งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างวัฒนธรรมวิจัยให้นักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างวัฒนธรรมวิจัยให้นักเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างวัฒนธรรมวิจัยให้นักเรียน
เสนอความก้าวหน้า การสร้างวัฒนธรรมวิจัยให้นักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เสียงพูดบรรยาย ในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดเน้น สพฐ.ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ อนงค์ รอดแสน ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ

2 การขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมวิจัยให้นักเรียน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กิจกรรมที่ 1 ทำความเข้าใจ กิจกรรมที่ 2 จุดประกาย กิจกรรมที่ 3 ท้าทายความคิด เสียงพูดบรรยาย ในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดเน้น สพฐ.ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ กิจกรรมที่ 4 นิเทศ อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่ 5 เป็นพี่เลี้ยงสม่ำเสมอ 2

3 การดำเนินงานตามกิจกรรม
ทำความเข้าใจ/ จุดประกาย เสียงพูดบรรยาย ในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดเน้น สพฐ.ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 3

4 การดำเนินงานตามกิจกรรม
ท้าทายความคิด เสียงพูดบรรยาย ในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดเน้น สพฐ.ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 4

5 นิเทศอย่างต่อเนื่อง ร.ร.บ้านเหล่าหญ้า
ภาคเรียนที่ 1/2554 ครั้งที่ 6 วันที่ 1 พ.ย. 54 นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2554 ครั้งที่ 5 วันที่ 8 ก.ย. 54 ระยะที่ 1 1/2554 ครูแกนนำ ภาคเรียนที่ 1/2554 ครูแกนนำและนักเรียน วันที่ 4 วันที่ 2 ส.ค. 54 ภาคเรียนที่ 1/2554 ขยายผล ทั้งโรงเรียน ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ก.ค. 54 ภาคเรียนที่ 1/2554 ครูแกนนำและรอง ผอ. ครั้งที่ 2 วันที่ 12 ก.ค. 54 ภาคเรียนที่ 1/2554 ครูแกนนำ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 พ.ค. 54

6 นิเทศอย่างต่อเนื่อง ร.ร.บ้านส้มเลา
ภาคเรียนที่ 1/2554 ครั้งที่ 6 วันที่ 2 พ.ย. 54 นักเรียน ระยะที่ 1 1/2554 ภาคเรียนที่ 1/2554 ครั้งที่ 5 วันที่ 26 ส.ค. 54 ครูแกนนำ ภาคเรียนที่ 1/2554 ครูแกนนำและนักเรียน วันที่ 4 วันที่ 5 ส.ค. 54 ภาคเรียนที่ 1/2554 ขยายผล ทั้งโรงเรียน ครั้งที่ 3 วันที่ 28 ก.ค. 54 ภาคเรียนที่ 1/2554 ครูแกนนำและรอง ผอ. ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ก.ค. 54 ภาคเรียนที่ 1/2554 ครูแกนนำ ครั้งที่ 1 วันที่ 6 พ.ค. 54

7 เป็นพี่เลี้ยงสม่ำเสมอ

8 สัมภาษณ์นักเรียน

9 เพิ่มพูนองค์ความรู้

10 เพิ่มพูนองค์ความรู้

11 เพิ่มพูนองค์ความรู้

12 ผลลัพธ์ความสำเร็จของโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้นักเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2554 ระยะที่ ภาคเรียนที่ 1/2555 1 ผลของการดำเนินงาน 1.นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ใช้กระบวนการกลุ่ม ปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เริ่มกล้าแสดงออก นำเสนอได้อย่างสร้างสรรค์ 2.ครูเปลี่ยนแปลง/ เตรียมวางแผนอย่างชัดเจน 3.ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดมากขึ้น 4.ครูรู้ เข้าใจ กระบวนการสอนที่ใช้วัฒนธรรมการวิจัย 5.ผู้บริหาร เริ่มมั่นใจในการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 6.โรงเรียนเริ่มมีเป้าหมายในการสร้างวิถีวัฒนธรรมการวิจัย ภาคเรียนที่ 1/2554 ภาคเรียนที่ 2/2554 ภาคเรียนที่ 1/2554 ภาคเรียนที่ 1/2554

13 บทเรียนที่ได้รับ ต้องตั้งใจจริงของทุกฝ่าย(ผอ.ร.ร./ครู/นร./ศน.)
มีอุดมการณ์อย่างแท้จริงในการพัฒนา ค้นคว้า เพิ่มพูน เทคนิคอย่างต่อเนื่อง เสียงพูดบรรยาย ในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดเน้น สพฐ.ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ เชื่อว่า เรา “ครู” “เด็ก” ทำได้ และมีความสุข บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายแน่นอน 13

14 สวัสดี เสียงพูดบรรยาย
ในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดเน้น สพฐ.ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 14


ดาวน์โหลด ppt การสร้างวัฒนธรรมวิจัยให้นักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google