งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดประสงค์การจัดทำ 1. เพื่อนให้นักเรียนจัดทำในรูปแบบตรารางและ กราฟได้ 2. นักเรียนสามารถนำเสนองานด้วยโปรแกรม นำเสนอได้ 3. เพื่อให้รู้การพัฒนาการสอบของแต่ละปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดประสงค์การจัดทำ 1. เพื่อนให้นักเรียนจัดทำในรูปแบบตรารางและ กราฟได้ 2. นักเรียนสามารถนำเสนองานด้วยโปรแกรม นำเสนอได้ 3. เพื่อให้รู้การพัฒนาการสอบของแต่ละปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จุดประสงค์การจัดทำ 1. เพื่อนให้นักเรียนจัดทำในรูปแบบตรารางและ กราฟได้ 2. นักเรียนสามารถนำเสนองานด้วยโปรแกรม นำเสนอได้ 3. เพื่อให้รู้การพัฒนาการสอบของแต่ละปี การศึกษาได้

3 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย ภาษาไทย 350,88946.47351,63342.61368,22841.88 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 354,40236357,05046.51372,66233.39 ภาษาอังกฤษ 352,80523.98354,53119.22370,56121.8 คณิตศาสตร์ 353,68028.56356,59114.99372,09422.73 วิทยาศาสตร์ 349,77829.06349,21030.9366,74427.9 สุขศึกษาและพล ศึกษา 348,63445.37347,46262.86365,04554.61 ศิลปะ 348,63437.75347,46232.62365,04528.54 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 348,63432.98347,46243.69365,04548.72

4 ปีการศึกษา 2552 วิชาสังคมฯมีผู้เข้าสอบมากที่สุด และวิชาอังกฤษมี คะแนนเฉลี่ยนน้อยที่สุด มีจำนวนผู้เข้าสอบเฉลี่ย 350923 คน และคะแนนเฉลี่ย ได้ 35.02

5 ปีการศึกษา 2553 วิชาสังคมฯมีผู้เข้าสอบมากที่สุด และสุขฯ ศิลปะ การ งานฯมีคะแนนเฉลี่ยนน้อยที่สุด มีจำนวนผู้เข้าสอบ เฉลี่ย 351425 คน และคะแนนเฉลี่ย ได้ 36.67

6 ปีการศึกษา 2554 วิชาสังคมฯมีผู้เข้าสอบมากที่สุด และสุขฯ ศิลปะ การ งานฯมีคะแนนเฉลี่ยนน้อยที่สุด มีจำนวนผู้เข้าสอบ เฉลี่ย 368178 คน และคะแนนเฉลี่ย ได้ 34.94

7 ปีการศึกษา 2552,2553,2554

8 การตรารางก่อนหน้า สรุปได้ว่า ในปี 2553 คะแนนเฉลี่ยที่ออกมาสูงกว่าปี 2554 และปี 2552 แนวทางแก้ไข 1. ควรให้เด็กอ่านหนังสือมากกว่าที่อ่านต่อ วัน 2. ให้เด็กหาความรู้ค้นคว้าด้วยตนเอง

9 แหล่งอ้างอิง http://www.spm6.org


ดาวน์โหลด ppt จุดประสงค์การจัดทำ 1. เพื่อนให้นักเรียนจัดทำในรูปแบบตรารางและ กราฟได้ 2. นักเรียนสามารถนำเสนองานด้วยโปรแกรม นำเสนอได้ 3. เพื่อให้รู้การพัฒนาการสอบของแต่ละปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google