งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ. ศ. 2520 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ. ศ. 2520 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ. ศ. 2520 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 1 ตุลาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 4/1 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 ( พ. ศ. 2540) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ. ศ. 2520 “ ข้อ 4/1 ในกรณีที่สถานที่ประกอบกิจการน้ำ บาดาลของผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลได้รับ ความเสียหายจากภัยธรรมชาติจนถึงขนาดที่ทํา ให้ไม่สามารถประกอบกิจการน้ำบาดาลได้ทั้งหมด หรือบางส่วนอันเป็นเหตุมาจากคุณภาพของน้ำ บาดาลไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล หรือใน กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลมีความ จําเป็นต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อฟื้นฟูสถานที่ประกอบ กิจการน้ำบาดาลให้สามารถประกอบกิจการได้ ตามปกติ ให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลได้รับ ยกเว้นค่าใช้น้ำบาดาลในแต่ละงวดได้ ครั้งละไม่ เกินสามงวด ทั้งนี้ โดยให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำ บาดาลแจ้งต่อพนักงานน้ำบาดาลประจําท้องที่ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดภัยธรรมชาตินั้น ”

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 4/2 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 ( พ. ศ. 2540) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ. ศ. 2520 “ ข้อ 4/2 ให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลซึ่งได้ ขึ้นทะเบียนการใช้น้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยธรรมชาติไว้แล้วได้รับยกเว้นค่าใช้น้ำ บาดาลได้ตามปริมาณน้ำบาดาลที่วัดได้จาก เครื่องวัดปริมาณน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ธรรมชาตินั้น การขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศกําหนด ”

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ 6 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 ( พ. ศ. 2540) ออก ตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ. ศ. 2520 “ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอันเป็นเหตุให้ ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลไม่สามารถชําระค่าใช้ น้ำบาดาลได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในวรรค สองให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลชําระค่าใช้น้ำ บาดาลสําหรับงวดที่ยังมิได้ชําระหรือยังชําระไม่ ครบถ้วนนั้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่ วันที่ภัยธรรมชาตินั้นได้สิ้นสุดลง ”

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 6/1 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 ( พ. ศ. 2540) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ. ศ. 2520 “ ข้อ 6/1 เพือประโยชน์แห่งกฎกระทรวงนี้ คํา ว่า “ ภัยธรรมชาติ ” ให้หมายความถึงอุทกภัย วาตภัย ภัยจากแผ่นดินไหว ภัยจากโคลนตม ภูเขาถล่ม หรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ อันเกิดจาก ธรรมชาติที่ไม่อาจป้องกันไว้ได้ หรือไม่อาจพึง คาดหมายล่วงหน้าได้ และให้รวมถึงภัยที่เกิดจาก โรคระบาดสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาด สัตว์ ”

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ดำเนินการตามที่ประกาศนี้กำหนด

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ. ศ. 2520 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google