งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (e-Office)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (e-Office)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (e-Office)
โดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2 หัวข้อการนำเสนอ ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบภาระงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบแบบสอบถามออนไลน์ การติดตั้ง PHP กับ IIS7 วิธีการปรับแต่ง MySQL ใน windows การติดตั้งโปรแกรม กราฟแสดงความสามารถในการทำงานของ IIS7

3 ที่มาของโครงการ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้สนับสนุน โครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบโปรแกรมสำนักงานไร้กระดาษ (e-Office) โดยใช้ซอฟต์แวร์ Open Source

4 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ Open Source เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและงบประมาณแผ่นดินสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักงาน เพื่อเป็นการปรับกระบวนการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยดำเนินการผ่าน ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้มีการลดขั้นตอนการทำงาน และลดงบประมาณที่สิ้นเปลืองไปกับกระดาษ เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในสำนักงาน และใช้เป็น สื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่มีประโยชน์ผ่านทางเว็บไซต์

5 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
การลงทะเบียนหนังสือ การขออนุมัติหนังสือ การส่ง/เวียนหนังสือ การตรวจสอบสถานะหนังสือ ตารางนัดหมายส่วนบุคคล ตารางนัดหมายผู้อื่น ปฏิทินกิจกรรมสำหรับหน่วยงานและส่วนบุคคล

6 ระบบลาอิเล็กทรอนิกส์
การจัดทำใบลาประเภทต่างๆ ผ่านระบบ การอนุมัติใบลาผ่านระบบ ตรวจสอบสถานะใบลา การคำนวณวันลาสะสม การกำหนดวันที่ห้ามลา การกำหนดวันหยุดขององค์กร รายงานสรุปการลา

7 ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
จัดทำระเบียบวาระและเอกสารแนบสำหรับการประชุม จัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม จัดการดำเนินการประชุม จัดทำรายงานการประชุม จัดทำระบบสอบถามกำหนดการประชุมและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง จัดทำรายงานสรุปการประชุมต่างๆ การจองห้องประชุม

8 ระบบภาระงานอิเล็กทรอนิกส์
การมอบหมายงานผ่านระบบ การเก็บข้อมูลภาระงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน การรายงานความก้าวหน้าของภาระงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

9 ระบบแบบสอบถามออนไลน์
การจัดทำประเภทคำถาม การจัดทำคำถามตามประเภทต่างๆ การจัดทำแบบสอบถาม การทำแบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบ การสรุปผลการทำแบบสอบถาม

10 การติดตั้ง PHP กับ IIS7 การติดตั้ง PHP กับ IIS7 ผ่าน Module Fast CGI
ทำได้โดยเลือก server manager แล้วทำการเลือกที่ Role เลือก Web Server และทำการเลือก Add Role Service

11 การติดตั้ง PHP กับ IIS7 (ต่อ)
เลือก CGI แล้วเลือกปุ่ม Next

12 การติดตั้ง PHP กับ IIS7 (ต่อ)
ทำการ Install

13 การติดตั้ง PHP กับ IIS7 (ต่อ)
โปรแกรมทำการ Install CGI

14 การติดตั้ง PHP กับ IIS7 (ต่อ)
เมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อย สามารถทำการปิดหน้าต่างการติดตั้ง

15 การติดตั้ง PHP กับ IIS7 (ต่อ)
เมื่อทำการติดตั้ง Module Fast CGI เรียบร้อย สามารถทำการติดตั้ง Module ได้โดยเลือก IIS Manager ทำการเลือก Handler Mappings

16 การติดตั้ง PHP กับ IIS7 (ต่อ)
ทำการ Add Module Mapping

17 การติดตั้ง PHP กับ IIS7 (ต่อ)
ทำการกรอกข้อมูล Module Mapping ที่ต้องการ Request Path : *.php Module : FastCGIModule Executable : php-cgi.exe Name : php

18 การติดตั้ง PHP กับ IIS7 (ต่อ)
โปรแกรมทำการสร้าง FastCGI

19 การติดตั้ง PHP กับ IIS7 (ต่อ)

20 วิธีการปรับแต่ง MySQL ใน windows
เข้าทำการปรับแต่งไฟล์ my.ini ที่จัดเก็บของฐานข้อมูล MySQL เพิ่ม code lower_case_table_names=2 Restart service MySQL เพื่อชื่อตารางเป็นตัวพิมพ์เล็ก หรือพิมพ์ ใหญ่ lower_case_table_names=2

21 กรอกชื่อฐานข้อมูล eoffice
การติดตั้งโปรแกรม เริ่มแรกทำการติดตั้ง Web Server ติดตั้งภาษา PHP ติดตั้งฐานข้อมูล MySQL ทำการสร้างฐานข้อมูลสำหรับ e-Office โดยสามารถทำได้คือ เรียกโปรแกรม Internet Explorer เลือกเรียก phpMyAdmin กรอกชื่อฐานข้อมูล eoffice

22 การติดตั้งโปรแกรม (ต่อ)
คัดลอกโปรแกรม eoffice ลงใน Home Directory ของเว็บไซต์เรา สมมุติ Home Directory อยู่ที่ E:\ คัดลอกโปรแกรมวางที่ Home Directory

23 การติดตั้งโปรแกรม (ต่อ)
ทำการเข้าสู่โปรแกรม Internet Explorer และเลือกที่ eoffice เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บแล้วเลือก eoffice ระบบจะแสดงหน้าจอการติดตั้งระบบ กรอกรายละเอียดของเครื่องแม่ข่าย

24 การติดตั้งโปรแกรม (ต่อ)
เมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อย และคลิกที่ปุ่มขั้นต่อไป ระบบแสดงหน้าจอการสร้าง ไฟล์ config.php และ ไฟล์ db.php ระบบมีการสร้าง Database ของระบบต่างๆ ถ้าการติดตั้งเรียบร้อยระบบจะ แสดงว่าเรียบร้อยแล้ว ดังรูป เมื่อเสร็จให้เลือกปุ่มสิ้นสุดการติดตั้ง ระบบจะแสดงหน้า แรกของระบบ e-Office

25 กราฟ แสดงความสามารถการทำงานของ IIS7
ภาพแสดงความสามารถการทำงานของ IIS7 ผ่าน FastCGI Fast CGI + Caching Fast CGI

26


ดาวน์โหลด ppt ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (e-Office)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google