งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุทธิรัตน์ รัตนโชติ และสำนักกฎหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุทธิรัตน์ รัตนโชติ และสำนักกฎหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุทธิรัตน์ รัตนโชติ และสำนักกฎหมาย
แนวทางแก้ไขปัญหา ให้กับสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ สุทธิรัตน์ รัตนโชติ และสำนักกฎหมาย

2 ครม. มีมติเห็นชอบแล้ว 23 เมษายน 2556

3 แนวทางแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิก กบข.
ที่เคยศึกษาหรือได้รับมอบหมายให้ศึกษาและนำเสนอให้ ฝ่ายนโยบายพิจาณาแล้ว

4 เงินปรับ เพิ่มบำนาญ เงินชดเชยผลประโยชน์ตอบแทน
ประเด็นปัญหามาจากสาเหตุใด แนวทางแก้ไขปัญหา B 1 A 2 กบข.เป็นเหตุ (ผลประกอบการ) สูตรบำนาญ กบข. เป็นเหตุ แนวทางแก้ไข 3 1 2 3 4 5 6 7 แปลงเหตุ เป็นประเภทเงิน ทั้ง 2 เหตุ เพิ่มเงินก้อน 2%ให้อีก50% ชดเชยอายุราชการ >38 ปี ชดเชยเฉพาะปีที่ กบข.ให้ ดพ ต่ำ ชดเชยส่วนต่าง4-9% กลับไปเลือกใหม่ ไม่ต้องทำ อะไร แก้ไขสูตรบำนาญ เงินก้อน (2%+ดผ) 1 กรณี กบข.เป็นเหตุ 2 กรณีสูตรบำนาญ กบข.เป็นเหตุ เงินรายเดือน (บำนาญ) การพิจารณา 2 5 ผลที่ คาดว่า จะได้รับ ข้อเรียกร้องของผู้ที่คิดว่าตนได้รับผลกระทบ 1 6 7 C 1 ได้รับเงินบำนาญน้อย เพราะ สูตร บำนาญ กบข. ไม่เป็นธรรม เงินปรับ เพิ่มบำนาญ เงินชดเชยผลประโยชน์ตอบแทน เงินรายเดือน (บำนาญ) เงินก้อน (2%+ดผ) 2 ได้รับเงินก้อนน้อยเพราะ กบข. ทำผลตอบแทนให้ต่ำ ผลที่ คาดว่า จะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเรียกร้อง 3 เสียเปรียบ เพราะมีอายุราชการ ทวีคูณ/มาก

5 Undo ให้กลับไปเลือกใหม่ ขอรับนโยบาย ท่านรองนายกฯ+รมว.คลัง
“เมื่อเขาคิดว่า เขาเข้า กบข.เพราะเขาเข้าใจผิด หลงผิด และมีข้อมูลไม่ครบถ้วนในการตัดสินใจ ก็ควรให้โอกาสเขาคิดใหม่ ตัดสินใจใหม่” Undo ให้กลับไปเลือกใหม่

6 ขอรับนโยบาย ฯพณฯนายกรัฐมนตรี
Clear Fact Clear แนวทางและผลกระทบ Clear ภาระงบประมาณที่ต้องใช้ เฉลี่ยต่อราย และทั้งหมด

7 ข้อเสนอให้ ครม. พิจารณา
Undo ข้อเสนอให้ ครม. พิจารณา ร่าง พรบ. กบข. Undo ให้กลับไปเลือกใหม่ ภายใน 30 กันยายน 2557

8 นำเสนอ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง ครม.ให้ความเห็นชอบ ประมาณ 4 ปี
รวมเวลาที่ศึกษาและ นำเสนอ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง ครม.ให้ความเห็นชอบ ประมาณ 4 ปี ( ) และต้องดำเนินการต่อเนื่องต่อไปอีกประมาณ 2 ปี ( )

9 ใช้สิทธิแล้ว ต้องทำอะไรและอย่างไรต่อไป
ประเด็นนำเสนอ 1 ประกอบการตัดสินใจ ใช้สิทธิ 2 เมื่อตัดสินใจ ใช้สิทธิแล้ว ต้องทำอะไรและอย่างไรต่อไป

10 สาระสำคัญของเรื่องนี้

11 ที่เป็นสมาชิก กบข.โดยสมัครใจ
ให้สิทธิ Undo กับทั้ง ข้าราชการ และผู้รับบำนาญ ที่เป็นสมาชิก กบข.โดยสมัครใจ สุดๆๆ

12 ผู้มีสิทธิ Undo ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ สมาชิก กบข. 1,187,668 คน 977,709
สมัครใจ 767,867 คน ข้าราชการ สมาชิก กบข. 1,187,668 คน ตามกฎหมาย 419,801 คน 977,709 คน สมัครใจ 209,842 คน ผู้รับบำนาญ สมาชิก กบข. 211,472 คน ตามกฎหมาย 1,630 คน

