งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ติวคำเป็นคำตายาย โดย ด.ช.พิชา ริยะสาร ป.5/8 เลขที่ 1 ไปกันเลย!

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ติวคำเป็นคำตายาย โดย ด.ช.พิชา ริยะสาร ป.5/8 เลขที่ 1 ไปกันเลย!"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ติวคำเป็นคำตายาย โดย ด.ช.พิชา ริยะสาร ป.5/8 เลขที่ 1 ไปกันเลย!

2 คำถามม คำเป็นคำตายาย

3 1.ข้อใดเป็นคำเป็นทุกคำ
ก.กฏ กบฏ โทษ ข.ใบตอง ตา คน ค.กัก กบ โบก ง.ลบ กรด ทัก

4 2.คำตายมีลักษณะอย่างไร
ก.อยู่ในแม่ กน กบ เกย ข.อยู่ในแม่ กด เกอว กม ค.อยู่ในแม่ กก กด กบ ง.อยู่ในแม่ ก กา กน กก

5 3.“นำ้มาปลากินมด” มีคำเป็นคำตายอย่างละกี่คำ
ก.คำเป็น 3 คำตาย 2 ข.คำเป็น 4 คำตาย 1 ค.คำเป็น 2 คำตาย 3 ง.คำเป็น 1 คำตาย 4

6 4.ข้อใดมีคำตาย ก.คุณแม่กินข้าว ข.ยายดื่มนำ้ ค.คุณพ่อตากผ้า ง.ผมดื่มนำ้

7 5.คำเป็นมีลักษณะอย่างไร
ก.อยู่ในแม่ กน กม เกอว กง เกย ข.อยู่ในแม ่กก กด กบ กน กง ค.อยู่ในแม่ เกอว กม กง กด กก ง.อยู่ในแม่ กบ กน กง เกย เกอว

8 6.ข้อใดมีคำตายน้อยที่สุด
ก.นกโดนทอด ข.คนจอดรถ ค.กบร้องเรียก ง.หนูกัดท่อ

9 7.ข้อใดเป็นคำเป็นทุกคำ
ก.จะ กด กิน ข.บิน ลบ จด ค.ทุบ ลิง กุ้ง ง.เหนียว พาน จำ

10 8.“วิชาเหมือนสินค้า อันมีค่าอยู่เมืองไกล” มีคำเป็นคำตายอย่างละกี่คำ
ก.คำเป็น 10 คำตาย 1 ข.คำเป็น 5 คำตาย 6 ค.คำเป็น 6 คำตาย 5 ง.คำเป็น 1 คำตาย 10

11 9.ข้อใดมีคำเป็นน้อยที่สุด
ก.ใคร เล่น จริง ข.ยืน บีบ รัด ค.คน หิว ข้าว ง.ถู กวาด พื้น

12 10.ข้อใดไม่มีตำตาย ก.ตก ไกล เรา ข.ดัน รีด ขูด ค.นาน ยาว ฟัน
ง.ช้าง กบ ม้า

13 ขอบคุณครับ

14 ข้อ 1 ข้อ 2 ผิด!!! ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10

15 ข้อ 1 ข้อ 2 ถูก!!! ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10


ดาวน์โหลด ppt ติวคำเป็นคำตายาย โดย ด.ช.พิชา ริยะสาร ป.5/8 เลขที่ 1 ไปกันเลย!

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google