งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติตามนโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติตามนโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติตามนโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 การปฏิรูประบบสาธารณสุข
ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง ระยะยาว 1. ร่วมสร้างกระบวนการสมานฉันท์ 2. พัฒนาระบบริการให้ดียิ่งขึ้น (The Better Service) - ลดระยะเวลารอคอย - ลดการปฏิเสธการส่งต่อ - การแพทย์คุณภาพ - ผู้สูงอายุ/ผู้พิการได้รับการฟื้นฟูสุขภาพในโรงพยาบาล - ได้รับยาในมาตรฐานเดียวกัน 3. สร้างขวัญกำลังใจ - ปรับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม - จัดหาตำแหน่งเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ - มาตรการช่วยเหลือบุคลากร ที่ได้รับผลกระทบ 4. สร้างระบบธรรมาภิบาลและกลไก เฝ้าระวัง ตรวจสอบถ่วงดุล 5. ปฏิรูประบบบริการเป็นเขตบริการสุขภาพ 6. ปฏิรูประบบการเงินการคลัง ด้านสุขภาพ 7. ปฏิรูปข้อมูลด้านสุขภาพ 8. พัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย 9. พัฒนากลไก การสร้างเอกภาพในการกำหนดนโยบายสาธารณสุข 10. จัดทำแผนงบลงทุน 11. จัดทำแผนผลิตและพัฒนากำลังคน

3 1 ร่วมสร้างกระบวนการสมานฉันท์
1. สถานพยาบาลทุกแห่งพร้อมรองรับ ผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดฯ ห้ามปฏิเสธการรักษา 2. เน้นคุณภาพการบำบัดฯอย่างมืออาชีพ “ทุกสถานพยาบาลพร้อมรับเน้นคุณภาพบำบัดอย่างมืออาชีพ” ดำเนินการแก้ไขญหา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเมือง/เหตุการณ์ความไม่สงบ และประชาชน 1. ได้รับการเยียวยาด้านสังคมจิตใจ 2. กิจกรรมเสริมสร้างพลังชุมชน(Community Resilience)ให้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างสันติ 3. เฝ้าระวังความสุขชุมชน

4 2 การพัฒนาระบบบริการที่ดีขึ้นเพื่อประชาชน Better Service
ได้พบหมอ 1 ผู้ป่วยฉุกเฉิน เร่งด่วน พบแพทย์ทุกราย 2 จัดระบบ Fast Tract กลุ่มผู้ป่วยเร่งด่วน 6 โรค ( 3S3H ) รอไม่นาน 1 ขยายเวลาบริการ นอกเวลาราชการ 2 เพิ่มจุดบริการ นอกโรงพยาบาลให้พอเพียง 3 ลดระยะเวลารอคอย อยู่ใกล้ไกลได้ยาเดียวกัน ระบบยาให้เป็นระบบเดียวกัน 1. ดำเนินการให้มียา โรคเรื้อรังที่มีคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกัน ทั้งจังหวัด 2. จัดให้มีระบบ การกระจายยาเฉพาะทาง ไปทีรพ.แม่ข่าย (Node) 3. จัดบริการส่งยาเชิงรุก ในกลุ่มผู้ป่วย โรคเรือรังทียาก ต่อการเข้าถึงบริการ

5 4 ระบบธรรมาภิบาลและการตรวจสอบ ถ่วงดุล
3 ขวัญและกำลังใจ 4 ระบบธรรมาภิบาลและการตรวจสอบ ถ่วงดุล ปรับค่าตอบแทนที่เหมาะสม จัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ มีมาตรการให้ความช่วยเหลือ แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบ การจัดซื้อยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ อื่นๆ

6

7 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติตามนโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google