13 Undo : สูตรบำนาญ 50 50 วิธีการ กลับไปใช้ สูตรเดิม
สูตรบำนาญดั้งเดิมตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ 2494 เงินเดือน ๆ สุดท้าย X อายุราชการ 50 ไม่เกิน 100% เงินเดือน เมื่อข้าราชการออกจากราชการจะได้รับ บำนาญสูตรดั้งเดิม รายเดือน เสียชีวิตเท่านั้น สูตรบำนาญสมาชิก กบข. เงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย X อายุราชการ 50 ไม่เกิน 70% เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ส่งผลให้บำนาญสูตร กบข. < บำนาญสูตรดั้งเดิม รัฐชดเชยให้ 1. ให้เงินประเดิม 2% + ดอกผล 2. ให้เงินชดเชย 2% + ดอกผล + รัฐจูงใจให้ออม 3. เงินสะสม 3% (ปัจจุบัน 15 %) + ดอกผล 4. ให้เงินสมทบ 3% + ดอกผล เมื่อข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข.ออกจากราชการจะได้รับ 1. บำนาญสูตร กบข.รายเดือน เสียชีวิต และ 2. เงินก้อน เงินประเดิม + ดอกผล เงินชดเชย ดอกผล เงินสะสม ดอกผล เงินสมทบ ดอกผล วิธีการ กลับไปใช้ สูตรเดิม

14 1 คน มีได้เพียง 1 สถานะ เท่านั้น
การใช้สิทธิ Undo Note 1 คน มีได้เพียง 1 สถานะ เท่านั้น ข้าราชการ Undo ผู้รับบำนาญ Undo

15 การใช้สิทธิ Undo Note เมื่อได้ยื่นใช้สิทธิ Undo แล้ว จะขอยกเลิกไม่ได้ ! คิดให้ดีๆ คิดให้รอบครอบ ก่อนยื่นใช้สิทธิ

16 ข้าราชการ (ที่เป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ)
1 ให้ใช้สิทธิเลือก ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎหมาย มีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 2 ได้รับเงินสะสม และดอกผล คืนจาก กบข. ตั้งแต่วันที่หมดสมาชิกภาพ กบข. (1 ตุลาคม 2557) 3 ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และดอกผลของเงินดังกล่าว แต่จะนำไปใส่ใน บัญชีเงินสำรอง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ภาระบำนาญต่อไป

17 4 สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันที่ 30 กันยายน 2557 คือวันที่ 1 ตุลาคม 2557 5 เมื่อออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด และมีสิทธิรับ บำนาญ จะได้รับบำนาญสูตรเดิมจนถึงวันที่เสียชีวิต

18 30 กันยายน 2557 เนื่องจากจะออกจากราชการ
6 ข้าราชการที่มีเวลาราชการเหลืออยู่ไม่ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 เนื่องจากจะออกจากราชการ ไม่ว่ากรณีใด (เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2556 หรือขอลาออก หรือถูกสั่งให้ออก) ให้ใช้ สิทธิเลือกได้ไม่เกินวันที่ที่จะออกจากราชการนั้น แล้วแต่กรณี (วันที่ 30 กันยายน 2556 หรือวันที่ ขอลาออก หรือวันที่ถูกสั่งให้ออก)

19 7 หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความตาย
ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม หรือภายในวันที่ที่ จะออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด(วันที่เกษียณอายุ ราชการราชการ 30 กันยายน หรือวันที่ขอ ลาออก หรือวันที่ถูกสั่งให้ออก) แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์นั้นไม่มีผลใช้บังคับ

20 วันที่กฎหมาย ใช้บังคับ
วันที่ 30 กันยายน 2556 หรือวันที่ขอออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ วันที่กฎหมาย ใช้บังคับ 30 กันยายน 2557 เลือก Undo เลือก Undo แจ้ง กบข.โอนเงินในบัญชีเงินรายบุคคลเข้าบัญชี เงินสำรอง และจ่ายเงินสะสม+ดอกผลให้ผู้มีสิทธิ ออกจากราชการ ได้รับบำนาญ สูตรเดิม วันที่เลือก Undo วันที่เลือก Undo กฎหมายบำเหน็จบำนาญ ไม่มีผลใช้บังคับ ไม่มีผลใช้บังคับ กฎหมาย กบข. กฎหมาย กบข. วันที่เสียชีวิต วันที่เสียชีวิต วันที่เสียชีวิต วันที่เสียชีวิต วันที่เสียชีวิต สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิกภาพ กบข. สิ้นสุดลง สมาชิกภาพ กบข. สิ้นสุดลง

21 ผู้รับบำนาญ (ยังมีชีวิตอยู่ และเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ)
1 ให้ใช้สิทธิเลือก ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎหมาย มีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 2 ไม่ต้องคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ที่ได้รับไปแล้ว 3 ต้องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และ ดอกผลของเงินดังกล่าวให้รัฐ โดยวิธีหักกลบลบกัน 4 ได้รับบำนาญสูตรเดิมย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกจาก ราชการถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยวิธีหักกลบลบกัน

