งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รวมทุกกิจกรรมรวมทุกกิจกรรม ผลงานสะสมถึงเดือน พฤศจิกายน 2557 จังหวัด ผลการผสมเทียม ( ตัว ) ลูกเกิด ( ตัว ) เป้าผลงาน % เป้าผลงาน % ตาก 2,460612251,47653036.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รวมทุกกิจกรรมรวมทุกกิจกรรม ผลงานสะสมถึงเดือน พฤศจิกายน 2557 จังหวัด ผลการผสมเทียม ( ตัว ) ลูกเกิด ( ตัว ) เป้าผลงาน % เป้าผลงาน % ตาก 2,460612251,47653036."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รวมทุกกิจกรรมรวมทุกกิจกรรม ผลงานสะสมถึงเดือน พฤศจิกายน 2557 จังหวัด ผลการผสมเทียม ( ตัว ) ลูกเกิด ( ตัว ) เป้าผลงาน % เป้าผลงาน % ตาก 2,460612251,47653036 นครสวรรค์ 1,890461241,13438034 เพชรบูรณ์ 3,980907232,38867328 อุทัยธานี 2,590517201,55435023 สุโขทัย 2,300454201,38034725 พิจิตร 740144194448018 กำแพงเพชร 1,995365181,19732027 พิษณุโลก 1,710249151,02618218 อุตรดิตถ์ 1,3701961482215519 หน่วยฯศูนย์ฯ 2,930499171,75840723 รวม 9 จังหวัด 21,9654,4042013,1793,42426

3 2 เดือนควรปฏิบัติงาน ได้ 17 %

4

5 งานปกติงานปกติ ผลงานสะสมถึงเดือน พฤศจิกายน 2557 จังหวัด ผลการผสมเทียม ( ตัว ) ลูกเกิด ( ตัว ) เป้าผลงาน % เป้าผลงาน % ตาก 2,460612251,47653036 นครสวรรค์ 1,890460241,13438034 เพชรบูรณ์ 3,700891242,22067230 อุทัยธานี 1,740364211,04429328 สุโขทัย 2,300454201,38034725 พิจิตร 720135194327818 กำแพงเพชร 1,960355181,17631627 พิษณุโลก 1,6602321499618218 อุตรดิตถ์ 1,3401851480415419 หน่วยฯศูนย์ฯ 2,890492171,73440623 รวม 9 จังหวัด 20,6604,1802012,3963,35827

6 ขยายพันธุ์กระบือขยายพันธุ์กระบือ ผลงานสะสมถึงเดือน พฤศจิกายน 2557 จังหวัดผลการผสมเทียม ( ตัว ) ลูกเกิด ( ตัว ) เป้าผลงาน % เป้าผลงาน % พิจิตร 209 45 122 17 อุตรดิตถ์ 3011 37 181 6 พิษณุโลก 5017 34 300 0 กำแพงเพชร 3510 29 214 19 อุทัยธานี 850153 18 51057 11 เพชรบูรณ์ 28016 6 1681 1 นครสวรรค์ 01 0 00 0 หน่วยฯศูนย์ฯ 407 18 241 4 รวม 9 จังหวัด 1305224 17 78366 8

7 2 เดือนควรปฏิบัติงาน ได้ 17%

8

9

10 เปรียบเทียบผลงานปีงบประมาณ 54-58

11

12

13 แผน – ผลการปฏิบัติงานผสม เทียมปี 2558 ประจำเดือน ตุลาคม 2527- เดือน พฤศจิกายน 2557

14 หน่วยงา น เป้าห มาย รวม ทุก กิจกร รม ( ตัว ) จำนวน จนท. ( คน ) ไม่รวม จ้าง เหมาฯ แผนการ ปฏิบัติงาน ปี 2558 ต. ค. 57 – พ. ย. 57 ( ตัว ) ผลการ ปฏิบัติงาน ปี 2558 ต. ค. 57 – พ. ย. 57 ( ตัว ) % ผลง าน เฉลี่ย ผลงา น : คน ( ตัว ) เฉลี่ย ผลงาน : วัน ( ตัว ) จ. ตาก 2,50 08428606 24.2 4 75.7 52.525 จ. นครสวรร ค์ 1,96 06368301 14.9 4 50.1 71.67 จ. เพชรบูร ณ์ 4,03 014834887 22.0 1 63.3 62.11 จ. สุโขทัย 2,32 010400454 19.5 754.41.51 จ. อุทัยธานี 2,61 58484523 19.9 9 65.3 752.18 จ. พิจิตร 7403138144 19.4 6481.6 จ. กำแพงเพ ชร 2,02 09316365 18.0 7 40.5 61.35 จ. พิษณุโล ก 1,73 54263249 14.3 5 62.2 52.08 จ. อุตรดิตถ์ 1,38 04188196 14.3 1491.63 ศูนย์ฯ พิษณุโลก 3,17 510448422 16.1 442.21.41 รวมทั้ง เขต 21,9 61763,5643,817 17.3 8 50.2 21.67

