งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนาขงจื๊อ ศาสนาขงจื้อเกิดในสมัยราชวงศ์โจว ศาสนานี้ตั้งชื่อตามศาสดาว่า “ขงจื้อ” แต่เดิมศาสนานี้มิได้จัดเป็นศาสนา ต่อมาเมื่อคำสอนเผยแพร่ไปทั่ว ผู้คนต่างพากันยกย่องสรรเสริญจนกลายเป็นศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนาขงจื๊อ ศาสนาขงจื้อเกิดในสมัยราชวงศ์โจว ศาสนานี้ตั้งชื่อตามศาสดาว่า “ขงจื้อ” แต่เดิมศาสนานี้มิได้จัดเป็นศาสนา ต่อมาเมื่อคำสอนเผยแพร่ไปทั่ว ผู้คนต่างพากันยกย่องสรรเสริญจนกลายเป็นศาสนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนาขงจื๊อ ศาสนาขงจื้อเกิดในสมัยราชวงศ์โจว ศาสนานี้ตั้งชื่อตามศาสดาว่า “ขงจื้อ” แต่เดิมศาสนานี้มิได้จัดเป็นศาสนา ต่อมาเมื่อคำสอนเผยแพร่ไปทั่ว ผู้คนต่างพากันยกย่องสรรเสริญจนกลายเป็นศาสนา

2 ศาสนาขงจื้อ เกิดในประเทศจีน บริเวณมณฑลชานตุงปัจจุบัน
ขงจื้อทำงานรับราชการอยู่ในราชสำนักจีน ด้วยความสามารถ ทำให้ได้รับการเลื่อนขั้นจนเทียบเท่า “รัฐมนตรี” ในปัจจุบัน ขงจื้อเป็นผู้วางรากฐานการปกครองอย่างดีเยี่ยม โดยเชื่อว่า “วิธีจะมีรัฐบาลที่ดี ผู้ปกครองควรต้องเป็นผู้ปกครองจริงๆ คนเราทุกคนควรทำหน้าที่ของตนให้ดี ประชาชนเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของรัฐ ...”

3 ลักษณะสำคัญศาสนาขงจื้อ
เน้นเป็นศาสนาแนวปรัชญา ส่วนมากเน้นทางด้านจริยธรรมการเมือง เน้นในเรื่องคุณความดีของบรรพบุรุษ ปกครองการอย่างมีความเมตตากรุณา และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง

4 คัมภีร์ของศาสนาขงจื้อ
เป็นข้อเขียนของขงจื้อโดยตรง เรียกว่า “กิงทั้ง 5” 1. อี้กิง ความเปลี่ยนแปลงของโลกและจักรวาล ตามทัศนะคติความเชื่อของชาวจีนโบราณ 2. ซูกิง เล่าถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่แสดงให้เห็นปรัชญาจีนอย่างลึกซึ้ง 3. ซือกิง คัมภีร์คาถา และบทกวี แสดงถึงสุนทรีย สรรเสริญความสำคัญของจักรพรรดิ “ใช้ดนตรีเป็นสื่อในการบรรลุทางศาสนา” 4. ลิกิง เป็นคัมภีร์แห่งพิธีกรรม เกี่ยวกับจารีตประเพณี สังคม และชีวิต 5. ชุน- ชิว บันทึกจดหมายเหตุ เกี่ยวกับศีลธรรมของนักปกครองและศีลธรรมของฟ้า

