งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) กศน.อำเภอ/เขต

2 แนวคิดและทิศทาง 1. ประเมินอิงเกณฑ์ตามจุดเน้นของสถานศึกษา
2. ประเมินจากผลการจัดการศึกษาเป็นหลัก น้ำหนักร้อยละ ๗๕ 3. ประเมินในเชิงกระบวนการ น้ำหนักร้อยละ ๒๕ 4. ประเมินทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 5. ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ 6. จำนวนมาตรฐานและตัวบ่งชี้ลดลง โดยให้อยู่ในระบบการประกันคุณภาพภายใน

3 หลักเกณฑ์การกำหนดตัวบ่งชี้
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๓๘ กำหนดให้ สมศ. ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่อง ๑) มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ๒) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา ๓) มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ ๔) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน

4 ข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษา ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
ข้อมูลผลการดำเนินงานเฉลี่ย ๓ ปีการศึกษาย้อนหลังก่อนการประเมิน ต.1.1 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามวัย รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย (1 คะแนน) ต.5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาพื้นฐาน 2.5 คะแนน ต.8 .พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาย้อนหลัง 3 ปี(2.5 คะแนน)


ดาวน์โหลด ppt ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google