งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมในเดือน ม. ค. 56 เพิ่มขึ้น 2 % 12 56 2 6 6 8 16 30 19 18 25 18 22 49 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 4.3 25.8 2.3 4.8 0.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมในเดือน ม. ค. 56 เพิ่มขึ้น 2 % 12 56 2 6 6 8 16 30 19 18 25 18 22 49 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 4.3 25.8 2.3 4.8 0.6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมในเดือน ม. ค. 56 เพิ่มขึ้น 2 % 12 56 2 6 6 8 16 30 19 18 25 18 22 49 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 4.3 25.8 2.3 4.8 0.6 1.1 5.0 4.6 3.3 4.3 47.6 5.9 10.4 28.3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Chemic al E&E Auto Agro Services Light Indus. Metal & Ceramic +81% +2% จำนวน โครงการ เงินลงทุน ม. ค. 55 ม. ค. 56 พันล้าน บาท 73.4 102 74.8 ม. ค. 55 ม. ค. 56 185 55 60 65 70 75 80

2 ในช่วงปี 2555 มีโครงการใหม่และโครงการขยายยื่นขอรับส่งเสริมใน สัดส่วน 46 : 54 จำนวน โครงการ ทั้งสิ้น 2,584 โครงการ เงินลงทุน ทั้งสิ้น 1,479 พันล้านบาท โครงการ ใหม่ 46% โครงการขยาย 54% 1,1 85 1,39 9 โครงการใหม่ 39% โครงการขยาย 61% 580.5 898. 5 หน่วย : พันล้านบาท หน่วย : โครงการ

3 การลงทุนตามมาตรการฟื้นฟูจากวิกฤตอุทกภัย ในปี 2555 มีมูลค่ากว่า 204,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของมูลค่าคำขอทั้งสิ้น จำนวน โครงการ ทั้งสิ้น 2,584 โครงการ เงินลงทุน ทั้งสิ้น 1,479 พันล้านบาท 10 เดือน ปี 2555 พันล้านบาท 10 เดือน ปี 2555 1,275 เงินลงทุนปกติ 2,274 โครงการปกติ 310 โครงการ อุทกภัย 204 โครงการ 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

4 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมรายเดือน 74 36 54 42 71 27 40 46 52 38 42 53 38 107 45 136 48 73 72 79 65 0 20 40 60 80 100 120 140 160 พันล้านบาท มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธค เงินลงทุนปี 2554 เงินลงทุนปี 2556 เงินลงทุนปี 2555 82 104 98 117 113 58

5 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมรายเดือน ระหว่าง ปี 2554-2556 74 27 40 465238 42 53 38 107 45 136 48 0 20 40 60 80 100 120 140 550 พันล้านบาท มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธค เงินลงทุนปี 2554 เงินลงทุนปี 2556 เงินลงทุนปี 2555 73 71 76 61 79 99 89 120 121 6188 541 540 530

6 จำนวนโครงการส่งเสริมรายเดือน ระหว่างปี 2554-2556 จำนวนโครงการปี 2554 จำนวนโครงการปี 2556 จำนวนโครงการปี 2555 185 105141 172136 145170 161 151 179 117 177 217 102 154 187 152 0 50 100 150 200 250 มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธค 190 221 190 177 174 183 203 600 650 700 650

7 โครงการร่วมทุนมีมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 60 ม. ค. ปี 2556 หุ้นไทย 26% หุ้นต่างชาติ 53% ร่วมทุน 21% หุ้นไทย 24% หุ้นต่างชาติ 16% ร่วมทุน 60% ม. ค. ปี 2555

8 396 648 Total FDI 30 194 Japan 200 13 Hong Kong 53 8 25 400 +92% +64% USA Singapore 27 2525 374 600 Netherlands 36 China 13 25 6 พันล้าน บาท การลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมจากต่างประเทศ : ญี่ปุ่นลงทุนมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 51 ของ มูลค่า FDI ทั้งสิ้น ปี 2554 ปี 2555 60


ดาวน์โหลด ppt มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมในเดือน ม. ค. 56 เพิ่มขึ้น 2 % 12 56 2 6 6 8 16 30 19 18 25 18 22 49 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 4.3 25.8 2.3 4.8 0.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google