5 คัมภีร์ของศาสนาขงจื้อ
เป็นข้อเขียนที่ศิษย์ของขงจื้อเรียบเรียงขึ้น เรียกว่า “ชู หรือตำราทั้ง 4” 1. ต้าสุย บทความสั้นๆ เกี่ยวกับศีลธรรม การปกครองรัฐขึ้นอยู่กับการจัดระเบียบครอบครัว 2. จุงยุง เป็นคำสอนเรื่องทางสายกลาง การรู้จักประมาณตน ความสมดุล ความเหมาะสม ให้ความสำคัญเรื่องความซื่อสัตย์และความจริงใจ 3. ลุนยู เป็นประมวลคำสอนของศาสดาขงจื้อ นำคุณสมบัติดีๆ ของแต่ละบุคคลมาเป็นต้นแบบในการดำรงชีวิต 4. เม่งจื้อ คัมภีร์ที่เม่งจื้อ ผู้เป็นลูกศิษย์ของขงจื้อได้รวบรวมไว้ เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความอ่อนโยน และจุดเริ่มต้นของปัญญา

6 คำสอนของศาสนาขงจื้อ เน้นเรื่องคุณความดีของบรรพบุรุษ คำนึงถึงความเป็นจริงในปัจจุบัน โดยเอาความดีงามของคนในอดีตมาเป็นแบบอย่าง หลักคำสอนมูลฐาน 4 ประการ ได้แก่ เยน ความเมตตากรุณา หยี ความยุติธรรม หลี พิธีกรรม ฉี สติปัญญา

7 หลักปฏิบัติตามคำสอนของขงจื้อ
ศรัทธา ความเป็นผู้คงแก่เรียน การบำเพ็ญคุณประ โยชน์ การสร้างลักษณะนิสัยและทัศนคติที่ดีงาม ขนบธรรม เนียมและจารีตประเพณี

8 พิธีกรรมของศาสนาขงจื้อ
พิธีบูชาขงจื้อ พิธีบูชาฟ้าดิน บูชาที่หลุมฝังศพของขงจื้อ มีการสร้างศาลอยู่ทั่วไป และหยุดทุกวันที่ 28 กันยายนของทุกปี 1. พิธีบูชาฟ้า 2. พิธีบูชาดิน 3. พิธีบูชาพระอาทิตย์ 4. พิธีบูชาพระจันทร์

9 สัญลักษณ์ของศาสนาขงจื้อ
รูปหล่อ รูปปั้น หรือรูปเขียนของขงจื้อ หยิน-หยาง

10 อิทธิพลของขงจื้อต่อชาวจีน
ชาวจีนให้ความสำคัญในเรื่องครอบครัวมาก ชาวจีนให้เกียรติต่อผู้สูงอายุ ชาวจีนให้ความสำคัญต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ชาวจีนนิยมยกย่องครูบาอาจารย์ แต่ไม่นิยมยกย่องทหาร ชาวจีนไม่ชอบมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาล แต่พยายามปรองดองกันให้ได้

11 ขงจื๊อ-เต๋า-พุทธ= เซ็น
3 ศาสนานี้กระทบกระทั่งกันในราชวงศ์ถัง จนในราชวงศ์แมนจู มีลักษณะผสมผสานกัน ทั้ง 3 ศาสนามีอิทธิพลต่อประเทศไทยหลายอย่าง เช่น - พิธีกงเต๊ก - พิธีเทกระจาด - พิธีกินเจ

12 ข้อเปรียบเทียบระหว่างเต๋ากับขงจื้อ
เล่าจื๊อ มุ่งหาความสงบด้วยการแยกตัวออกจากสังคม ขงจื๊อ เน้นการอยู่ในสังคม ไม่หลีกหนี จะต้องแก้ไขสังคม แต่ทั้งสองท่าน มีจุดหมายปลายทางอันเดียวกันคือความมีสันติของหมู่ชน


ดาวน์โหลด ppt ศาสนาขงจื๊อ ศาสนาขงจื้อเกิดในสมัยราชวงศ์โจว ศาสนานี้ตั้งชื่อตามศาสดาว่า “ขงจื้อ” แต่เดิมศาสนานี้มิได้จัดเป็นศาสนา ต่อมาเมื่อคำสอนเผยแพร่ไปทั่ว ผู้คนต่างพากันยกย่องสรรเสริญจนกลายเป็นศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google