบระบบส่งต่อ, นายแพทย์สสจ. กำกับ, ติดตาม, ควบคุม, รายงาน ระดับจังหวัด เขต ผู้ตรวจราชการเขต กำกับ, ติดตาม, ควบคุม, รายงาน ระดับเขต ประเทศ กระทรวง, สธฉ, สพฉ, สนย, กรมการแพทย์ ฯลฯ กำหนดนโยบาย, ตัวชี้วัด, ติดตามการปฏิบัติตามตัวชี้วัด

4 ระบบส่งต่อ ปลายทาง ต้นทาง การประสาน งานก่อนการส่งต่อ -โทรศัพท์
FAX Line Facebook เตรียมรับส่งต่อ เตรียมก่อนส่งต่อ ดูแลระหว่างส่งต่อ บริหารจัดการ ส่งมอบผู้ป่วย ประเมินผล การประเมิน 9 ด้าน (คน, ของ) ถูกต้อง เหมาะสม MM, dead case Conference ปลอดภัย

5 ระบบส่งต่อผู้ป่วยปลอดภัยไร้รอยต่อ
ศูนย์ประสาน มีผู้รับผิดชอบ ประสานงานเร็ว ข้อมูลครบถ้วน ระบบบริการการส่งต่อ รถพยาบาล อุปกรณ์พร้อม บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีการทบทวนการดูแล

6 ผู้ป่วยทุกรายต้องมีการประสานงาน และเตรียมผู้ป่วยก่อนส่งต่อหรือไม่ ?

7 โครงสร้างการบริหารจัดการศูนย์ส่งต่อ
วิกฤต ทั่วไป แพทย์ พยาบาล ระบบ ซับซ้อน ใช้เวลา ใช้คน ใช้ของ ซับซ้อน ใช้เวลา ใช้คน ใช้ของ จำนวน case น้อย จำนวน case มาก

8 หน่วยงานท่านมีการบริหารจัดการระบบส่งต่ออย่างไร ?
มีสถานที่ของศูนย์ส่งต่อหรือไม่ ? มีอุปกรณ์สื่อสารที่เพียงพอ ? มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำตลอด 24 ชั่วโมง ? มีแพทย์ให้คำปรึกษา ? มีเจ้าหน้าที่ IT ช่วยดูแลและแก้ปัญหาโปรแกรม ? มีผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอ ? มีระบบการทำงานชัดเจน ?

9 ตัวอย่าง บริบทโรงพยาบาลลำปาง
ศูย์ส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน( R, E,U ) ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยทั่วไป (U, SU,N) ทำงานร่วมกัน - จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 24 ชม. - มีพยาบาลรับผิดชอบ 2 คน, เลขาฯ 1 คน สลับ เวร เช้าบ่าย - ที่เหลือจัดพยาบาลประสบการณ์ทำงาน > 5 ปี อยู่ตาม assignment - รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล ประเมินผล นำเสนอผู้บริหาร พัฒนาระบบ - จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเวลาราชการ - มีพยาบาลรับผิดชอบ 2 คน - ประสานรับส่งต่อ 1 คน - ประสานส่งต่อผ่าน e-refer มหาราช 1 คน - รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ รายงานผู้บริหาร

10 ศูนย์ส่งต่อ มีผู้ป่วยส่งต่อเข้า ประสานแพทย์ ประสาน ER ประสาน ward
เวชระเบียน ศูนย์เปล รปภ. รับปรึกษาประสานงานระหว่างส่งต่อ แก้ปัญหารวบรวมข้อมูลการส่งต่อ ศูนย์ส่งต่อ

11 ศูนย์ส่งต่อ มีผู้ป่วยส่งต่อออก ประสานแพทย์ ประสาน ER ประสาน ward
เวชระเบียน ศูนย์เปล รปภ. ส่งข้อมูลผ่าน TR พิมพ์ใบนำส่ง รับปรึกษาประสานงานระหว่างส่งต่อ แก้ปัญหารวบรวมข้อมูลการส่งต่อ ประสานรพ.ปลายทาง ศูนย์ส่งต่อ เตรียม คน ของ ต่อสายให้แพทย์คุยกับแพทย์ ประสาน พขร.เตรียมรถ

12 ศูนย์ส่งต่อ มีผู้ป่วยส่งกลับ ประสานแพทย์ ประสาน ER ประสาน ward
เวชระเบียน ศูนย์เปล รปภ. ส่งข้อมูลผ่าน TR พิมพ์ใบส่งกลับ ประสานรพ.ปลายทาง ศูนย์ส่งต่อ รับและส่งมอบผู้ป่วย เช็คข้อมูลการเดินทางจาก TR ประสาน ward เตรียม ผู้ป่วย

13 การวิเคราะห์กระบวนการทำงานของศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย
ศูนย์ประสาน การประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 30 นาที อัตราการถูกปฏิเสธการรับส่งต่อ อัตรการส่งต่อออกนอกเขตบริการ ระบบบริการการส่งต่อ อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยในระบบส่งต่อ ร้อยละคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในระบบส่งต่อ 9 ด้าน 4 M Analysis การบริหารจัดการเมื่อเกิดภาระงานล้นมือทำอย่างไร ?

14 คำถามที่พบบ่อย ? คำถามชวนคิด ? ใครเป็นคนบันทึกข้อมูลในระบบ
ใครเป็นคนเปิดอ่านข้อมูลในระบบ การรักษาความลับผู้ป่วย ระบบปลอดภัย ? การออกเลขที่ refer ออกอย่างไร ? คำถามชวนคิด ? ถ้าเรานำระบบ IT มาช่วยในการทำงานแล้วมีประโยชน์อย่างไร มีข้อเสีย อย่างไร มีข้อจำกัดอะไร ? เมื่อ IT ล่มมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างไร ? เครื่องปริ้นท์ชำรุดทำอย่างไร ?

15 แบ่งกลุ่มระดมสมองกันนะคะ
รพ.เครือข่าย ศูนย์ส่งต่อ อุปกรณ์สื่อสาร ? บุคลากร ความร่วมมือ ทัศนคติต่อสารสนเทศในระบบส่งต่อ สถานที่ศูนย์ส่งต่อ ? อุปกรณ์สื่อสาร ? เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ? นอกเวลาราชการ ผู้รับผิดชอบ ? มีแพทย์ให้คำปรึกษา ? IT ช่วยแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค มีผู้บริหารให้การสนับสนุน ? มีระบบส่งต่อ/แนวทางส่งต่อ ? การรวบรวม/วิเคราะห์/รายงานผล ทัศนคติต่อสารสนเทศในระบบส่งต่อ ER ให้ความสำคัญกับข้อมูลการประสานงาน มาก/น้อยเพียงไร การเตรียมความพร้อมล่วงหน้า การประสานงานราบรื่น การประเมินคุณภาพส่งต่อ ทัศนคติต่อสารสนเทศในระบบส่งต่อ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google