งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ สอนโดย...ครูธีระพล เข่งวา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ สอนโดย...ครูธีระพล เข่งวา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ สอนโดย...ครูธีระพล เข่งวา
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอนโดย...ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกลกังวล ครูธีระพล เข่งวา

2 เรื่อง ประวัติพุทธสาวก
2 เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจประวัติพุทธสาวกและ สามารถนำคุณธรรมที่ได้จากการ ศึกษาไปใช้เป็นแบบอย่างในการ ดำเนินชีวิต

4 อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
4 อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็น พระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง,ตรัสรู้ชอบ ได้โดยพระองค์เอง

5 พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ
5 พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ ข้าพเจ้าอภิวาท พระผู้มี พระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)

6 สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม
6 สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้ มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว ธัมมัง นะมัสสามิ ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม (กราบ)

7 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
7 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มี พระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว สังฆัง นะมามิ ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

8 8 พระอัญญาโกฑัญญะ

9 ประวัติ โกณฑัญญะ เดิมชื่อ…………………………………………. พราหมณ์
9 ประวัติ โกณฑัญญะ เดิมชื่อ…………………………………………. พราหมณ์ เกิดในตระกูล………………………………. โทณวัตถุ กรุงกบิลพัสดุ์ แห่งบ้าน……………………………………………..

10 เป็นหนึ่งในจำนวนพราหมณ์ ๘ คน ที่ทำนายพระลักษณะเจ้าชายสิทธัตถะ
10 เป็นหนึ่งในจำนวนพราหมณ์ ๘ คน ที่ทำนายพระลักษณะเจ้าชายสิทธัตถะ

11 โกฑัญญะ ชวนบุตรพราหมณ์ ๔ คน ออกบวช
11 โกฑัญญะ ชวนบุตรพราหมณ์ ๔ คน ออกบวช

12 พระพุทธองค์หันมาเสวยพระกระยาหาร
12 พระพุทธองค์หันมาเสวยพระกระยาหาร

13 เมื่อพระสิทธัตถะได้ตรัสรู้
13 เมื่อพระสิทธัตถะได้ตรัสรู้

14 เสด็จด้วยพระบาทไปยังป่าอิสิปตณมฤคทายวัน
14 เสด็จด้วยพระบาทไปยังป่าอิสิปตณมฤคทายวัน

15 พระองค์ทรงแสดง ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร
11 15 พระองค์ทรงแสดง ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร

16 ดวงเห็นธรรม พระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานว่า.. อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญโญ
16 ธรรมจักษุ ดวงเห็นธรรม พระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานว่า.. อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญโญ อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญโญ แปลว่า โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ

17 ได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดา
17 ได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดา ในฐานะ เป็นเอตทัคคะ ในบรรดาภิกษุผู้มีรัตตัญญู ผู้ผ่านโลกมามาก มีประสบการณ์มาก

18 คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง
18 คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง ๑. เป็นผู้มีประสบการณ์มาก ๒. เป็นคนสันโดษ ๓. ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน ความประพฤติ ๔. เป็นผู้เห็นการณ์ไกล

19 พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
19 พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี

20 พระนางแสดงความประสงค์ของผนวชคราว พระองค์เสด็จไปโปรดพระพุทธบิดา
20 พระนางแสดงความประสงค์ของผนวชคราว พระองค์เสด็จไปโปรดพระพุทธบิดา

21 พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เมืองเวสาลี
21 พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เมืองเวสาลี

22 พระพุทธเจ้าทรงวางหลักปฏิบัติ
22 พระพุทธเจ้าทรงวางหลักปฏิบัติ ที่เรียกว่า ครุธรรม ๘ พระนางยินดีปฏิบัติตามครุธรรม ๘ จึงอุปสมบทในพระพุทธศาสนา จนได้รับการยกย่องว่าเป็น เอตทัคคะ ว่าเป็นเลิศในทาง….รัตตัญญู

23 คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง
23 คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง ๑. เป็นผู้มีความตั้งใจแน่วแน่ หรือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ๒. เป็นผู้มีความอดทนสูงยิ่ง ๓. เป็นผู้มีคารวธรรมอย่างยิ่ง

24 32 พบกันใหม่ เรื่อง ประวัติพุทธสาวิกา ขอขอบคุณฝ่ายผลิตรายการทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ สอนโดย...ครูธีระพล เข่งวา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google