งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SWOT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SWOT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SWOT

2 กระบวนการวิเคราะห์ SWOT
Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและ สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวก ซึ่งองค์กรนำมาใช้เป็น ประโยชน์ในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง การดำเนินงานภายในที่องค์กรทำได้ดี Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายใน องค์กรที่เป็นลบและด้อยความสามารถ ซึ่งองค์กรไม่สามารถ นำมาใช้เป็นประโยชน์ในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง การดำเนินงานภายในที่องค์กรทำได้ไม่ดี

3 Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและ สถานการณ์ภายนอกที่เอื้ออำนวยให้การทำงานขององค์กร บรรลุวัตถุประสงค์ หรือ สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินการขององค์กร Threats คือ อุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ ภายนอกที่ขัดขวางการทำงานขององค์กรไม่ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น ปัญหาต่อองค์กร บางครั้งการจำแนกโอกาสและอุปสรรคเป็น สิ่งที่ทำได้ยาก เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง การเปลี่ยนแปลงอาจทำให้สถานการณ์ที่เคยเป็นโอกาสกลับ กลายเป็นอุปสรรคได้

4 การวิเคราะห์เพื่อจัดวางกลยุทธ์ โดยการทำ SWOT Analysis นี้จะดำเนินการได้โดยนำปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กรหรือปัจจัยที่มีผลกระทบต่อองค์กรมาพิจารณาว่าจะนำมาใช้เพื่อความสำเร็จขององค์กรได้อย่างไร

5 ปัจจัยภายใน (INTERNAL ENVIRONMENT) โครงสร้าง (Structure)=S1
ระบบ/กิจกรรม (System/Service)=S2 บุคลากร (Man)=M1 เงิน/งบประมาณ (Money)=M2 อุปกรณ์/เครื่องมือ (Material)=M3 การบริหารจัดการ (Management)=M4

6 ปัจจัยภายนอก (EXINTERNAL ENVIRONMENT)
สังคม/วัฒนธรรม (Social/Culture)=S เทคโนโลยี (Technology)=T เศรษฐกิจ (Economic)=E การเมืองการปกครอง(Political)=P

7 ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
SWOT กับ กลยุทธ์ ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก S จุดแข็งภายในองค์กร W จุดอ่อนภายในองค์กร O โอกาสภายนอก SO การนำข้อได้เปรียบของจุดแข็ง ภายในและโอกาสภายนอกมาใช้ WO การแก้ไขจุดอ่อนภายในโดย พิจารณาจากโอกาสภายนอก ที่เป็นผลดีต่อองค์กร T อุปสรรคภายนอก ST การแก้ไขหรือลดอุปสรรคภายนอกโดยนำจุดแข็งภายในมาใช้ WT การแก้ไขหรือลดความเสียหาย อันเกิดจากจุดอ่อนภายในองค์กรและ อุปสรรคภายนอก P.S.O. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (จุดด้อย) โอกาสและอุปสรรค (ความเสี่ยง)ขององค์กร (SWOT Analysis) โดย รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ชูเพ็ญ วิบุลสันติ   Download จาก 10 กุมภาพันธ์ 2546

8 SWOT กับ กลยุทธ์ SO มีจุดแข็งและมีโอกาส WO มีจุดอ่อนและมีโอกาส ST
มีจุดแข็งและมีอุปสรรค WT มีจุดอ่อนและมีอุปสรรค

9 กลยุทธ์ SO เป็นการนำจุดแข็งและโอกาสภายนอก ที่องค์กรพึงมีหรือพึงจะหาได้มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

10 กลยุทธ์ ST เป็นการนำจุดแข็งภายในขององค์กรมาใช้ประโยชน์ ให้มากที่สุดและแก้ไขหรือทำให้อุปสรรคภายนอกลดน้อยลงที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ แม้ว่าในบางครั้งจุดแข็ง ขององค์กรอาจไม่สามารถลบล้างอุปสรรคให้หมดไปได้ แต่ก็ เป็นการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด

11 กลยุทธ์ WO เป็นการหาวิธีแก้ไขจุดอ่อนหรือจุดด้อยภายในองค์กรโดยพิจารณานำโอกาสภายนอกที่จะเอื้ออำนวยผลดี หรือผลประโยชน์ต่อองค์กรมาใช้ให้มากที่สุด

12 กลยุทธ์ WT เป็นการพยายามแก้ไขหรือลดความเสียหายอันเกิดจาก จุดอ่อนภายในขององค์กรและอุปสรรค จากผลกระทบภายนอก ซึ่งอาจมีผลรุนแรงต่อการดำเนินการขององค์กร องค์กรจำเป็นต้องหาทางหลีกเลี่ยง จากความเสียหายเหล่านั้น

13 ผลการประเมินสถานภาพองค์กร
ตำแหน่งที่ 1 Stars O + S + W - T - สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส และสภาพแวดล้อม ภายในเป็นจุดแข็ง ต่างเป็นปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรียกว่า สภาพดาวรุ่ง

14 W - ตำแหน่งที่ 2 Question marks O + S + T -
สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส เป็นปัจจัยเอื้อ แต่สภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อน ส่งผลให้มีข้อจำกัด ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเรียก สภาพปัญหา

15 ตำแหน่งที่ 3 Cash cows O + S + W - T-
สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นอุปสรรค สภาพภายในเป็นจุดแข็งที่เอื้อต่อการพัฒนา ซึ่งต้องรักษาความสามารถภายในไว้ พร้อมที่จะ ก้าวต่อไปเมื่อโอกาสมาถึงเรียก สภาพวัวแม่ลูกอ่อน

16 ตำแหน่งที่ 4 Dogs O + S + W - T-
สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นอุปสรรค และสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อน จึงมีข้อจำกัดในการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเรียก สภาพสุนัขจนตรอก

17 สวัสดี ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt SWOT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google