งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง แนวทางและวิธีการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร แนวทางการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ภายใต้การสร้างต้นแบบการทำงานร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง แนวทางและวิธีการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร แนวทางการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ภายใต้การสร้างต้นแบบการทำงานร่วมกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง แนวทางและวิธีการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร แนวทางการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ภายใต้การสร้างต้นแบบการทำงานร่วมกัน

2 ประเด็นการสัมมนา ปัจจัยการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
แนวทางการลดต้นทุนการผลิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะที่ท่านเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ท่านมีวิธีการในการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรได้อย่างไร ข้อเสนอแนะอื่นๆที่ท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร

3 ประเด็นการสัมมนา ปัจจัยการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตทางการเกษตร แรงงานภาคการเกษตร เช่น แรงงานข้ามชาติ แรงงานขาดคุณภาพและมาตรฐาน และค่าจ้างแรงงานสูง พันธุ์พืชมีการดัดแปลงพันธุกรรมไม่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ทำให้ไม่ได้ผลผลิตที่ดี การปนเปื้อนระหว่างแปลงข้าวเคมีและข้าวชีวภาพ

4 ประเด็นการสัมมนา 1. ปัจจัยการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตทาง การเกษตร (ต่อ) การใช้สารเคมีเพิ่มสูงขึ้น ค่าเช่าที่ดินทำการเกษตร ความสมบูรณ์ของดิน ธาตุอาหาร NPK ขาดข้อมูลทาง วิชาการและเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและธาตุ อาหาร ส่งให้ใช้ผลผลิตสูงเกินความจำเป็น

5 ประเด็นการสัมมนา 2. แนวทางการลดต้นทุนการผลิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - การให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนความรู้และเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์ ดินและน้ำ ทดสอบคุณภาพอาหารสัตว์ - ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนความรู้ในการผลิตปัจจัยการผลิต ทดแทนการนำเข้า

6 ประเด็นการสัมมนา 2. แนวทางการลดต้นทุนการผลิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) - การใช้เมล็ดพันธุ์พื้นเมือง เช่น ข้าวเหนียว และข้าวเจ้าแดง - คัดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี - เกษตรกรควรพึ่งพาตนเองในการทำการเกษตรให้มากขึ้น

7 ประเด็นการสัมมนา แนวทางการลดต้นทุนการผลิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) - การปลูกพืชผสมผสาน การปลูกในสิ่งที่บริโภคและบริโภคในสิ่งที่ปลูก เช่น ทฤษฎีใหม่ ไร่นาสวน 3 ไร่ - การสร้างเครือข่ายการทำสมัชชาเกษตรอินทรีย์ - การสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับผลิตผลทางการเกษตร

8 ประเด็นการสัมมนา 3. ในฐานะที่ท่านเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ท่านมีวิธีการในการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรได้อย่างไร - ปราชญ์ช่วยร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ลดต้นทุนการผลิต - การทำกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น การตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ครบวงจร เมล็ดพันธุ์ การดูแลรักษา การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ และการจำหน่าย

9 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง แนวทางและวิธีการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร แนวทางการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ภายใต้การสร้างต้นแบบการทำงานร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google