งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Supporting Staffs Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Supporting Staffs Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Supporting Staffs Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA)
Project Director Head office Support บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด (MAA) บริษัท พีบี เอเชีย จำกัด (PB) บริษัท นอร์ซีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (NCE) บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด (WE) บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (PDC) Project Manager นายชูศักดิ์ ชินพงสานนท์ Quality Assurance Manager: นายวิฑูรย์ จิระดำเกิง Deputy Project Manager DPM-1 : นายไพฑูรย์ ตุงคะเสน DPM-2 : นายสมชาติ รัตนจรัสกุล Railway M&E Group System Operation Specialist Mr. Peter GILLEN Power Supply Engineer Mr. Paul ROWE Rolling Stock Engineer : Mr. Rolf LEO Safety Standard Specialist นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ Automatic Fare Collection Specialist Mr. David CROSS Depot Engineer Mr. David TANG Communication Engineer Mr. Michael PERRY System Integration Specialist Mr. Nigel HILL Workshop Equipment Engineer Signalling Engineer Mr. David ASHBY Trackwork Engineer Mr. Robert TAYLOR Earthling & Bonding Specialist Transportation / Planner Group Transportation Planer ดร.ศิรดล ศิริธร Traffic Engineer นายชิษณุ อัมพรายน์ Traffic Modeling Specialist นายคมชาญ ชัยพิทักษ์โรจน์ Engineering /Architectural Group Tunnel Design Specialist : Mr. Gan Chin HWI Underground Construction Specialist : Mr. Wen-Shan LIU Underground Construction Engineer : ดร. วันชัย เทพรักษ์ Air Conditioning and Ventilation Engineer : นายมงคล จึงภักดี Station Planning Architect : Mr. Kim Kristian HEGGLAND Tunnel Ventilation Specialist : Mr. Leo Lung CHAN Architect 1 : นายบุรินทร์ ศรีสุข Architect 2 : นายฉัตรชัย ธีระวงษ์ไพโรจน์ Geotechnical / Foundation Engineer : Dr. SEAH Tian Ho Viaduct Design Engineer 1 : นายสิทธิศักดิ์ อิ่มสมบัติ Viaduct Design Engineer 2 : ดร. อมร พิมานมาศ Civil Engineer 1 : นายโชคพิพัฒน์ เลิศพงศ์อารยะ Civil Engineer 2 : นายสุนทร เตชะวิจิตรไพศาล Alignment Engineer : นายประสิทธิ์ นิลเดช Survey Engineer : นายปิยะพงษ์ พงษ์สมุทร Structural Engineer 1 : นายพิมล นนทลี Structural Engineer 2 : นายไพบูลย์ วิภูษณะ Structural Engineer 3 : ดร.ผฎิศ แท่นจันทร์ Structural Engineer 4 : นายธีระ อุษณกุล Utility Engineer : นายกำชัย เชาวน์ชื่น Cost Estimator : นายณัฐ นิธิกิตติกุล Electrical Engineer : นายมนตรี จินดาศรีสุภัค Mechanical Engineer : นายวีระศักดิ์ ไพรัตน์ Signage Spacialist : Mr. Marc PETTIBONE Intermodal Transfer Facility Specialist : นายณัฐวุฒิ ศักดิ์วีระวงค์ Economic / Financial / PPP Group Economic Specialist ดร.นิพันธ์ วิเชียรน้อย Financial Specialist นายชูชัย ไกรวุฒิอนันต์ Public & Private Participation Specialist นายปัญจะ หาญจงกล EIA /PP Group Environmental Specialist นายมนูญ แสงเพลิง ผชช.ด้านคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน นายขรรชัย เกรียงไกรอุดม ผชช.ด้านอุทกวิทยาและอุทกธรณีวิทยา นายเศวต คลายนาทร ผชช.ด้านคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาทางน้ำ ผศ. พงศ์เชฎฐ์ พิชิตกุล ผชช.ด้านนิเวศวิทยาทางบก (ป่าไม้/สัตว์ป่า) ผศ.ดร. วิชา นิยม ผชช.ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการชดเชยทรัพย์สิน นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ ผชช.ด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ. ปกรณ์ สุเมธานุรักขกุล ผชช.ด้านดินและการใช้ที่ดิน ดร. อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ ผชช.ด้านทัศนียภาพและการท่องเที่ยว ผศ. จามรี อาระยานิมิตสกุล ผชช.ด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ผศ.ดร. วรชัย วิริยารมภ์ ผชช.ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ผศ. วิวัฒน์ อังศุสิงห์ Contract / Document Group Contract Specialist นายสมศักดิ์ อัตโตหิ Legal Advisor นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ Construction Planner นายพิสิฐ แอกทอง Supporting Staffs รูปที่ แผนภูมิองค์กรบริหารโครงการ


ดาวน์โหลด ppt Supporting Staffs Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google