22 5.2 หากมีส่วนต่างที่รัฐต้องจ่ายคืน รัฐจะจ่ายคืนให้
5 เมื่อหักกลบลบกันแล้ว 5.1 หากมีส่วนต่างต้องชำระคืนให้รัฐ ให้ชำระคืน ภายใน 30 มิถุนายน 2557 5.2 หากมีส่วนต่างที่รัฐต้องจ่ายคืน รัฐจะจ่ายคืนให้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง กำหนด ให้ผู้รับบำนาญตาม 5.1 คืนเงินให้รัฐผ่าน ส่วนราชการผู้เบิก เพื่อนำส่งต่อให้กรมบัญชีกลาง เงินที่ได้รับคืนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และให้รัฐโดยกรมบัญชีกลางสามารถนำเงินที่ได้รับคืน จากผู้รับบำนาญตาม 5.1 ไปจ่ายคืนให้ผู้รับบำนาญ ตาม 5.2 ได้ ส่วนที่เหลือให้นำส่งเข้าบัญชีเงินสำรอง

23 เงินบำนาญ เท่านั้น Note คิดเฉพาะ ไม่นำ ชคบ.และเงินบำเหน็จดำรงชีพ
ไม่นำ ชคบ.และเงินบำเหน็จดำรงชีพ ครั้งที่ 1 และ 2 ที่ได้รับไปแล้ว มาร่วมคำนวณในขั้นตอน การขอ Undo แต่จะนำมาคิดคำนวณให้ในภายหลัง ไม่คิด ดอกเบี้ยทั้งในส่วนของเงินก้อนที่จะต้องคืน และผลต่างเงินบำนาญที่จะได้รับคืน

24 6 หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความตาย
ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ให้ถือว่าการแสดง ความประสงค์นั้น ไม่มีผลใช้บังคับ และหากได้คืน เงินตาม 5.1 ให้รัฐแล้ว รัฐจะคืนเงินดังกล่าวให้กับ ทายาทต่อไป 7 จะได้รับบำนาญสูตรเดิมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไปจนถึงวันที่เสียชีวิต

25 สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิกภาพ กบข. สิ้นสุดลง
วันที่กฎหมาย ใช้บังคับ วันที่ 30 กันยายน 57 เลือก Undo 30 มิย. 57 วันที่เลือก Undo คืนเงิน ได้เงินคืน ได้บำนาญสูตรเดิม กฎหมายบำเหน็จบำนาญ ไม่มีผลใช้บังคับ กฎหมาย กบข. กฎหมาย กบข. วันที่เสียชีวิต วันที่เสียชีวิต วันที่เสียชีวิต วันที่เสียชีวิต สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิกภาพ กบข. สิ้นสุดลง

26 การแสดงความประสงค์ การคืนเงิน/ได้รับเงินคืน โดยการหักกลบลบกัน ระหว่างผู้รับบำนาญกรณี Undo กับ รัฐ การส่งเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และดอกผลของเงินดังกล่าว ของผู้รับบำนาญและข้าราชการ กรณี Undo เข้าบัญชี เงินสำรอง การคืนเงินสะสม และดอกผลของเงินดังกล่าว ให้ข้าราชการ กรณี Undo จะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการของ กระทรวงการคลัง ให้ผู้มีสิทธิและหน่วยงาน เจ้าสังกัดของผู้มีสิทธิ นำไปปฏิบัติต่อไป

27 เงินก้อนที่ได้รับจาก กบข.หรือกรมบัญชีกลาง แล้วแต่กรณี
ได้รับการยกเว้นภาษี ตาม มติ คณะรัฐมนตรี (ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีแล้ว ก็ไม่ต้องคืน)

28 Redo ข้าราชการที่เคยมีสิทธิเลือก แต่ไม่เลือกเข้า กบข.ในครั้งแรก
Policy ข้าราชการที่เคยมีสิทธิเลือก แต่ไม่เลือกเข้า กบข.ในครั้งแรก จะให้โอกาสเลือกอีกครั้ง (ประมาณ 5-6 แสนคน) กฎหมายให้อำนาจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศได้

29 Undo Redo ครั้งสุดท้าย ?

30

31 ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะ
เมื่อผู้มีสิทธิ ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะ Undo Redo

32 ร่าง พรบ.กบข. Undo หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
และโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

