งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อบรมคณะกรรมการ ตสน. ระดับกลุ่มเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อบรมคณะกรรมการ ตสน. ระดับกลุ่มเครือข่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อบรมคณะกรรมการ ตสน. ระดับกลุ่มเครือข่าย
อบรมคณะกรรมการ ตสน. ระดับกลุ่มเครือข่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิจิตราพิทยา

2 Ol อบรมคณะกรรมการ ตสน. ระดับกลุ่มเครือข่าย
คำสั่ง อำนาจ หน้าที่ ปฏิทินการตรวจ ตรวจตามปฏิทิน รายงานผลการตรวจ ชมรม ตสน.

3 ที่มาของคำสั่ง คำสั่ง สพท.อบ.4 ที่ 50/2550
คำสั่ง สพท.อบ.4 ที่ 50/2550 ที่มาของคำสั่ง อาศัยอำนาจ ม.37 พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 ผู้ลงนามในคำสั่ง มีอำนาจ หน้าที่ ตาม พรบ.

4 คณะกรรมการตามคำสั่ง 14 คณะ
คณะกรรมการตามคำสั่ง 14 คณะ จากการเสนอของกลุ่มเครือข่ายสถานสึกษา คนหนึ่งในคณะกรรมการ ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว กรรมการทุกท่านจำเป็นต้องผ่านการอบรมก่อนปฏิบัติหน้าที่

5 หน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในการเงิน บัญชี พัสดุ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ชี้แจง เสนอแนะ พัฒนา บุคลากรสถานศึกษา จัดเรียงอันดับคุณภาพการเงิน บัญชี พัสดุ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย รายงานผลให้ เขต ทราบ

6 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ
การกำหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ศัพท์ที่ควรทราบ ได้แก่ หน่วยรับตรวจ ผู้รับตรวจ วันที่ตัดยอด การเปิดตรวจ การปิดตรวจ ฯลฯ การสุ่มตรวจ การประเมินการควบคุมภายใน เครื่องมือการตรวจสอบภายใน

7 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
การวางแผน การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น กระดาษทำการ การประเมินผล ระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง การวางแผนการตรวจสอบ การวางแผนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ระหว่างการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้น งานตรวจสอบ การายงานและติดตามผล การรายงาน ผลการปฏิบัติงาน การติดตามผล

8 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น
กระบวนการวางแผน ขั้นตอน วิธีการ การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น 1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. บันทึกข้อมูล การประเมินผล ระบบการควบคุมภายใน 1. รวบรวมข้อมูลที่สำรวจได้ และข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบการควบคุมภายใน 2. วางแผนการประเมินผล 3. สอบทานการปฏิบัติงาน 4. วิเคราะห์และประมวลผล 5. สรุปผลการประเมิน การประเมินความเสี่ยง 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูล และการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 2. ระบุปัจจัยเสี่ยง 3. วิเคราะห์ความเสี่ยง 4. จัดลำดับความเสี่ยง

9 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กระบวนการวางแผน (ต่อ)
ขั้นตอน วิธีการ 1. วางแผนการตรวจสอบระยะยาว 1.1 กำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 1.2 จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม/ หน่วยรับตรวจ 1.3 กำหนดระยะเวลาตรวจสอบ 1.4 คำนวณจำนวนคนวันที่ใช้ตรวจสอบ 1.5 กำหนดจำนวนผู้รับผิดชอบและงบประมาณ ที่จะใช้ในการตรวจสอบ 2. วางแผนการตรวจสอบประจำปี - กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต ผู้รับผิดชอบ และ งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ แผนการตรวจสอบระยะยาว การวางแผนการตรวจสอบ

10 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กระบวนการวางแผน (ต่อ)
ขั้นตอน วิธีการ การวางแผนการปฏิบัติงาน 1. กำหนดประเด็นการตรวจสอบ 2. กำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน 3. กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 4. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

11 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กระบวนการรายงานและติดตามผล
ขั้นตอน วิธีการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน 1. รวบรวมข้อมูลที่ได้สรุปประเด็น ข้อตรวจพบไว้ 2. คัดเลือกข้อมูลที่มีความสำคัญ 3. ร่างรายงาน 4. เสนอรายงาน การติดตามผล 1. กำหนดวิธีการติดตามผล 2. ติดตามและประเมินผล 3. รายงานผลการติดตาม

12 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ขั้นตอน วิธีการ การปฏิบัติงานตรวจสอบ 1. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2. วิเคราะห์และประเมินผล 3. สรุปประเด็นข้อตรวจพบใน 5 เรื่อง 3.1 สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition) 3.2 สิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria) 3.3 ผลกระทบ (Effects) 3.4 สาเหตุ (Cause) 3.5 ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 4. บันทึกข้อมูล

13 สิ่งจำเป็นสำหรับการตรวจสอบ
แผนปฏิบัติราชการ คำรับรอง การจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารสำคัญคู่จ่าย การลงบัญชี บัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ทะเบียนพัสดุ ทะเบียนคุรุภัณฑ์

14 ปฏิทินตรวจสอบภายในระดับกลุ่มเครือข่ายสำโรงวิทย์(ตย.)
ที่ โรงเรียน วันเดือนปี 1 บ้านหนองไฮ 4 มีนาคม 2550 2 บ้านสร้างโหง่น 8 มีนาคม 2550 3 สำโรงวิทยาคาร 9 มีนาคม 2550 4 บ้านหนองหิน 14 มีนาคม 2550

15 วัตถุประสงค์ ชมรม ตสน. สพท.อบ.4 ทำกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับ ตสน.
ชมรม ตสน. สพท.อบ.4 วัตถุประสงค์ ทำกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับ ตสน. ส่งเสริมการเงินบัญชีพัสดุ ตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ความสุจริตให้เป็นที่ประจักษ์

16 สมาชิกชมรม ชมรม ตสน. สพท.อบ.4 สามัญ คณะกรรมการ ตสน. ทุกคต
ชมรม ตสน. สพท.อบ.4 สมาชิกชมรม สามัญ คณะกรรมการ ตสน. ทุกคต วิสามัญ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม กิติมศักดิ์ ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา

17 งบประมาณ ชมรม ตสน. สพท.อบ.4 จากผู้มีจิตศรัทธามอบให้
ชมรม ตสน. สพท.อบ.4 งบประมาณ จากผู้มีจิตศรัทธามอบให้ จากสมาชิกด้วยความสมัครใจ อื่นๆ

18 เปิดได้ที่ http://ubon4/
ชมรม ตสน. สพท.อบ.4 เอกสารคำบรรยาย เปิดได้ที่ รองฯเข็มพร ทองน้อย บทความ


ดาวน์โหลด ppt อบรมคณะกรรมการ ตสน. ระดับกลุ่มเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google