งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงาน สพอ.เดิมบางนางบวช ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงาน สพอ.เดิมบางนางบวช ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงาน สพอ.เดิมบางนางบวช ระหว่างวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2557
สรุปผลการดำเนินงาน สพอ.เดิมบางนางบวช ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2557

2 คำขวัญประจำอำเภอเดิมบางนางบวช “พระอาจารย์ธรรมโชติลือนาม อุทยานงามบึงฉวาก ของฝากผ้าทอมือ เลื่องลืองานยกธง สลักไผ่ตรงท่าช้าง เขานมนางเรื่องเล่า หัวเขาเทโวดัง”

3 ข้อมูลทั่วไปอำเภอเดิมบางนางบวช
พื้นที่ทั้งหมด 1,618 ตารางกิโลเมตร - แบ่งการปกครอง 14 ตำบล 121 หมู่บ้าน - เทศบาลตำบล 7 แห่ง - องค์การบริหารส่วนตำบล 9 แห่ง - จำนวนครัวเรือน 18,336 ครัวเรือน - จำนวนประชากร 60,023 คน เป็น ชาย ๒8,550 คน หญิง 31,473 คน

4 แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเดิมบางนางบวช บึงฉวาก เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ มีสวนสัตว์ อุทยานพืชผักฯ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด โลกใต้ทะเล ฯลฯ วัดเขาขึ้น (วัดเขานางบวช) เป็นวัดพระอาจารย์ธรรมโชติ ผู้เก่งกาจ ทางเวทมนต์คาถา สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ในศึกบางระจัน วัดหัวเขา มีบันไดคอนกรีตขึ้นลงจำนวน 212 ขั้น เมื่อถึงฤดูกาลตักบาตรเทโวมีประชาชนไปร่วม ทำบุญตักบาตร จำนวนมาก

5 ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ
อัตรากำลัง จำนวน 8 คน พัฒนาการอำเภอ คน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ คน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ คน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน คน พื้นที่รับผิดชอบ ตำบล 121 หมู่บ้าน

6 สรุปผลการดำเนินงาน (เด่น) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเดิมบางนางบวช

7 1. การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
 จำนวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 121 หมู่บ้าน  ผ่านเกณฑ์ 6x2 ทุกหมู่บ้าน  ผลการประเมินตัวชี้วัด 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด * ระดับพออยู่ พอกิน จำนวน 2 หมู่บ้าน * ระดับอยู่ดี กินดี จำนวน 119 หมู่บ้าน * ระดับมั่งมี ศรีสุข จำนวน 0 หมู่บ้าน

8 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ปี 2555  บ้านไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลนางบวช GVH 2 ได้ คะแนน “ระดับ อยู่ดี กินดี” ปี  บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเขา GVH 2 ได้ คะแนน “ ระดับ อยู่ดี กินดี ” ปี  บ้านเจ็ดอาร์ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกช้าง GVH 2 ได้ คะแนน “ ระดับ อยู่ดี กินดี ”  กิจกรรมเด่น โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชน ดีเด่น ประจำปี 2557 แกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเจ็ดอาร์ ม.3 ต.โคกช้าง

9 2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 สตรี อายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 37,916 คน (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556)  สตรีที่สมัครเป็นสมาชิก จำนวน 10,970 คน คิดเป็นร้อยละ

10 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการจัดทำโครงการ
 จำนวนโครงการที่กลุ่มสมาชิกฯ เสนอ และผ่านความ เห็นชอบจากประธานฯ ระดับตำบล *** จำนวน โครงการ *** วงเงิน 1,680,000 บาท

11 3. คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.)
คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเดิมบางนางบวช ได้ดำเนินการจัด สวัสดิการให้กับสมาชิกสตรี จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. กองทุนพัฒนาสตรีอำเภอ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการ ประกอบอาชีพ การบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่ทางราชการจัดขึ้น สนับสนุนองค์กรและชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาส  ปัจจุบันมีเงินกองทุน จำนวน 1,169,408 บาท  ให้สมาชิกกู้ยืม จำนวน 1,100,000 บาท  เงินคงเหลือในบัญชี จำนวน 69,408 บาท