33 1 2 3 4 8 5 6 7

34 ขั้นตอนปฏิบัติ ข้าราชการ Undo

35 ข้าราชการ Undo กบข. กรมบัญชีกลาง 1 2 6 5 4 3 7 กรมบัญชีกลาง
ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กบข. กรมบัญชีกลาง สมัคร Undo 1 2 6 เอกสารประกอบ ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลการเป็นสมาชิก กบข. ในระบบ e Pension ใบสมัครUndo e Pension กบข. e Pension e Pension สำเนาสมุดบัญชีหน้าที่ มีชิ่อเลขที่บัญชีของตนเอง (สะสม เผื่อเรียก ) 5 Statement รายตัว 30 กย 57 -สอบยันข้อมูล ผู้มีสิทธิรายตัว -ส่งข้อมูลและรายงาน ผู้ที่ขอUndoให้ กบข. ใบรับ แบบคำร้อง ใบรับแบบคำร้อง ออกด้วยระบบ e Pension 1 ประเดิม+ดผ 2 ชดเชย+ดผ 3 สบทบ +ดผ 4 สะสม +ดผ 4 3 Undoสมบูรณ์ +รอรับใบยืนยันจาก บก.และรอรับเงินสะสมและดอกผลจาก กบข. - ตรวจสอบเอกสาร - อนุมัติในระบบ -ออกใบยืนยัน -ส่งข้อมูลและ รายงานให้ บก. รวบรวมเอกสารที่ดำเนินการแล้วส่งกรมบัญชีกลาง /สนง.คลังจังหวัด โอนเงิน 4 เข้า บัญชี ผู้มีสิทฺธิ ส่งเฉพาะ ใบสมัครเท่านั้น เอกสารอื่นเก็บไว้ที่ส่วนราชการ รายงานกบบ. ตรวจสอบและส่งต่อให้ผู้สมัคร Undo ต่อไป ใบแจ้ง การโอนเงิน ใบรับรอง ใบรับรอง Undoสมบูรณ์ +รอรับเงินสะสมและดอกผลจาก กบข. โอนเงิน 1-3 เข้า บัญชี เงินสำรอง ใบรับรอง มีลายมือชือพิมพ์ จากระบบ e Pension 7 จบ สอบยันข้อมูล ผู้มีสิทธิรายตัวกับรายงานของ กบข. ใบแจ้ง การโอนเงิน รายงาน บก. Undoสมบูรณ์ จบ จบ จบ

36 ขั้นตอนปฏิบัติ ผู้รับบำนาญ Undo

37

38 ผู้รับบำนาญUndo กบข. กรมบัญชีกลาง 1 2 3 4 กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด
ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. สมัคร Undo 1 2 ข้อมูลเปลี่ยนแปลง การเป็นสมาชิก กบข. เอกสารประกอบ ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลการเป็นสมาชิก กบข. ในระบบ e Pension ใบสมัครUndo ใช้บัญชีที่รับโอนเงินบำนาญที่มีอยู่แล้ว e Pension e Pension e Pension ขอดูจำนวนเงินหักกลบลบกันได้ คำนวณจำนวนเงินหักกลบลบกันตาม ม.5 3 ได้เงินคืน จากรัฐ คืน เงินให้รัฐ 4 ใบแจ้งยอดเงินได้รับคืน ใบแจ้งยอดเงินได้รับคืน ใบรับแบบ คำร้อง ใบรับรองการสมัครUndo Undoสมบูรณ์ +รอรับเงิน ใบรับแบบคำร้อง และใบแจ้งยอดเงิน ออกด้วยระบบ e Pension ใบแจ้งยอดเงิน ที่ต้องคืน ใบแจ้งยอดเงิน ที่ต้องคืน ใบรับรองการสมัครUndo ใบรับแบบ คำร้อง Undoยังไม่สมบูรณ์ +ต้องนำเงินไปคืน

39 ผู้รับบำนาญUndo กบข. กรมบัญชีกลาง 5 6 7 กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด
ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. นำเงินมาชำระคืนรัฐ 5 รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน บันทึกข้อมูล นำเงินที่ได้รับฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (บัญชีเปิดใหม่) รอไว้ แล้วจึงนำฝากคลังตามรอบเวลาที่กำหนด ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน Undoสมบูรณ์ +รอการยืนยันจาก บก. 6 นำเงินที่ได้รับคืนฝากเข้าบัญชีเงินฝากคลังของกรมบัญชีกลาง/สนง.คลังจังหวัด เมื่อนำเงินฝากเข้าคลังแล้ว ให้ดึงรายชื่อผู้รับบำนาญที่ได้นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากคลังแล้ว จากระบบ e Pension มาบันทึกเลข Pay in 16 หลัก แล้ว Load เข้าระบบ e Pension อีกครั้ง ใช้ใบ Pay in แบบพิเศษ 16 หลัก เพื่อนำเงินฝากเข้าคลัง GFMIS GFMIS GFMIS ขาจ่ายเท่านั้น บัญชีเงินฝากคลัง -กรมบัญชีกลาง ส่วนกลาง 7 พิมพ์บัญชีรายชื่อผู้รับบำนาญ + Pay in ที่กระทบยอดเท่ากันแล้ว จากระบบ e Pension ส่ง สนง.คลังจังหวัด / สรจ. ขารับเท่านั้น บัญชีเงินฝากคลัง -กรมบัญชีกลาง -สนง.จังหวัด ส่งเฉพาะใบสมัครและบัญชีรายชื่อ ผู้รับบำนาญ +Pay in เท่านั้น เอกสารอื่นเก็บไว้ที่ส่วนราชการ บัญชีรายชื่อ บัญชีรายชื่อ Pay in Pay in ใบสมัคร ใบสมัคร Undo

