งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดย นางทัศนีย์ บุตรเพ็ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2 OUTLINE บทที่ 1 บทนำ  ที่มาของปัญหา  ขอบเขตงานวิจัย บทที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ทฤษฎี A  ทฤษฎี B บทที่ 3 ขั้นตอนดำเนินงาน  ขั้นตอน  ระยะเวลา เอกสารอ้างอิง

3 บทที่ 1 ที่มาของปัญหา จากการศึกษาการมีงานของบัณฑิต ปี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่า

4 บทที่ 1 ขอบเขตงานวิจัย 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2.ระยะเวลาในการศึกษา
ประชาชนในเขตอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 2.ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี

5 บทที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .....................
บทที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6 บทที่ 3 ขั้นตอนดำเนินงานวิจัย 1.ศึกษาข้อมูล 2.จัดทำเครื่องมือ
3.พัฒนารูปแบบ 4.วิเคราะห์ผล 5.สรุปและอธิบาย ขั้นตอนดำเนินงานวิจัย

7 เอกสารอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google