12 กิจกรรมเด่น จัดงานชุมนุมสตรีศรีเดิมบาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556
2. ชมรมสตรีอาสาพัฒนาอำเภอ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในกรณีเสียชีวิต  ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน ,634 คน  มีเงิน จำนวน 4,255,980 บาท กิจกรรมเด่น จัดงานชุมนุมสตรีศรีเดิมบาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556

13 ๔. โครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
ปี พ.ศ. ตำบลที่เข้าร่วม ประกวด ผลการประกวด 2552 ตำบลบ่อกรุ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท 2553 ตำบลปากน้ำ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท 2554 ตำบลยางนอน ได้รับเงินรางวัล 75,000 บาท 2556 ตำบลหัวนา 2557 ตำบลโคกช้าง ประกวดเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗  รอผลตัดสินการประกวด 

14 6. การดำเนินงาน OTOP  ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน OTOP ปี กลุ่ม  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน อย. 11 ผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มผช. 15 ผลิตภัณฑ์  เข้ารับการคัดสรร 25 ผลิตภัณฑ์  ผลการจำหน่าย OTOP (ตุลาคม 2556 – พฤษภาคม 2557) *** เป็นเงิน 128,419,800 บาท ***

15 5. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทั้งหมด 121 กองทุน ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลกองทุนละ 1,000,000 บาท ตามทะเบียนการจัดตั้ง ดังนี้ *** ตั้งเมื่อปี พ.ศ จำนวน กองทุน *** ตั้งเมื่อปี พ.ศ จำนวน กองทุน *** ตั้งเมื่อปี พ.ศ จำนวน กองทุน

16 ประเภท AAA จำนวน 78 กองทุน (รับการเพิ่มทุน กองทุนละ 100,000 บาท)
 ผลการประเมินจัดประเภทกองทุน ดังนี้ ประเภท AAA จำนวน 78 กองทุน (รับการเพิ่มทุน กองทุนละ 100,000 บาท) ประเภท AA จำนวน 41 กองทุน * ไม่ได้เข้ารับการประเมิน 2 กองทุน เนื่องจากจัดตั้งปี พ.ศ.2549 และ 2551  กิจกรรมเด่น กองทุนหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี 2557 ได้แก่ บ้านกุ่มโคก หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคลี

17 7. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีทั้งหมด 33 กลุ่ม สมาชิก 5,792 คน เงินสัจจะสะสม 38,123,990 บาท ผลการจัดระดับ ปี 2557 - ระดับ กลุ่ม - ระดับ 2 4 กลุ่ม - ระดับ กลุ่ม

18 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ
ปี พ.ศ จำนวน 5 กลุ่ม ปี จำนวน 5 กลุ่ม ปี จำนวน 6 กลุ่ม  กิจกรรมเด่น จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอำเภอ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลนางบวช

19 8. กองทุนแม่ของแผ่นดิน  จำนวนกองทุนแม่ฯ ทั้งหมด 25 กองทุน ** เงินทุนทั้งหมด 804,660 บาท  ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ฯ ระดับอำเภอ บ้านหนองแขม (หนองขนาก) หมู่ที่ 10 ตำบลเขาดิน ** เงินทุน 28,000 บาท  ตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2556 จำนวน 25 กองทุน ** ระดับ A จำนวน 3 กองทุน ** ระดับ B จำนวน 1 1 กองทุน ** ระดับ C จำนวน 1 1 กองทุน

20  จัดตั้งเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ
 จัดตั้งเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ (1 คณะ จำนวน 39 คน) โดยมี นายสมบัติ ศิลา (ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน) ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ

21 กิจกรรมเด่น ประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 3 บ้านหนองแขม (หนองขนาก) หมู่ที่ 10 ตำบลเขาดิน

22 จบการนำเสนอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเดิม บางนางบวช


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงาน สพอ.เดิมบางนางบวช ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google