งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประจำปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 56 – 31 กรกฏาคม 57) การประชุมทำความเข้าใจ สำหรับรับการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาหน่วยงาน สายสนับสนุนผ่านระบบ ESAR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประจำปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 56 – 31 กรกฏาคม 57) การประชุมทำความเข้าใจ สำหรับรับการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาหน่วยงาน สายสนับสนุนผ่านระบบ ESAR."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประจำปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 56 – 31 กรกฏาคม 57) การประชุมทำความเข้าใจ สำหรับรับการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาหน่วยงาน สายสนับสนุนผ่านระบบ ESAR

2 หัวข้อ ( ร่าง ) ประกาศตัวบ่งชี้ระดับหน่วยงานสาย สนับสนุน ( ร่าง ) กำหนดการประเมินหน่วยงานสาย สนับสนุนผ่านระบบ ESAR ตัวอย่างการเขียนผลการดำเนินงานและ หลักฐานที่ใช้ประกอบ การกำหนดรหัสเอกสาร ขั้นตอนการใช้งาน esar.uru.ac.th

3 ( ร่าง ) ประกาศตัวบ่งชี้ระดับหน่วยงานสาย สนับสนุน ( เอกสารแนบ ) ผลการ ดำเนินงา นตาม แผนกล ยุทธ์แผ่น เดียว ผลการ ดำเนินงา นที่ รับผิดชอ บให้ มหาวิทย าลัย ผลการ ดำเนินง านของ หน่วยงา น ประเมินคุณภาพการศึกษาหน่วยงานสาย สนับสนุนผ่านระบบ ESAR

4 ( ร่าง ) กำหนดการประเมินหน่วยงานสายสนับสนุนผ่าน ระบบ ESAR เปิดระบบ esar18 สิงหาคม – 2 ตุลาคม 2557 ปิดระบบเพื่อให้ คกก. ตรวจ 3 – 9 ตุลาคม 2557 ประเมิน 6 – 9 ตุลาคม 2557 เปิดระบบเพื่อให้แก้ไข 10 – 16 ตุลาคม 2557 สรุปผลการประเมิน 17 ตุลาคม 2557

5 ตัวอย่างการเขียนผลการดำเนินงานและหลักฐาน ที่ใช้ประกอบ // การกำหนดรหัสเอกสาร กรณีตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน การเขียนผลการดำเนินงาน : เขียนบรรยายตามที่หน่วยงานได้ ดำเนินงาน หลักฐาน : ใส่ชื่อเอกสารที่สอดคล้องกับการเขียนผลการ ดำเนินงาน เช่น ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงาน การเขียนผลการดำเนินงาน : หน่วยงานได้มีการสำรวจความพึง พอใจโดยการให้ผู้รับบริการ ตอบแบบสอบถามหลังการ ใช้บริการ จำนวน 100 ราย พบว่า มีระดับความพึงพอใจโดย รวมอยู่ที่ ร้อยละ 85 หลักฐาน : รายงานระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี การศึกษา 2556

6 ตัวอย่างการเขียนผลการดำเนินงานและหลักฐาน ที่ใช้ประกอบ // การกำหนดรหัสเอกสาร กรณีตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน การให้คะแนนการประเมินตนเอง 5 หมายถึง มีการดำเนินงาน และ มี หลักฐาน 2.5 หมายถึงมีการดำเนินงาน หรือ มี หลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง 0 หมายถึงไม่มีการดำเนินงาน และ ไม่มี หลักฐาน

7 ตัวอย่างการเขียนผลการดำเนินงานและหลักฐาน ที่ใช้ประกอบ // การกำหนดรหัสเอกสาร กรณีตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ข้อเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานหลักฐาน 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษาที่เหมาะสม และ สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ ของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือ หน่วยงานเทียบเท่า และดำเนินการ ตามระบบ ที่กำหนด มหาวิทยาลัย มีระบบ และกลไก โดยมีการ แต่งตั้ง คกก. ประกัน คุณภาพขึ้น ( เอกสาร แนบ 9.1_1(1)) 9.1_1(1) คำสั่ง คกก. ประกัน คุณภาพ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2556

8 ตัวอย่างการเขียนผลการดำเนินงานและหลักฐาน ที่ใช้ประกอบ // การกำหนดรหัสเอกสาร กรณีตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย การกำหนดรหัสเอกสาร ตัวอย่าง 9.1_1(1) คำสั่งคณะกรรมการประกัน คุณภาพ หมายความว่า 9.1 - ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน _1 - เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1 มีระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่เหมาะสมและ สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย / คณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดำเนินการตาม ระบบที่กำหนด (1)- รายการหลักฐานที่ 1 คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพ - ชื่อเอกสาร / หลักฐาน

9 ตัวอย่างการเขียนผลการดำเนินงานและ หลักฐานที่ใช้ประกอบ // การกำหนดรหัสเอกสาร กรณีตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย สามารถ download ได้ที่ website ของ สมต. หัวข้อ “ ตัวอย่างการเขียนผลการดำเนินงาน ( องค์ 1-9 )”

10 ขั้นตอนการใช้งาน esar.uru.ac.th เข้าไปที่ esar.uru.ac.th ใส่ User name และ Password

11 ขั้นตอนการใช้งาน esar.uru.ac.th ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย

12 ขั้นตอนการใช้งาน esar.uru.ac.th ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย

13 ขั้นตอนการใช้งาน esar.uru.ac.th ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย

14 ขั้นตอนการใช้งาน esar.uru.ac.th ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย

15 ขั้นตอนการใช้งาน esar.uru.ac.th ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย

16 ขั้นตอนการใช้งาน esar.uru.ac.th ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย

17


ดาวน์โหลด ppt ประจำปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 56 – 31 กรกฏาคม 57) การประชุมทำความเข้าใจ สำหรับรับการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาหน่วยงาน สายสนับสนุนผ่านระบบ ESAR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google