งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติงาน พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ CPS ( ต่อ ) กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติงาน พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ CPS ( ต่อ ) กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนปฏิบัติงาน พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ CPS ( ต่อ ) กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน ต.1 งบประมาณ แผนปีแผน ต.1 ( ตค.- ธค.55) ผล ต.1 ร้อยละหน่วยงาน / งบได้รับ ทั้งปี เบิกจ่าย ( ตค.- ธค.55) คงเหลือเบิกได้ ( ร้อยละ ) 4.8 สก / กลุ่ม จัดประชุมใหญ่ ประชมใหญ่ภายใน 150 วัน ไม่มี วาระรับรองงบดุล สหกรณ์ 0 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 0 แห่ง 4.9 สก / กลุ่มจัดประขุมใหญ่ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมมากขึ้น ( สมาชิกสามัญ ) สหกรณ์ 31 แห่ง 645 ราย 8 313 26 49 10/01/58 P21

2 แผนปฏิบัติงาน พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ CPS ( ต่อ ) กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน ต.1 งบประมาณ แผนปีแผน ต.1 ( ตค.- ธค.55) ผล ต.1 ร้อยละหน่วยงาน / งบได้รับ ทั้งปี เบิกจ่าย ( ตค.- ธค.55) คงเหลือเบิกได้ ( ร้อยละ ) 5. ผลลัพธ์ของการเข้าแนะนำ ส่งเสริมและติดตามการดำเนิน ธุรกิจของ สก / กลุ่ม 5.1 สก / กลุ่ม ดำเนินการได้ ต่อเนื่อง สหกรณ์ 64 แห่ง 64100 กลุ่มเกษตรกร 34 แห่ง 34100 5.2 สก / กลุ่ม จัดตั้งในปี 56 ดำเนินการได้ต่อเนื่อง สหกรณ์ 1 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง 10/01/58 P22

3 แผนปฏิบัติงาน พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ CPS ( ต่อ ) กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน ต.1 งบประมาณ แผนปีแผน ต.1 ( ตค.- ธค.55) ผลร้อยละหน่วยงาน / งบได้รับ ทั้งปี เบิกจ่าย ( ตค.- ธค.55) คงเหลือเบิกได้ ( ร้อยละ ) 5.3 สก / กลุ่ม จัดตั้งก่อน ปี 56 ดำเนินการได้ต่อเนื่อง กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง 11100 5.4 สก / กลุ่ม หยุด ดำเนินการสามารถดำเนินการ ได้ต่อเนื่อง สหกรณ์ 2 แห่ง 5.5 สก./ กลุ่ม เข้าสู่ กระบวนการ สหกรณ์ 0 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 0 แห่ง 10/01/58 P23

4 แผนปฏิบัติงาน พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ CPS ( ต่อ ) กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน ต.1 งบประมาณ แผนปีแผน ต.1 ( ตค.- ธค.55) ผล ต.1 ร้อยละหน่วยงาน / งบได้รับ ทั้งปี เบิกจ่าย ( ตค.- ธค.55) คงเหลือเบิกได้ ( ร้อยละ ) 5.6 สก / กลุ่ม ชำระบัญชี สามารถถอนชื่อได้ สหกรณ์ 3 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 15 แห่ง 640 6. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร จัดทำงบการเงินผ่านการ รับรองจากผู้สอบบัญชี และ จัดส่งให้จังหวัด สหกรณ์ 66 แห่ง 1015 กลุ่มเกษตรกร 34 แห่ง 412 10/01/58 P24

5 แผนปฏิบัติงาน พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ CPS ( ต่อ ) กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน ต.1 งบประมาณ แผนปีแผน ต.1 ( ตค. ธค.55) ผล ต.1 ร้อย ละ หน่วยงาน / งบได้รับ ทั้งปี เบิกจ่าย ( ตค.- ธค.55) คงเหลือเบิกได้ ( ร้อยละ ) 7. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน สหกรณ์ 66 แห่ง 1015 กลุ่มเกษตรกร 34 แห่ง 1235 8. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร จัดทำงบการเงินผ่านการ รับรองจากผู้สอบบัญชี ไม่ ขาดทุน สหกรณ์ 40 แห่ง 820 กลุ่มเกษตรกร 23 แห่ง 313 10/01/58 P25

6 แผนปฏิบัติงาน พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ CPS ( ต่อ ) กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน ต.1 งบประมาณ แผนปีแผน ต.1 ( ตค.- ธค.55) ผล ต.1 ร้อย ละ หน่วยงาน / งบได้รับ ทั้งปี เบิกจ่าย ( ตค.- ธค.55) คงเหลือเบิกได้ ( ร้อยละ ) 9. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร จัดทำงบการเงินผ่านรับรอง จากผู้สอบบัญชี ขาดทุนลดลง สหกรณ์ 6 แห่ง 117 กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง 10. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร จัดทำงบการเงินผ่านการ รับรองจากผู้สอบบัญชี ทุน ภายในเพิ่มขึ้น สหกรณ์ 66 แห่ง 1015 กลุ่มเกษตรกร 34 แห่ง 39 10/01/58 P26

7 แผนปฏิบัติงาน พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ CPS ( ต่อ ) กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน ต.1 งบประมาณ แผนปีแผน ต.1 ( ตค.- ธค.55) ผล ต.1 ร้อย ละ หน่วยงาน / งบได้รับ ทั้งปี เบิกจ่าย ( ตค.- ธค.55) คงเหลือเบิกได้ ( ร้อยละ ) 11. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร จัดทำงบการเงินผ่านการ รับรองจากผู้สอบบัญชี มี สมาชิกเพิ่มขึ้น สหกรณ์ 66 แห่ง 1,000 ราย 8 451 12 45 กลุ่มเกษตรกร 34 แห่ง 100 ราย 2727 6767 10/01/58 P27

8 แผนปฏิบัติงาน พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ CPS ( ต่อ ) รายการ งบประมาณ ได้รับเบิกจ่ายคงเหลือเบิกได้ ( ร้อย ละ ) - ค่าเช่าบ้าน 683,500173,500510,00 0 25.38 - ค่าจ้างเหมาทำ ความสะอาด 190,9000 0 - ค่าจ้างเหมารักษา ความปลอดภัย 86,8007,23079,5708.33 10/01/58 P28

9 แผนปฏิบัติงาน พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ CPS ( ต่อ ) รายการ งบประมาณ ได้รับเบิกจ่ายคงเหลือเบิกได้ ( ร้อย ละ ) - ค่าจ้างเหมา พนักงานขับรถยนต์ 129,60 0 9,000111,6006.94 - ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน 484,30 0 83,600.27403,199. 73 17.26 10/01/58 P29

10 แผนปฏิบัติงาน พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ CPS กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน ต.1 เบิกงบประมาณ แผนปีแผน ต.1 ( ตค.- ธค.55) ผล ต.1 ร้อย ละ หน่วยงาน / งบ ได้รับ ( ทั้งปี ) เบิกจ่าย ( ตค.- ธค.55) คงเหลือเบิกได้ ( ร้อยละ ) - การชำระบัญชี สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร งบ ดำเนินงาน 121,500 สหกรณ์ 3200 - กจส. 121,50 0 0 0 กลุ่ม เกษตรกร 15640 10/01/58 P30


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติงาน พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ CPS ( ต่อ ) กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google