งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางนวธัญย์พร ศรีจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางนวธัญย์พร ศรีจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางนวธัญย์พร ศรีจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บทบาท ทางเพศ นางนวธัญย์พร ศรีจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

2

3 เว็บไซต์องค์การอนามัยโลก (WHO)
เปิดเผยรายงานล่าสุด เกี่ยวกับสถานการณ์การตั้งครรภ์ของผู้หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี ทั่วโลกในปี 2556 โดยประเทศไทยมีจำนวนสูงถึง 74 คนต่อ 1,000 คนเท่ากับประเทศ มาเลเซียและอยู่อันดับที่ 2 รองจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งมีสถิติอยู่ที่ 65 คนต่อ 1,000 คน หรือประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีประชากรมากที่สุดในภูมิภาค แต่มีสถิติเพียง 69 คนต่อ 1,000 คนเท่านั้น ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานจากทั่วโลกอยู่ที่ 65 คนต่อ 1,000 คน

4

5

6 บทบาททางเพศ  หมายถึงลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่แสดงถึงความเป็นชายหรือความเป็นหญิงซึ่งเกิดจากการเรียนรู้จากการสังเกตบุคคลรอบ ๆ ข้าง รวมทั้งการอบรมสั่งสอนโดยตรงของพ่อแม่และตัวแทนต่าง ๆ ในสังคมตั้งแต่วัยเด็ก ท้ายสุดบุคคลจึงมีเอกลักษณ์บทบาททางเพศ (Sex role identity) ที่เหมาะสมเป็นของตนเอง และเป็นที่ยอมรับจากคนในสังคม โดยที่จะแสดงออกทั้งลักษณะความเป็นเพศหญิงและความเป็นเพศชายกลายเป็นลักษณะร่วมกัน

7 เพศชาย

8 เพศหญิง

9 การเบี่ยงเบนทางเพศ (Sexual Deviation)
  เป็นความผิดปกติในคนที่มีความรู้สึกทางเพศ ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่แสดงออกไม่เหมาะสม แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคม มักมีสาเหตุจากสภาพจิตใจที่ผิดปกติทำให้เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ แต่มิได้หมายความว่า “เป็นโรคจิตหรือวิกลจริต” เป็นเพียงความผิดปกติทางจิตเวช พวกบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder) เท่านั้น

10 หญิง เป็น ชาย

11 ชาย เป็น หญิง

12 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
 หมายถึง การกระทำหรืออาการที่แสดงออกทางร่างกาย ความคิด และความรู้สึกเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางเพศ และมีโอกาสที่จะได้รับความทุกข์ ความเดือดร้อน หรืออันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ

13 ปัญหาวัยรุ่นกับเพศสัมพันธ์
 อารมณ์ทางเพศที่เกิดขึ้นในช่วงการเข้าสู่วัยรุ่นเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของร่างกายที่จะสืบทอดและดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ โดยมี สิ่งเร้าสำคัญใน 2 ลักษณะประกอบด้วย ลักษณะของปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าภายใน(intrinsic stimulus) และลักษณะของปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าภายนอก (extrinsic stimulus)

14 การวางแผนครอบครัว (Family Planning)
หมายถึง การที่คู่สมรสวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ หรือควบคุมระยะเวลาการตั้งครรภ์ให้เหมาะสมกับอายุ สุขภาพ ฐานะเศรษฐกิจ และระยะห่างของการมีบุตร ตลอดจนจำนวนบุตรที่ต้องการ การวางแผนครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวมีความพร้อมที่จะมีสมาชิกตามจำนวนที่ต้องการ ในระยะเวลาที่ต้องการ

15 เรา ทำอะไร อยู่

16 พ่อ แม่ ทำอะไร อยู่

17 ตั้งใจศึกษา

18 ช่วยทำงาน หารายได้

19 ช่วยทำงานบ้าน

20

21

22 สิ่งที่พ่อแม่ คาดหวังไว้ กับลูกๆ

23 สวัสดี ขอให้น้องๆ ประสบความสำเร็จในชีวิต การเรียน ก้าวสู่ วัยผู้ใหญ่ที่มีอนาคตสดใส ได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ ให้ท่านได้มีความสุขที่มีเราเกิดเป็นบุตร ที่ดี

24

25


ดาวน์โหลด ppt นางนวธัญย์พร ศรีจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google