40 ผู้รับบำนาญUndo กบข. 11 10 กรมบัญชีกลาง 8 9 กรมบัญชีกลาง
ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. 8 ตรวจบัญชีรายชื่อกับ 1 Pay in 2 ระบบ e Pension 3 บัญชีเงินฝากคลัง นำ Pay in บันทึกข้อมูล เงินฝากคลังใน GFMIS สิ้นวัน GFMIS ส่งข้อมูลให้ระบบ e Pension (Auto) เมื่อตรวจสอบและกระทบยอดข้อมูลที่เกี่ยวช้องถูกต้องครบถ้วนในแต่ละรอบแล้ว ให้อนุมัติในระบบ e Pension และออกใบรับรอง ทั้ง 2 กรณี ใบรับรอง ใบรับรอง ต่อจากนั้นให์โอนขายบิลเงินฝากคลังด้านรับเข้าบัญชีเงินฝากคลังด้านจ่ายในระบบ GFMIS Undoสมบูรณ์ กรณีคืนเงินให้รัฐ หนังสือสั่งจ่ายบำนาญ ทยอยออกหนังสือสั่งจ่ายเงิน ให้ผู้รับบำนาญ ทั้ง 2 กรณี 9 ใบรับรอง ตรวจสอบและพิมพ์ใบรับรองส่งต่อให้ผู้รับบำนาญ ต่อไป หนังสือสั่งจ่ายบำนาญ 11 หนังสือสั่งจ่ายบำนาญ 10 Undoสมบูรณ์ กรณีได้เงินคืนจากรัฐ +รอรับเงินจากรัฐ ส่งข้อมูลและรายงานทั้ง 2 กรณี ให้กรมบัญชีกลางเพื่อ ตรวจสอบ และสั่งจ่ายเงินให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินต่อไป -ตรวจสอบข้อมูลทั้ง 2 กรณี -ตรวจสอบรายการที่ ต้องจ่ายเงินคืนให้ ผู้มีสิทธิแต่ละราย -บันทึกข้อมูลในระบบ จบ ส่งข้อมูล Onlineในระบบ e Pension

41 ผู้รับบำนาญUndo กบข. 12 14 13 กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง
ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. 12 - ขอเบิกเงินจากบัญชี เงินฝากคลัง - โอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากธนาคาร ของผู้มีสิทธิแต่ละ ราย ออกใบแจ้งยอด การโอนเงินเข้า บัญชีให้ผู้มีสิทธิ -ทยอยเบิกเงิน ชคบ. ส่วนต่าง -เริ่มเบิกบำนาญ 2494 และ ชคบ.ใหม่ ตั้งแต่ ตุลาคม 57 ใบแจ้ง ยอดเงิน ใบแจ้ง ยอดเงิน SMS E-mile SMS E–mail 14 Undoสมบูรณ์ กรณีได้เงินคืนจากรัฐ 13 -เมื่อจบโครงการให้ สรุปยอดคงเหลือ เงินในบัญชีเงินฝาก คลัง -ขอเบิกเงินคงเหลือ ดังกล่าวให้ กบข. -ปิดบัญชีเงินฝากคลัง -รับเงินและ นำเงินส่ง เข้าบัญชี เงินสำรอง -บริหาร ตาม กฎหมาย ต่อไป จบ -ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จดำรงชีพส่วนเพิ่มต่อไป(ถ้าต้องการ) จบ จบ

42 สำหรับผู้รับบำนาญ Undo
หลักเกณฑ์การแสดงความประสงค์ และการได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์คืน สำหรับข้าราชการ Undo หลักเกณฑ์การแสดงความประสงค์ การหักกลบลบกัน การได้รับ เงินคืนและการคืนเงินให้รัฐ สำหรับผู้รับบำนาญ Undo ข้าราชการ Undo ผู้รับบำนาญ Undo . ส่วนราชการ ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง สนง. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง สนง. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กบข. กบข.

43 ประเด็น ที่ขอเน้นย้ำ

44 ส่วนราชการ ส่วนราชการ สำนักเบิก กบข. เวลาสำหรับข้าราชการ Undo
วันสุดท้าย 30 กันยายน 2557 ใบสมัคร Undo ข้าราชการ ส่วนราชการ ใบรับรองการสมัคร Undo ข้าราชการ ส่วนราชการ ใบยืนยันการ Undo ข้าราชการ สำนักเบิก ใบแจ้งการโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร กบข.

