งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการทางเศรษฐกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการทางเศรษฐกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการทางเศรษฐกิจ
หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการนำเอาทรัพยากรมาใช้ ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด กิจกรรมทางเศรษฐกิจประกอบด้วย การผลิต การบริโภค การกระจายและ การแลกเปลี่ยนสินค้า และบริการ

2 การผลิต หมายถึง การนำเอาปัจจัยการผลิตต่างๆ อันได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน วัตถุดิบ และผู้ประกอบการ ไปผ่านกระบวนการผลิต จนกระทั่งออกมาเป็นสินค้าหรือบริการสำเร็จรูปเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น อาหาร เสื้อผ้า

3 รูปแบบของการผลิต 1. การเปลี่ยนแปลงรูป –การนำวัตถุดิบมาเปลี่ยนแปลงรูปเพื่อให้เกิด สินค้าใหม่ 2. การเปลี่ยนสถานที่ – การขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบจากที่หนึ่งไปยัง อีกที่หนึ่ง 3. การเปลี่ยนแปลงด้านเวลา – ให้มีอายุการใช้งานนาน 4. การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ – การโอนกรรมสิทธ์ เช่น พ่อค้าคนกลาง ซื้อขายที่ดิน 5. การให้บริการ – การให้บริการโดยตรงต่อผู้บริโภค เช่น การแพทย์ การศึกษา

4 ปัจจัยการผลิต ที่ดิน- เป็นที่มาของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่ น้ำมัน
แรงงานหรือทรัพยากรมนุษย์ – แรงกาย สติปัญญา ทุน- สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการผลิตสินค้าและบริการ ที่เรียกว่าสินค้าทุนเช่น เครื่องจักร โรงงาน มี 3 ประเภท ทุนถาวร ทุนดำเนินการ ทุนสังคม ผู้ประกอบการ- ผู้ที่นำเอาที่ดิน ทุน แรงงาน มาดำเนินการผลิตสินค้าและบริการ

5 ลำดับขั้นในการผลิต การผลิตขั้นแรก หรือขั้นปฐมภูมิ – การผลิตที่ใช้จากธรรมชาติโดยตรง เช่น ป่าไม้ ประมง 2. การผลิตขั้นที่สอง หรือขั้นทุติยภูมิ – อาศัยผลผลิตอื่นมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต การผลิตขั้นที่สาม หรือขั้นตติยภูมิ – การให้บริการด้านการขนส่ง การค้าส่งการค้าปลีก

6 หมายถึง การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการในด้านต่างๆ โดยตรง
การบริโภค หมายถึง การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการในด้านต่างๆ โดยตรง

7 การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเพิ่มผลผลิตและบริการ
ในการดำเนินธุรกิจสิ่งที่สำคัญ คือการลงทุนน้อยแต่ได้รับผลตอบแทนหรือกำไรมาก การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้การดำเนินงานการผลิตสินค้าและบริการเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8 เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการเพิ่มผลผลิต
การนำ คอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงาน- สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย การใช้หุ่นยนต์ในการทำงาน- ถ้ามีจำนวนมากทำให้ต้นทุนการผลิตถูกลง เทคโนโลยีด้านพลังงาน – เพื่อปริมาณและคุณภาพที่สูง การใช้แสงเรเซอร์ – เพื่อคุณภาพและความรบดเร็ว เช่น การผ่าตัดของแพทย์

9 ผลกระทบจาการใช้เทคโนโลยี
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม- เช่น ภาวะเรือนกระจก ระบบนิเวศของมนุษย์ เกิดผลกระทบต่อดุลการค้า- ประเทศกำลังพัฒนาต้องพึ่งเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแล้วทำให้เสียดุลการค้า เกิดผลกระทบต่อการบริโภคนิยม- การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

10 ผู้บริโภคกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มผลผลิตและบริการ
คุณภาพของสินค้า- ผู้บริโภคพึงพอใจ ต้นทุนการผลิต และการส่งมอบ - ทุนต่ำและทันเวลา ความปลอดภัย - สินค้ามีความปลอดภัย


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการทางเศรษฐกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google