งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ 1.นางสาวสุพรรษา ภูพวก เลขที่19 ม.4/4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ 1.นางสาวสุพรรษา ภูพวก เลขที่19 ม.4/4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำ 1.นางสาวสุพรรษา ภูพวก เลขที่19 ม.4/4
1.นางสาวสุพรรษา ภูพวก เลขที่19 ม.4/4 2.นางสาววิภาดา ธนบำรุงกูล เลขที่25 ม.4/4 3.นางสาวอรพิชา อรุณแสงศิลป์ เลขที่26 ม.4/4 4.นางสาวภิญญดา นุ่นรักษา เลขที่41 ม.4/4

2 กฎหมายภาษีอากร

3 1. หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดเก็บภาษี
1. หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดเก็บภาษี

4 1. กรมสรรพากร 2. กรมสรรพสามิต 3. กรมศุลกากร 4. กระทรวงการคลัง 5
1.กรมสรรพากร 2.กรมสรรพสามิต 3.กรมศุลกากร 4.กระทรวงการคลัง 5.กรมกระทรวงมหาดไทย ที่ดิน กรมประมง 8.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9.องค์การพริหารส่วนท้องถิ่น

5 2. กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีประเภทใด
2. กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีประเภทใด

6 เก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
เก็บภาษีอากรตามกฎหมายอื่น เช่นอากรรังนกอีแอ่น ภาษีเงินได้ปิโตเลียม

7 3. กรมสรรพสามิตเก็บภาษีประเภทใด
3. กรมสรรพสามิตเก็บภาษีประเภทใด

8 เก็บภาษีสรรพสามิต เช่นภาษีสุรา ภาษียาสูบ ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ภาษีเครื่องดื่ม ภาษีเครื่องใช้ไฟฟ้า ภาษีสนามกอล์ฟ ภาษีไนต์คลับและดิสโก้เธค ภาษีสถานอาบน้ำ อบตัวหรือนวด ภาษีเครื่องสำอาง ภาษีกิจการโทรคมนาคม

9 4. กรมศุลกากรจัดเก็บภาษีประเภทใด
4. กรมศุลกากรจัดเก็บภาษีประเภทใด

10 เก็บภาษีศุลกากร ได้แก่อากรขาออก อากรขาเข้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ

11 5. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือ ภาษีลักษณะใด
5. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือ ภาษีลักษณะใด

12 คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไปที่มีเงินได้ตั้งแต่150,001 บาทขึ้นไป

13 6. การยื่นแบบภาษีทำได้อย่างไร
6. การยื่นแบบภาษีทำได้อย่างไร

14 ยื่นที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ในกรุงเทพมหานคร อาจยื่นแบบทางไปรษณีย์ ยื่นผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ธนาคารพาณิชย์ไทยและสาขาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด

15 7. ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้จากที่ใด
7. ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้จากที่ใด

16 จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

17 8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นภาษี เกี่ยวกับอะไร

18 เป็นภาษีที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพซึ่งประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล

19 9. พระราชกฤษฎีกาได้ใช้ภาษีรายรับ ก่อนหักรายจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์
9. พระราชกฤษฎีกาได้ใช้ภาษีรายรับ ก่อนหักรายจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์

20 7เปอร์เซ็นต์

21 10. ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษี ที่เรียกว่าเก็บจากที่ใดบ้าง
10. ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษี ที่เรียกว่าเก็บจากที่ใดบ้าง

22 การธนาคาร การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิต ฟองซิเอร์ การรับประกันชีวิต การรับจำนำ การประกอบกิจการในลักษณะเดียวกับธนาคารพาณิชย์ การขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าหรือหากำไร

23 11. กิจการใดที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจ เฉพาะบ้าง
11. กิจการใดที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจ เฉพาะบ้าง

24 กิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร กิจการของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉพาะการให้กู้ยืมแก่สมาชิกหรือแก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น กิจการของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม กิจการรับจำนำของกระทรวง ทบวง กรม และราชการส่วนท้องถิ่น

25 12. ป้ายที่ต้องเสียภาษีได้แก่ป้ายอะไรบ้าง
12. ป้ายที่ต้องเสียภาษีได้แก่ป้ายอะไรบ้าง

26 ป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือกิจการอื่นๆ เพื่อการโฆษณาหรือเพื่อหารายได้

27 13. การยื่นแสดงรายการภาษีป้าย ยื่นได้ที่ใด
13. การยื่นแสดงรายการภาษีป้าย ยื่นได้ที่ใด

28 สำนักงานเขต เทศบาล หรือนายอำเภอหรือสำนักงานสุขาภิบาล

29 14. การชำระภาษีป้ายชำระภายในกี่วัน
14. การชำระภาษีป้ายชำระภายในกี่วัน

30 ภายใน15วัน

31 15. ภาษีโรงเรือนและที่ดินคือ ภาษีเกี่ยวกับอะไร
15. ภาษีโรงเรือนและที่ดินคือ ภาษีเกี่ยวกับอะไร

32 อยู่อาศัย หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดิน ซึ่งอยู่อาศัยเองหรือให้ผู้อื่นเช่าหรือใช้ประกอบกิจการต่างๆ

33 16. จะต้องชำระภาษีโรงเรือนและ ที่ดินภายในกี่วันหลังจากได้รับการแจ้งประเมิน

34 ภายใน30วัน

35 17. อัตราการเสียภาษีโรงเรือน คิดเป็นเท่าไร
17. อัตราการเสียภาษีโรงเรือน คิดเป็นเท่าไร

36 12เศษหนึ่งส่วนสอง ของค่ารายปี

37 18. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายมีลักษณะอย่างไร
18. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายมีลักษณะอย่างไร

38 ให้คำนวณหักไว้ทุกครั้งที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน ในอัตราร้อยละของยอดเงินได้พึงประเมินที่จ่ายในแต่ละครั้ง ตามประเภทเงินได้พึงประเมิน


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ 1.นางสาวสุพรรษา ภูพวก เลขที่19 ม.4/4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google