45 ถ้ากรมบัญชีกลางได้จ่ายบำนาญสูตร กบข.ไปแล้ว
เวลาสำหรับข้าราชการ Undo ที่จะเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2557 ถ้า กบข. ได้จ่ายเงินก้อนทั้งหมดให้ผู้มีสิทธิไปแล้ว ก่อนที่จะได้รับแจ้งการ Undo ให้ส่วนราชการเรียกเงินคืนในส่วนที่เป็นเงินของรัฐ ภายในเดือน ตุลาคม 2557 ถ้ากรมบัญชีกลางได้จ่ายบำนาญสูตร กบข.ไปแล้ว ก็ให้จ่ายตกเบิกในเดือนถัดไปพร้อมบำนาญสูตร 2494 สิ้นเดือน ตุลาคม 2557 ได้บำนาญสูตร 2494

46 กรณีได้เงินคืนจากรัฐ
เวลาสำหรับผู้รับบำนาญ Undo กรณีได้เงินคืนจากรัฐ ส่วนราชการ ใบสมัคร Undo ผู้รับบำนาญ วันสุดท้าย 30 มิถุนายน 2557 ใบแจ้งยอดเงิน ที่จะได้รับคืน ใบรับรองการสมัคร Undo ผู้รับบำนาญ ส่วนราชการ ใบรับรอง Undo ผู้รับบำนาญ สำนักเบิก ใบแจ้งการโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร กรมบัญชีกลาง

47 กรณีต้องนำเงินมาคืนรัฐ
เวลาสำหรับผู้รับบำนาญ Undo กรณีต้องนำเงินมาคืนรัฐ ใบสมัคร Undo ผู้รับบำนาญ ส่วนราชการ ใบแจ้งยอดเงิน ที่ต้องคืน ใบรับรองการสมัคร Undo ผู้รับบำนาญ ส่วนราชการ ใบเสร็จรับเงิน Undo ผู้รับบำนาญ วันสุดท้าย 30 มิถุนายน 2557 ส่วนราชการ ใบยืนยันการ Undo ผู้รับบำนาญ สำนักเบิก

48 วันสุดท้าย 30 กันยายน 2557 วันสุดท้าย 30 มิถุนายน 2557 ณ ส่วนราชการ

49 ส่วนราชการ สำนักเบิก กรมบัญชีกลาง กบข. วันสุดท้าย 30 มิถุนายน 2557
กรมบัญชีกลาง กบข. ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ วันสุดท้าย 30 มิถุนายน 2557 วันสุดท้าย 30 กันยายน 2557

50 หลักเกณฑ์ Redo

51 Redo แบบเดินหน้า การรับสมัคร การคำนวณเงินประเดิม การได้รับเงินชดเชย
การสะสมเงิน การได้รับเงินสบทบ ทุกประเด็น ยกเว้นประเด็นรับสมัครและคำนวณ เงินประเดิม เริ่มต้นที่ 30 กันยายน 2557

52 Redo วันที่ประกาศ ให้ Redo 30 กันยายน 2557 เลือก Redo วันที่เลือก Redo
คำนวณเงินประเดิม ส่งเข้า กบข. เริ่มต้นส่งเงินชดเชย เงินสะสมและสบทบ เข้า กบข. วันที่เลือก Redo ออกจากราชการได้รับบำบาญ สูตร กบข. และเงินก้อนจาก กบข. กฎหมาย 2494 กฎหมาย 2494 กฎหมาย 2494 กฎหมายกบข. วันที่เสียชีวิต วันที่เสียชีวิต วันที่เสียชีวิต วันที่เสียชีวิต ยังไม่มีสมาชิกภาพ กบข. ยังไม่มีสมาชิกภาพ กบข. ยังไม่มีสมาชิกภาพ กบข. ไม่มีสถานภาพสมาชิก กบข. สมาชิกภาพ กบข. เริ่มต้น

53 ประเด็นการคำนวณเงินประเดิม
26 มีนาคม 2540 วันเข้ารับราชการ 30 กันยายน 2557 คำนวณด้วยสูตร เงินประเดิมใหม่ โดยใช้เงินเดือน มีค. 40 และใช้อัตราเงินเพิ่มเงินเดือน และอัตรา ผลตอบแทน เฉลี่ยตามที่เกิดขึ้นจริง ช่วงที่ 3 ช่วงที่ 1 คำนวณด้วยสูตรเงินประเดิม และ Factor เดียวกันกับข้าราชการ ที่สมัครใจเข้า กบข. เมื่อปี 2540 ช่วงที่ 2 นำเงินประเดิมที่คำนวณได้ในช่วงที่ 1 ไปคำนวณด้วยสูตรดอกเบี้ยทบต้น โดยใช้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ กบข. ทำได้ คือ ประมาณ 7.05% ต่อปี

54 การคำนวณเงินประเดิมช่วงที่ 1
26 มีนาคม 2540 วันเข้ารับราชการ 30 กันยายน 2557 เวลาราชการ เวลาราชการ 25 x เงินเดือน [ (1.09) (1.08) ] เงินประเดิม = เวลาราชการ - 1 ( 1.08 ) เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน ณ มีนาคม 2540 เวลาราชการ หมายถึง ตั้งแต่วันที่รับราชการ - 26 มีนาคม 2540