15 ผลงานการเก็บรูปถ่ายลูกเกิดจากการ ผสมเทียม ปีงบประมาณ 2558 ตุลาคม 2557 – พฤศจิกายน 2557

16 ปศุสัตว์ จังหวัด / ศูนย์ฯ เป้ารูปถ่ายลูกเกิดจากการ ผสมเทียม ปีงบประมาณ 2558 ( ตัว ) ผลงานรูปถ่ายลูกเกิดจาก การผสมเทียม ต. ค.2557 - พ. ย.2557 ( ตัว ) % ผลง าน โค นม โค เนื้อ กระ บือรวม โค นม โค เนื้อ กระ บือรวม จ. อุตรดิตถ์ 08028200000 จ. นครสวรรค์ 3380011300000 จ. อุทัยธานี 01045115500000 จ. กำแพงเพ ชร 011821200819 7.5 0 จ. ตาก 01480 00000 จ. สุโขทัย 18120013800000 จ. พิษณุโลก 010031030202 1.9 4 จ. พิจิตร 0431440505 11. 36 จ. เพชรบูรณ์ 54168172390320 13. 39 ศูนย์ฯ พิษณุโลก 30144317700000 รวม 13 5 1,1 0579 1,31 9047148 3.6 4

17

18 ผสมซ้ำไม่กลับสัด60วันโคสาวไม่เป็นสัด จังหวัดอำเภอ สมาชิก โคนมฟาร์มโคฟาร์มโคฟาร์มโค อุตรดิต ถ์ เมือง อุตรดิตถ์21213110 ตรอน1 - - - - - - นครสวร รค์ เมือง นครสวรรค์3 - - - -312 ท่าตะโก1 - - - -12 ลาดยาว2 - - - -27 ตากฟ้า6113254115747284 แม่เปิน1 - - - - - - อุทัยธา นี เมือง อุทัยธานี211 - -11 ทัพทัน2 - -19234 สว่าง อารมณ์1 - - - - - - ตากแม่สอด824 - - - - สุโขทัย เมือง สุโขทัย1 - -15 - - คีรีมาศ95116329164 กงไกรลาศ1353071412118 ศรีสัชนาลัย1 - -15 - - สวรรคโลก181119146015117 ศรีนคร1661813711484 ทุ่งเสลี่ยม847724883 พิษณุโล ก เมือง พิษณุโลก32222625 พิจิตรเมืองพิจิตร1 - - - -15 บางมูลนาก112 - -13 โพทะเล103834 129 บึงนาราง2112729 ดงเจริญ221028244 เพชรบูร ณ์ เมือง เพชรบูรณ์116177251088 หล่มสัก231240179218138 หล่มเก่า31137336 วิเชียรบุรี324 - -30298 ศรีเทพ31122825127217 หนองไผ่3 - - - - - - บึงสามพัน633442343 เขาค้อ2 - -26120 8 จังหวัด32 อำเภอ251932331597242001751

19 โคนมโคเนื้อ ผสมซ้ำเกิน3 ครั้ง ไม่กลับสัด60 วันรวม ผสมซ้ำ ตั้งแต่5ครั้ง จังหวัดอำเภอ สมาชิก โคนมฟาร์ม โค(ตัว )ฟาร์ม โค(ตัว ) ฟาร์มโค อุตรดิต ถ์331213511 นครสวร รค์56813254115718222 อุทัยธา นี5511191033 กำแพงเ พชร300000044 ตาก482400477 สุโขทัย8663185492112961214 พิษณุโล ก43222262833 พิจิตร5167217194011 เพชรบูร ณ์98236935829939222 9 จังหวัด46 อำเภอ251932331597249573537

20

21 กำหนดแผนออกประเมิน หน่วยฯ ประสานงานแจ้ง ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการประเมินหน่วย ฯตามแผน สรุปผลการประเมินแจ้ง สำนักฯ

22

23 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt รวมทุกกิจกรรมรวมทุกกิจกรรม ผลงานสะสมถึงเดือน พฤศจิกายน 2557 จังหวัด ผลการผสมเทียม ( ตัว ) ลูกเกิด ( ตัว ) เป้าผลงาน % เป้าผลงาน % ตาก 2,460612251,47653036.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google