งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information Technology : IT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information Technology : IT"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information Technology : IT
1

2 Information Technology : IT
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นคว้าหาข้อมูลทางด้านการศึกษา การดำเนินชีวิตประจำวัน การดำเนินธุรกิจ อัตราการขยายตัวทางการสื่อสาร ระบบการทำงาน 2

3 Information Technology : IT
3

4 Information Technology : IT
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรของรัฐ โรงพยาบาล โรงเรียน อุตสาหกรรม ธุรกิจต่างๆ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ความจำเป็น การบริหารจัดการ การพัฒนาของเทคโนโลยี 4

5 Information Technology : IT
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการศึกษา ด้านการดำเนินชีวิต ด้านสุขภาพ ด้านการท่องเที่ยวและความบันเทิง 5

6 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ
Information Technology : IT ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ การศึกษา สุขภาพจิต เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 6

7 Information Technology : IT
เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสำนักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือที่เรียกว่า CAI 7

8 Information Technology : IT การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การนำมาประยุกต์ ใช้ การวางแผนที่ดี มาตรฐานในการใช้ การลงทุน การจัดการข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของระบบ 8

9 Information Technology : IT
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศและการตัดสินใจทรัพยากรหลัก 4 ประการ สำหรับผู้บริหาร เงิน (Money) วัสดุและครุภัณฑ์ (Materials) บุคลากร (People) สารสนเทศ (Information) 9

10 Information Technology : IT
การใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในองค์กร 1.ผู้บริหารระดับสูง (Strategic-level managers) การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic management) 2. ผู้บริหารระดับกลาง (Tactical-level managers) การบริหารงานเชิงยุทธวิธี (Tactical management) 3. ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (Operational-level managers) การบริหารงานระดับปฏิบัติการ (Operational management) 4. งานประจำภายในองค์กร (Clerical-level) 10

11 Information Technology : IT
ระบบสารสนเทศ (Information Systems) องค์กรหรือธุรกิจจะสามารถได้รับประโยชน์หลัก 2 ประการ สามารถประมวลผลสารสนเทศในลักษณะต่างๆ 2. ผู้บริหารสามารถใช้ผลลัพธ์ของสารสนเทศจากระบบไปประกอบการ ตัดสินใจในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศ สามารถจัดการได้เป็น 2 รูปแบบ 1.จัดการตามหน้าที่ของงานในองค์กร (Function-Base System) 2. จัดการในรูปของระบบผสมผสานเบ็ดเสร็จหรือ บูรณาการ (Integrated System) 11


ดาวน์โหลด ppt Information Technology : IT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google