55 การคำนวณเงินประเดิมช่วงที่ 2
26 มีนาคม 2540 วันเข้ารับราชการ 30 กันยายน 2557 เงินประเดิมและดอกเบี้ยทบต้น = ของเงินประเดิม เวลาราชการ เงินประเดิม [ (1.0705) ] เวลาราชการ หมายถึง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540 – 30 กันยายน 2557

56 การคำนวณเงินประเดิมช่วงที่ 3
26 มีนาคม 2540 วันเข้ารับราชการ 30 กันยายน 2557 1 12 เวลาราชการ เวลาราชการ เงินประเดิม = 0.02 x เงินเดือน x ( ) (1.0714) (1.0705) 1 12 1 12 (1.0714) (1.0705) เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน ณ มีนาคม 2540 เวลาราชการ หมายถึง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540 – 30 กันยายน 2557

57 รวมเงินประเดิมทั้งสิ้นกรณี Redo
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3

58 ผลที่เกิดขึ้น เงินประเดิม ข้าราชการ Do ข้าราชการ Redo ปี 40 ปี 58
เงินประเดิม+ผลประโยชน์ เงินชดเชย+ผลประโยชน์ เริ่มรับราชการ – 30 กย. 57 เริ่มรับราชการ – 30 กย. 57 Fact จาก Statement กบข. ณ 30 กย. 57 ผลการคำนวณเงินประเดิม ช่วงที่ 1 - 3

59 Case สุทธิรัตน์

60 Case ทั่วไป

61 ขั้นตอนปฏิบัติ ข้าราชการ Redo

62 ข้าราชการ Redo กบข. กรมบัญชีกลาง 1 2 6 5 4 3 กรมบัญชีกลาง
ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension ข้าราชการ Redo กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. สมัคร Redo 1 2 6 เอกสารประกอบ ตรวจสอบเอกสารบันทึกข้อมูล ใบสมัครRedo e Pension กบข. e Pension e Pension ใบรับแบบคำร้อง ออกด้วยระบบ e Pension 5 -รับเงินและ นำเงินส่ง เข้าบัญชี รายบุคคล -บริหาร เงินใน บัญชี ตาม กฎหมาย ต่อไป -ส่ง Statement ให้สมาชิกตามปกติ ใบแบบ คำร้อง ใบแบบ คำร้อง -สอบยันข้อมูล ผู้มีสิทธิรายตัว -คำนวณเงินประเดิม แต่ละบุคคล -เบิกเงินประเดิมส่งให้ กบข. -ส่งข้อมูลและรายงาน ผู้ที่ขอRedoให้ 4 3 Redoสมบูรณ์ +รอรับใบยืนยันจาก บก. -ตรวจสอบเอกสาร อนุมัติในระบบ -ออกใบยืนยันและ ส่งให้ส่วนราชการ -ส่งข้อมูลและ รายงานให้ บก. รวบรวมเอกสารที่ดำเนินการแล้ว ส่งกรมบัญชีกลาง /สนง คลังจังหวัด ส่งเฉพาะ ใบสมัครเท่านั้น เอกสารอื่นเก็บไว้ที่ส่วนราชการ ตรวจสอบและส่งต่อให้ผู้สมัคร Redo ต่อไป รายงานกบบ. ใบรับรอง ใบรับรอง Redoสมบูรณ์ ใบรับรอง มีลายมือชือพิมพ์ จากระบบ e Pension จบ จบ Statement รายตัว Statement รายตัว จบ จบ

63 สำหรับข้าราชการ Redo สำหรับข้าราชการ Redo
หลักเกณฑ์การแสดงความประสงค์ และการได้รับเงินประเดิม เงินชดเชยเงินสะสม และเงินสบทบ สำหรับข้าราชการ Redo กฎกระทรวงคำนวณเงินประเดิม สำหรับข้าราชการ Redo ข้าราชการ Redo ll ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง สนง. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข.

64 จะประกาศใช้กฎหมาย กบข. Undo ประมาณตุลาคม 2556
คาดว่า จะประกาศใช้กฎหมาย กบข. Undo ประมาณตุลาคม 2556 แผนการดำเนินงาน

65 ปรับปรุง e Pension GFMIS รับส่งข้อมูล
ยกร่างหลักเกณฑ์ เริ่มปรับปรุงระบบงาน e Pension GFMIS รับส่งข้อมูล ประกาศใช้ พร้อมใช้งาน ปรับปรุง e Pension GFMIS รับส่งข้อมูล รับสมัคร Undo และดำเนินการตามแนวทางที่วางไว้ แล้วเสร็จและทดลองใช้งาน อบรมคลังจังหวัดและส่วนราชการ ชี้แจง ข้าราชการและ ผู้รับบำนาญ ที่มีสิทธิ Undo เผยแพร่ คลังจังหวัด ส่วนราชการ และผู้มีสิทธิ Undo เมย. พค. กค. กย. ตค. มิย.57 กย.57

