งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) สำนักวิชาการและ แผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) สำนักวิชาการและ แผนงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) สำนักวิชาการและ แผนงาน

2 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 15 มิ. ย.30 มิ. ย. ร้อยละ ผลผลิตที่ 1 ราย 70,000 26,35133,76248.23 1. 1 ที่ดินทำกิน - รังวัดไร่ 500,000 168,341199,99140.00 - สอบสิทธิราย 35,000 12,17414,80442.30 ไร่ 131,505155,610 - ผ่าน คปอ. ราย 35,000 3,4729.92 ไร่ 34,428 - ผ่าน คปจ. ราย 35,000 1,0513.00 ไร่ 11,315 การดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2555 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 2

3 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 15 มิ. ย.30 มิ. ย. ร้อยละ ผลผลิตที่ 1 1. 1 ที่ดินทำกิน ( พื้นที่ New Area) - รังวัดไร่ 160,00 0 69,687 82,77251.73 - สอบสิทธิราย 11,500 3,758 4,86342.29 ไร่ 36,94546,224 - ผ่าน คปอ. ราย 11,500 3643.17 ไร่ 2,653 - ผ่าน คปจ. ราย 11,500 -0.00 ไร่ - การดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2555 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 3

4 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 15 มิ. ย.30 มิ. ย. ร้อยละ ผลผลิตที่ 1 1. 1 ที่ดินทำกิน ( พื้นที่ X-Ray) - รังวัดไร่ 340,000 98,654 117,21934.48 - สอบสิทธิราย 23,500 8,4169,94142.30 94,560 110,386 - ผ่าน คปอ. ราย 23,500 3,10813.23 31,776 - ผ่าน คปจ. ราย 23,500 1,0514.47 11,315 การดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2555 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.)4

5 กิจกรรม หน่ว ย นับ แผนงา น 15 มิ. ย.30 มิ. ย. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 1 1.2 ที่ดินชุมชน ชุมช น 500 592 647 129.4 0 - รังวัดแปลง 27,735 30,329 - สอบสิทธิราย 35,000 14,177 18,95854.17 9,600 12,651 - ผ่าน คปอ. ราย 35,000 1,7174.91 833 - ผ่าน คปจ. ราย 35,000 1930.55 116 การดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2555 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.)5

6 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 15 มิ. ย.30 มิ. ย. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 1 2. งานสำรวจตรวจสอบฯ ปรับปรุงพื้นที่รายแปลงไร่ 1,251,98 4 1,173,36 0 1,211,3 3896.75 สำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ไร่ 11,883,3 69 9,583,92 2 10,215, 70785.97 การดำเนินคดีไม่เข้า กระบวนการ หนังสือเตือนให้มาชี้แจงแปลง 8,474287 87110.28 หนังสือเตือนให้ออกจาก ที่ดิน แปลง 8,4741200.24 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 6 การดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2555

7 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 15 มิ. ย.30 มิ. ย. ร้อยละ ผลผลิตที่ 1 การดำเนินคดีใช้ผิด วัตถุประสงค์ หนังสือเตือนให้มาชี้แจงแปลง 1,15186 22219.29 หนังสือเตือนให้ออกจาก ที่ดิน แปลง 1,15118 1.56  ตรวจสอบสารบบที่ดินฯแปลง 3,105,7212,233,328 2,371,02676.34 งานสแกนเอกสารแปลง 551,100 224,400 272,61249.47 3. ปลูกไม้เศรษฐกิจ ( ขั้นตอน ปลูก ) ไร่ 7,500 5,137 7,05594.06 4. ทะเบียนสิทธิเช่าซื้อที่ชำระ ครบ ไร่ 1,753 307 17.51 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 7 การดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2555

8 กิจกรรม หน่ว ย นับ แผนงา น 15 มิ. ย. 30 มิ. ย. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 1 5. การจัดซื้อที่ดินเอกชน  รับคำเสนอขายไร่ 20,000 23,01929,515 147.5 7 ตรวจเอกสาร / ตรวจสภาพ พื้นที่ / ต่อรองราคา ไร่ 20,000 18,52522,920 114.6 0 ผู้มีอำนาจเห็นชอบอนุมัติ จัดซื้อ - วงเงิน ไร่ 20,000 5,8358,66743.34  ชำระราคา / จดทะเบียนสิทธิฯไร่ 20,000 3,5655,41927.10 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 8 การดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2555

9 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงา น 15 มิ. ย. 30 มิ. ย. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 2 6. พัฒนา เกษตรกร ราย 1,780 1,636 1,75898.76  คปจ. ราย 280 278 99.29  ผู้แทนสหกรณ์ราย 300 122 24581.67  อ. สปก. ราย 1,200 1,236 1,235 102.9 2 7. นิคมการเกษตรนิคม 888 100. 00 8. นิคมเศรษฐกิจ พอเพียง นิคม 10 100. 00 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 9 การดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2555

10 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงา น 15 มิ. ย. 30 มิ. ย. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 2 9. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่น ใหม่ ราย 6,000 7,0197,132 118.8 7 เกษตรยั่งยืนราย 5,500 6,6716,784 123.3 5 เกษตร 3 เดือนราย 300 75 25.00  นักศึกษา วษท. เกษตรมือ อาชีพ ราย 200 273 136.5 0 10. สานฝันยุวเกษตรกร โรงเรีย น 400 37039498.50 - ยุวเกษตรกรราย 15,71119,903 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 10 การดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2555

11 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 15 มิ. ย. 30 มิ. ย. ร้อยละ ผลผลิตที่ 2 11. การพัฒนาธุรกิจ ชุมชน ราย 8,200 8,1178,470103.29 พัฒนาองค์ความรู้ราย 6,200 6,1836,486104.61  ความร่วมมือไตรภาคีราย 2,000 1,9341,98499.20 12. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพิ่ม ประสิทธิภาพฯ แห่ง 400 100.00 ขยายผลองค์ความรู้ราย 32,000 33,197 103.74 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.)11 การดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2555

12 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 15 มิ. ย. 30 มิ. ย. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 2 13. โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ อบรมเกษตรกรภายใต้ โครงการ ราย 1,810 1,7771,832 101.2 2 คลินิกเกษตรครั้ง 280 20320874.29  ปลูกหญ้าแฝกกล้า 5,202,5 00 1,133,1 00 2,160,9 3741.54 14. บริการสินเชื่อเงินกองทุน ฯ ล้าน บาท 540.00 0 222.04 2325.37661.20 15. จัดเก็บหนี้สินเงินกองทุน ฯ ล้าน บาท 1,148.9 34 715.38 6764.35342.82 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 12 การดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2555


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) สำนักวิชาการและ แผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google