งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนรู้เรื่อง ข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนรู้เรื่อง ข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนรู้เรื่อง ข้อมูล
สื่อการเรียนรู้เรื่อง ข้อมูล ช่วงชั้นที่ 1 ป.1 – ป.3 มิสวิภาวรรณ ฉลวยศรี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

2 ข้อมูล ที่บ้านเป็นร้าน อายุ 10 ขวบ เช่า VDO ผมชื่อโลมา
ข้อมูลมีอยู่มากมาย เราต้องเลือกรับและใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ข้อมูลมีหลายชนิด ทั้งที่เป็นตัวเลข เป็นข้อความ เป็นเสียง และเป็นภาพ เราสามารถรวบรวมข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูล ต่างๆ และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์มากมายทั้งทางตรงและทางอ้อม

3 ความหมาย สิ่งต่าง ๆ ที่เราสามารถรับรู้ได้ด้วย การมองเห็น
การได้ยินเสียงการสัมผัสด้วยมือการได้กลิ่นและการรับรส หู ไว้ ฟัง ปาก ไว้ รับรส จมูก ไว้ ดม ตา ไว้ ดู มือ ไว้ สัมผัส

4 เรื่องราวข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูป แบบต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นป้ายข้อความ ภาพ เสียง หรือสถานที่ก็ได้ เช่น - ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของ เช่น ข้อมูลหนังสือ มีชื่อหนังสือ ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ จำนวนหน้า ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ เช่น ข้อมูลของโรงเรียน ก็จะมีชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้ง จำนวนนักเรียน จำนวนครู เป็นต้น หรือข้อมูลของห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน ในห้อง จำนวนนักเรียนที่เป็นชาย จำนวนนักเรียนที่เป็นหญิง เป็นต้น ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคล เช่น ข้อมูลของตัวนักเรียนมี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อายุของ นักเรียน

5 แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล คือ สถานที่หรือแหล่งที่เกิดข้อมูล แหล่งข้อมูลจะแตกต่างกันไปตามข้อมูลที่ต้องการแหล่งข้อมูลใกล้ตัวเป็นแหล่งข้อมูลที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวนักเรียน และที่นักเรียน สามารถรับข้อมูลมาได้โดยง่าย

6 วิทยุ จะให้ข้อมูลเป็นเสียง
มารู้จักแหล่งข้อมูล กันดีกว่า วิทยุ จะให้ข้อมูลเป็นเสียง เหตุการณ์ที่พบเห็นด้วยตนเอง หนังสือ เช่น หนังสือเรียน, หนังสือพิมพ์ การบอกเล่าของผู้อื่น เช่น คุณครู,คนในครอบครัว โทรทัศน์ จะให้ข้อมูลทั้งที่เป็นภาพเคลื่อนไหวและเป็นเสียง ห้องสมุด เป็นสถานที่ที่รวบรวมแหล่งความรู้ไว้หลายประเภท เช่น หนังสือเรียน,เอกสาร,หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

7 การรวบรวมข้อมูล ในการรวบรวมข้อมูลทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะของแหล่งข้อมูลซึ่งการรวบรวมข้อมูลสามารถทำได้ดังนี้ การรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม อาจจะ ใช้วิธีสอบถามหรือการสัมภาษณ์ จากผู้รู้ เช่น การที่นักเรียนสอบถามคุณครูเกี่ยวกับ เนื้อหาในบทเรียนหรือการส่งแบบสอบถาม ให้ผู้ตอบกรอก การรวบรวมข้อมูลจาก เอกสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะ เป็นตำรา หนังสือ คู่มือ การรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตการณ์ โดยผู้ที่ ต้องการข้อมูลจะเข้าไปเฝ้าสังเกต เหตุการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น นักข่าวไปฝ้าดูเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น

8 ประโยชน์ของข้อมูล ข้อมูลมีประโยชน์ต่อนักเรียนมาก เพราะข้อมูลทำให้รู้และเข้าใจข้อเท็จจริงตลอดจนความเป็นไปของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างถูกต้องและสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

9 เพื่อการเรียนรู้ เราสามารถใช้ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมาจากวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสิ่งอื่น ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน นอกเหนือจากการ เรียนใน ห้องเรียน ประโยชน์

10 เพื่อการตัดสินใจ การที่เราจะตัดสินใจซื้อสิ่งของหรือทำสิ่งต่าง ๆ เราจำเป็น ต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายและถูกต้อง ประโยชน์

11 เพื่อการสื่อสาร เมื่อเรามีข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงกับคนอื่น ๆ เราก็สามารถสนทนาพูด คุยกันถึง
เรื่องนั้น ๆ ได้ ประโยชน์

12 คุณภาพของข้อมูล ในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์นั้น ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องเชื่อถือได้สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพหากข้อมูลไม่ถูกต้องเมื่อมีผู้นำไปใช้งานก็อาจจะทำให้งานนั้นเกิดความผิดพลาดได้

13 ข้อมูลที่ดีมีคุณภาพควรมีคุณสมบัติต่อไปนี้
มีความถูกต้อง ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริง มีความเป็นปัจจุบัน ทันต่อเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลจะต้องมีแหล่งข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ ผมขอฟันธง


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนรู้เรื่อง ข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google