66 เริ่มดำเนินงานตามแผนแล้ว
ตั้งแต่ 17 เมษายน 2556

67 หารือกับ กบข. แล้ว การโอนเงินในบัญชีสมาชิกรายบุคคล
ของข้าราชการที่ Undo เข้าบัญชีเงินสำรอง ระยะเปลี่ยนผ่านการนำเงินของสมาชิก รายบุคคล ที่โอนเข้าบัญชีเงินสำรอง ไปหาผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด ( มาตรา 70 วรรค 1) การปรับ Port การลงทุนในบัญชีสมาชิกรายบุคคล ให้พร้อมสำหรับนำมาจ่ายคืนให้ข้าราชการที่ Undo ภายในเวลาที่เหมาะสม

68 หารือกับ กบข. แล้ว การคืนเงินก้อน (เงินสะสม+ผลประโยชน์) ให้สมาชิกที่ขอUndo จะใช้วิธีทยอยคืนตามลำดับการขอใช้สิทธิ (FIFO) การตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ เลขที่บัญชี ผู้ขอ Undo และค่าธรรมเนียมการโอนเงิน การฝากเงินก้อนที่จะได้รับคืนจากการขอUndo (เงินสะสม+ผลประโยชน์) ไว้กับ กบข.ต่อไป ไม่สามารถทำได้

69 หารือกับ กบข. แล้ว สิทธิประโยชน์ที่เคยได้รับในตอนที่เป็นสมาชิก กบข. เช่น กู้เงินซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยต่ำ จะได้รับสิทธินั้นต่อเนื่องต่อไป

70 Undo กับผู้รับบำนาญสมาชิก กบข.
ที่มีเวลาทวีคูณ แล้วไม่ได้แจ้ง ให้แจ้ง เสียแต่เนิ่นๆ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณ เงินหักกลบลบกัน และบำนาญสูตร 2494 ที่จะได้รับต่อไป

71 ทหารที่ออกจากกองหนุน เบี้ยหวัดเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน

72 กรณีวันพ้นจากกองหนุนมีเบี้ยหวัด ภายหลัง 1 ตุลาคม 2557
กรณีวันพ้นจากกองหนุนมีเบี้ยหวัด ภายหลัง 1 ตุลาคม 2557 วันที่ 30 กันยายน 57 วันที่กฎหมายใช้บังคับ ได้รับเบี้ยหวัดและได้รับ เงินสะสม/สมทบและผลประโยชน์จาก กบข. ไปแล้ว เลือก Undo พ้นจากกองหนุนมีเบี้ยหวัด 30 มิย. 57 วันที่เลือก Undo คืนเงินสมทบ+ ผลประโยชน์ (ไม่มีกรณีได้เงินคืน) กบข. ส่ง เงินประเดิม เงินชดเชย +ผลประโยชน์ เข้าบัญชีเงินสำรอง ได้บำนาญสูตรเดิมจนเสียชีวิต กฎหมายบำเหน็จบำนาญ ไม่มีผลใช้บังคับ กฎหมาย กบข. กฎหมาย กบข. วันที่เสียชีวิต วันที่เสียชีวิต วันที่เสียชีวิต วันที่เสียชีวิต สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิกภาพ กบข. สิ้นสุดลง

73 กรณีวันพ้นจากกองหนุนมีเบี้ยหวัด ก่อน 1 ตุลาคม 2557
กรณีวันพ้นจากกองหนุนมีเบี้ยหวัด ก่อน 1 ตุลาคม 2557 วันที่พ้นจากกองหนุน มีเบี้ยหวัด วันที่ 30 กันยายน 57 วันที่กฎหมายใช้บังคับ ได้รับเบี้ยหวัดและได้รับ เงินสะสม/สมทบและผลประโยชน์จาก กบข. ไปแล้ว เลือก Undo 30 มิย. 57 วันที่เลือก Undo คืนเงินสบทบ+ผลประโยชน์ (ไม่มีกรณีได้เงินคืน) ได้บำนาญสูตรเดิมจนเสียชีวิต กบข. ส่ง เงินประเดิม เงินชดเชย +ผลประโยชน์ เข้าบัญชีเงินสำรอง กฎหมายบำเหน็จบำนาญ กฎหมายบำเหน็จบำนาญ ไม่มีผลใช้บังคับ กฎหมาย กบข. กฎหมาย กบข. วันที่เสียชีวิต วันที่เสียชีวิต วันที่เสียชีวิต วันที่เสียชีวิต วันที่เสียชีวิต สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิกภาพ กบข. สิ้นสุดลง

74 โดยใช้หลักคิดแบบเดินหน้า ที่ Win Win กับทุกฝ่าย
ได้พยายามวางกรอบแนวทางการทำงานให้ครอบคลุมและครบถ้วนใน ทุกๆเรื่องให้ได้มากที่สุด แต่ในระหว่างทางคาดว่าจะมีปัญหา ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอน เข้าใจและยอมรับ และจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวทุกปัญหาให้ดีที่สุด โดยใช้หลักคิดแบบเดินหน้า ที่ Win Win กับทุกฝ่าย

75 Q&A


ดาวน์โหลด ppt สุทธิรัตน์ รัตนโชติ และสำนักกฎหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google