งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดเส้นทางบิน (Route Details)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดเส้นทางบิน (Route Details)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดเส้นทางบิน (Route Details)
เส้นทางที่จะบิน – เตรียมวางแผนในการรายงาน ระยะสูงที่ทำการบิน ความเร็วไต่ ความเร็วในการบินระดับ True Tracks และระยะทาง ระยะทางจากจุดต่างๆ Magnetic Variation

2 Pilotage Things To Consider
Altitude Mag Crs 0 to 179 = Odd + 500 Mag Crs 180 to 359 = Even + 500 B A What's the rule?

3 Dead Reckoning (DR) VFR Cruising Altitude Rules
8,500 ft MSL 7,500 ft MSL Above 3,000 ft AGL 0° - 179° Odd Thousands ft 180° - 359° Even Thousands ft Magnetic Course Jeppesen Sanderson, Inc All Rights Reserved Guided Flight Discovery Private Pilot Manual

4 Dead Reckoning (DR) Flight Planning Process
Check the Weather Select a Route Choose a VFR Cruising Altitude Magnetic Course When flying course 175 and for wind correction, Flying heading 185. What is flight altitude?

5 Dead Reckoning (DR) Magnetic Course / Cruising Altitude
Magnetic Heading: 355° Magnetic Course: 008° Correct VFR Cruising Altitude: Odd Thousand Plus 500 Feet WIND Jeppesen Sanderson, Inc All Rights Reserved Guided Flight Discovery Private Pilot Manual

6 Dead Reckoning (DR) Flight Planning Process
Check the Weather

7 ข่าวอากาศ โดยเฉพาะความเร็วลมและอุณหภูมิ
ใช้ในการหา Performance ของเครื่อง ได้แก่ VR, V1, V2, Vx, Vy, ระยะทางวิ่งขึ้น, ระยะทางร่อนลง, ขีดความสามารถของอุปกรณ์เครื่องวัดประกอบการบินที่มีสามารถเข้าสภาพอากาศได้หรือไม่ ข่าวอากาศได้จาก METAR TAF

8 Dead Reckoning (DR) Flight Planning Process
Check the Weather Select a Route Consider all the factors! Checkpoints - Performance - Airspace - Fuel

9 Dead Reckoning (DR) Flight Planning Process
Check the Weather Select a Route Choose a VFR Cruising Altitude Consider Fuel Requirements DAY NIGHT

10 การคำนวณจำนวนน้ำมัน Normal planning
When planning to an intended destination with alternate, the minimum amount of fuel to be on board the aircraft is the Minimum Ramp (Block) Fuel = Taxi Fuel + Trip Fuel + Contingency Fuel + Alternate Fuel + Final Reserve Fuel.

11 การคำนวณจำนวนน้ำมัน Ramp (block) fuel = The total fuel on board the aircraft before starting engines. Taxi fuel = A standard quantity to cover APU consumption, engine start, and ground maneuvers until a start of takeoff. Takeoff fuel = Ramp fuel minus taxi fuel.

12 การคำนวณจำนวนน้ำมัน Trip fuel = The fuel required to fly from the aerodrome of departure to the planned destination, based on planned operating conditions. This amount shall include fuel for takeoff, climb following a normally used SID giving longest distance, normal cruise, descent to initial approach fix, approach to the least favorable runway and landing.

13 การคำนวณจำนวนน้ำมัน Contingency Fuel (CF) = Fuel required to cover deviations during flight from the “Planned operating conditions” as well as to provide operational flexibility in case of inflight malfunction. When planning a flight, the CF shall be 5% of the planned trip fuel. Be reduced to a minimum of 3% of the planned trip fuel, provided an en route alternate is available

14 การคำนวณจำนวนน้ำมัน An en route alternate used for planning with reduced Contingency Fuel (CF) is an aerodrome which should be located within a circle with a radius equal to 20% of the total flight plan distance, the center of which lies on the planned route at a distance from destination 25% of the total flight plan distance, or 20% of the total flight plan distance plus 50 nm, whichever is greater.

15

16 การคำนวณจำนวนน้ำมัน Alternate fuel = The fuel required to fly from the planned destination to the respective alternate, based on the planned operating conditions. The alternate fuel will include fuel from the start of a missed approach following a normally used SID giving the longest distance, Climb, Long-Range Cruise, descent to main navaid, and approach to the least favorable runway and landing at alternate.

