งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย : ประชิด เกิดมาก. เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นต่อการศึกษาสู่ อนาคต จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการศึกษา เพื่อให้ สามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย : ประชิด เกิดมาก. เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นต่อการศึกษาสู่ อนาคต จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการศึกษา เพื่อให้ สามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย : ประชิด เกิดมาก

2 เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นต่อการศึกษาสู่ อนาคต จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการศึกษา เพื่อให้ สามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ การศึกษาและสังคม ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ และทักษะในกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างเป็น รูปธรรมยิ่งขึ้นและยังเป็นเครื่องมือช่วยให้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้มากและรวดเร็ว จนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้ทุกหนทุกแห่ง เกิดรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน และเรียนรู้ได้ตลอดเวลาในด้านการศึกษา และสังคม ในฐานะผู้วิจัยมีความสนใจในการสร้างหนังสืออีเล็คทรอ นิคส์ (e-Book) วิชาการบริหารค่าจ้างและเงินเดือนและ ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการ สอนในยุคปฏิรูปการศึกษา ปัญหาการวิจัย

3 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) วิชาการบริหารค่าจ้างเงินเดือน และประโยชน์เกื้อกูล 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนเรียนและ หลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e- Book) วิชาการบริหาร ค่าจ้างเงินเดือนและประโยชน์เกื้อกูล 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักศึกษาที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e- Book) วิชาการบริหารค่าจ้างเงินเดือน และประโยชน์เกื้อกูล วั ตถุประสงค์

4 ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและ หลังเรียนของการเรียน ด้วยหนังสืออีเล็คทรอนิคส์ (e-Book) รายวิชาการ บริหารค่าจ้างเงินเดือนและประโยชน์เกื้อกูล ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลัง เรียนของการเรียนด้วย หนังสืออีเล็คทรอนิคส์ (e-Book) รายวิชาการบริหารค่าจ้าง เงินเดือนและประโยชน์เกื้อกูล ผลสัมฤท ธิ์ N ก่อนเรียนหลังเรียน 2 t. ทางการ S.D. ( เรียน 3529.203.0145.302.52562 315,8 44 9,42 6 25.2 7* * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

5 จากการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) วิชาการบริหารค่าจ้างเงินเดือนและประโยชน์เกื้อกูล ผู้วิจัย สรุปผลดังต่อไปนี้ 1. หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book) วิชาการบริหาร ค่าจ้างเงินเดือนและประโยชน์เกื้อกูลมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ E1/E2 : 86.57/90.51 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด 2. นักศึกษาที่เรียนวิชาการบริหารค่าจ้างเงินเดือน และประโยชน์เกื้อกูล โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหนังสือ อีเล็กทรอนิกส์ (e-Book) วิชาการบริหารค่าจ้าง เงินเดือนและประโยชน์เกื้อกูล ภาพรวม อยู่ในระดับ มาก และรายข้อพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด สรุปผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย

6


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย : ประชิด เกิดมาก. เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นต่อการศึกษาสู่ อนาคต จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการศึกษา เพื่อให้ สามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google