งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน.  ในประเทศ  เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน.  ในประเทศ  เมธีวิจัยอาวุโส สกว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน

2  ในประเทศ  เมธีวิจัยอาวุโส สกว. http://basic.trf.or.th/pages/researcher-info/ http://basic.trf.or.th/pages/researcher-info/  นักวิทยาศาสตร์ สมาคมนักวิทยาศาสตร์ http://www.scisoc.or.th/main/  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ http://www.nstda.or.th/home

3  ในต่างประเทศ  นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล http://nobelprize.org/nobel_prizes/ http://nobelprize.org/nobel_prizes/  สมาคมนักวิทยาศาสตร์ประเทศ สหรัฐอเมริกา http://www.fas.org/index.html  สมาคมนักวิทยาศาสตร์ประเทศสหราช อาณาจักร http://royalsociety.org/

4  สมาคมทางวิชาชีพ  แพทยสภา ▪ http://www.tmc.or.th/ http://www.tmc.or.th/  สภาเทคนิคการแพทย์ ▪ http://www.amtt.org/index.php http://www.amtt.org/index.php  สภาวิศวกร ▪ http://www.coe.or.th/e_engineers/coeinde x.php http://www.coe.or.th/e_engineers/coeinde x.php  สมาคมดาราศาสตร์ ▪ http://thaiastro.nectec.or.th/ http://thaiastro.nectec.or.th/

5  โรงเรียนสอน / สถาบันการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์

6  หน่วยงานวิจัย  สภาวิจัยแห่งชาติ ▪ http://www.nrct.go.th/index.php http://www.nrct.go.th/index.php  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย ▪ http://www.tistr.or.th/tistr/indexn.ph p?pages=home http://www.tistr.or.th/tistr/indexn.ph p?pages=home  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ▪ http://nih.dmsc.moph.go.th/index.ph p http://nih.dmsc.moph.go.th/index.ph p  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ▪ http://www.narit.or.th/ http://www.narit.or.th/

7  ห้องสมุด  ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์  ห้องสมุดทางการวิจัย วิทยาศาสตร์  ห้องสมุดทางด้านสาธารณสุข การพยาบาล  ห้องสมุดทางการเกษตร

8  ศูนย์ข้อมูล / ศูนย์สารสนเทศ  ศูนย์ข้อมูลข่าวด้านเวชภัณฑ์ ▪ http://dmsic.moph.go.th/ http://dmsic.moph.go.th/  ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมี ▪ http://msds.pcd.go.th/ http://msds.pcd.go.th/  ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน ▪ http://www.maejoearthworm.org/ http://www.maejoearthworm.org/

9  ฐานข้อมูลออนไลน์  SpringerLink-Journal  Science Direct  ISI web of Knowledge  IEEE  ACM

10  MICROMEDEX  BioOne  IOP  Pubmed  ACS Publication  EBSCO  ตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยมหิดล  http://www.li.mahidol.ac.th/e- resource/databases.php http://www.li.mahidol.ac.th/e- resource/databases.php

11  วารสารอิเล็กทรอนิกส์  E-journal.org ▪ http://www.e-journals.org/ http://www.e-journals.org/

12  ให้นักศึกษาค้นคว้าแหล่งสารสนเทศจำแนก ตามประเภทที่เรียนตามหัวข้อ โดยให้ค้นคว้า ตามสาขาดังต่อไปนี้ ▪ เคมี ▪ ชีววิทยา ▪ ฟิสิกส์ ▪ คณิตศาสตร์ ▪ แพทยศาตร์ ▪ เกษตรศาสตร์ ▪ วิศวกรรมศาสตร์ ▪ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ▪ ดาราศาสตร์  นำเสนอสัปดาห์หน้า โดยให้บอกรายละเอียดของ แต่ละแหล่งโดยละเอียด


ดาวน์โหลด ppt อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน.  ในประเทศ  เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google