17 การคำนวณจำนวนน้ำมัน Final reserve fuel = Fuel required to fly for 30 min (Turbo Prop : 45 min) above the alternate aerodrome (or the destination when no alternate required) at: 1. Holding speed ft ISA 3. Estimated weight.

18 ATC DETAIL AIP: AERODROME INFORMATION PUBLISHCATION

19 Dead Reckoning (DR) Flight Planning Process
Check the Weather Select a Route Choose a VFR Cruising Altitude Consider Fuel Requirements Prepare the Nav Log Nav Log

20 C D F G H I B Route Column: Departure, Reporting Point, Turning Point, Check Point, Destination NAV Column: Freq & Code Report Column: RPT Call Sign MAG Heading Column: Magnetic Course & Drift Distance Section: Total Distance, LEG / Remain ETE/EST Total Column: Estimate Time En-Route ETA / ATA :Estimate Arrival / Actual Time Arrival Ground Speed Column: EST.GS Fuel Section: Total AMT Fuel, EST LEG/Remain, Actual Fuel Remain Position Report Destination Airport Information A E J

21 Emergency Field Section
GCI or UHF/DF Station Section: Location, Callsign Takeoff Data Section Miscellaneous Data Section

22 การคำนวณหาค่าต่างๆ ตาม Flight plan
Heading Speed Time

23 หลักการบินเดินทางระยะสูงปานกลาง (Medium Level Navigation
ระยะสูงประมาณ 8,000 – 10,000 ฟุต

24 การเตรียมการก่อนการบิน
การเตรียมแผนที่ : ความกว้างของแผนที่ อย่างน้อย 40 NM จากเส้นทางบินและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดตลอดเส้นทางบิน เส้นทางบิน (Track) ลาก Track ลงบนแผนที่ ควรใช้สีดำหรือสีน้ำเงิน ลากจากสนามบินต้นทางไปยัง Turning Point จุดแรก ถ้า Turning Point ไม่มีเครื่องช่วยในการเดินอากาศติดตั้งอยู่ให้ใช้รัศมีวงเลี้ยว 1 ½ NM ที่ปลายสุดของ Track ถ้า Turning Point มีเครื่องช่วยในการเดินอากาศติดตั้งอยู่การลาก Track ผ่าน Turning Point จะไม่มี Turning Radius

25 เส้นทางบิน (Track) NO Turning Radius Visual Turning Point (Town)
NDB NO Turning Radius Visual Turning Point (Town) 1 ½ Turning Radius

26 ระยะทาง (Distance) วัดระยะทางจากสนามบินต้นทาง ถึงสนามบินปลายทาง โดยแบ่งเป็นช่องๆละ 10 NM และ Mark ด้านนอกของ Track ระยะทางของ Track ตรง Turning Point ที่มีเครื่องช่วยเดินอากาศติดตั้งอยู่ จะเพิ่มระยะทางจำนวน 1 NM ต่อมุมที่เปลี่ยนแปลง ๔๐ องศา

27 ระยะทาง (Distance) 100º Track Change 2 ½ NM added to distance
NDB 100º Track Change 2 ½ NM added to distance 130 120 150 110 160 100 Visual Turning Point (Town) 170 180 1 ½ Turning Radius 190 60 50 40 30 20 10

28 ทิศทาง (Direction) วัดจากค่าเฉลี่ยของแต่ละขา เป็น Magnetic Tracks แล้วเขียนไว้ใน course arrow ทางด้านขวาของแต่ละขา ด้วยสีน้ำเงิน 360 0:45 3500 22 23

29 ระยะสูงปลอดภัย (Safety Heights)
จะคิดแต่ละขาและแสดงลงใน Course Arrow Aerodrome Control Boundaries Check Points ชัดเจน สังเกตได้ง่าย และอยู่ใกล้ Track

30 การศึกษาข่าวอากาศและการส่ง Flight Plan
ตรวจสอบสภาพอากาศ ความเร็วลม ฐานเมฆ ทัศนวิสัยของสนามบินต้นทาง ตรวจสอบสภาพอากาศ ความเร็วลม ฐานเมฆ ทัศนวิสัย ตามเส้นทางบิน ตรวจสอบสภาพอากาศ ความเร็วลม ฐานเมฆ ทัศนวิสัย ของสนามบินปลายทางและสนามบินสำรอง ทำแผนการบินและส่งแผนการบินล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ ชั่งโมง

31 ขั้นตอนการบิน (INFLIGHT PROCEDURE)
การไต่ การบินระดับ จุดเลี้ยว (TURNING POINT) การลดระยะสูง (DESCENT PROCEDURE)

32 การไต่ จับเวลาตั้งแต่ปล่อย BRAKES
AFTER TAKE – OFF OUTBOUND HEADING ตาม TRACK รักษา A/S ไต่

33 การบินระดับ รักษาความเร็วเดินทาง ทำ CLEAR CHECK C (COMPASS) L (LOG)
E (ENGINE) A (ALTIMETER) R (RADIO)

34 จุดเลี้ยว (TURNING POINT)
SET HEADING ขาต่อไป REPORT POSITION CHECK ETA เลี้ยวถือ HEADING ใหม่ แก้ไข ETA ทำ CLEAR CHECK

35 การลดระยะสูง (DESCENT PROCEDURE)
ขออนุญาต ATC ทำ BEFORE DESCENT CHECK

36 Lost Procedures What should you do? Where are you? Why are you lost?

37 CLIMB COMMUNICATE CONFESS COMPLY CONSERVE
Lost Procedures Remember the 5 Cs? CLIMB COMMUNICATE CONFESS COMPLY CONSERVE

38 CLIMB COMMUNICATE CONFESS COMPLY CONSERVE
ไต่หาความสูงเพื่อตรวจสอบจุด Check Point จุดสุดท้าย มองหา Land Mark เปรียบเทียบกับสัญญลักษณ์ในแผนที่ Check Compass Check Time COMMUNICATE ติดต่อศูนย์ควบคุมการบิน Identify by SQ. CONFESS รายงานสถานการณ์ ข้อขัดข้อง ปัญหา และขอคำแนะนำ COMPLY ปฏิบัติตามคำแนะนำ CONSERVE ถ้าทุกอย่างไม่ประสบความสำเร็จ ให้เตรียมตัว Force ในพื้นที่ที่เหมาะสม

39 การวิเคราะห์ และการอ่านแผนที่
พื้นที่โดยทั่วไป ความสูงชันของพื้นที่ ชายฝั่งทะเล และพื้นน้ำ พื้นที่เกษตรกรรม และเพาะปลูก เส้นทางคมนาคม และการติดต่อสื่อสาร พื้นที่ที่ก่อสร้างขึ้นเป็นพิเศษ

40 การอ่านแผนที่ การรู้ทิศทาง การรู้ระยะทาง การแปลความหมายของพื้นที่
การเลือกที่หมาย

41 One – In – Sixty Rule 60 NM 1 องศา A 60 NM 1 NM

42 การนำไปใช้งาน Correction to parallel C Correction to converge Distance off A Distance flown Distance to fly B Correction angle to parallel X 1/60 = Distance off Distance flown Correction angle to converge X 1/60 = Distance off Distance to fly

43 วิธีทำ เวลา = ? เวลา 02:10 A B 15 NM 2 NM HDG 138 Correction to converge HDG 150 C Correction to parallel เวลา 02:22 Correction angle to parallel X 1/60 = Distance off Distance flown Distance off Correction angle to parallel = X 60 Distance flown 2*60 = = 8 องศา 15

44 Correction angle to parallel = 8 องศา
HDG เดิม 150 HDG ใหม่ 138 ต่างกัน 12 องศา แสดงว่า Correction angle to converge = 12-8 = 4 องศา Distance off จาก Correction angle to converge X 1/60 = Distance to fly Distance off X 60 Distance to fly = Correction angle to converge 2*60 = 4 = 30 NM

45 ระยะทาง 15 NM ใช้เวลา 12 นาที
ดังนั้น บ.จะกลับเข้า Track เวลา = Ans

46 Time to Station = Time for Bearing Change (minutes)×60
Degrees of Bearing Change Distance to Station = Time for Bearing Change (minutes)×60

47 การคำนวณ TAS Wind effect Effect on GS Effect on Drift

48 Question ?

49 Map Reading It is the identification of landmarks from their representation on a chart and therefore utilization of this information to fix the position of the aircraft or to establish lines of position.

50 Advantages and Limitation of Map Reading
The best means of checking dead reckoning No fix is more precise than a positive identification of an accurately mapped landmark. Limitation It cannot be used when the ground is obscured by clouds or when flying over water Landmarks cannot always be readily identified on a chart such as at night or if the chart is incomplete or inaccurate.


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดเส้นทางบิน (Route Details)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google