งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
การกำหนดสถานะตามกฎหมาย สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สัญชาติไทย คณะกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย ( ตามมติ ครม. 25 กุมภาพันธ์ 2546) ( ตามมติ ครม. 10 มีนาคม 2552) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธาน ผอ.สน.มน.ปค กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ (ตาม ม. 25 พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2551) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธาน อธิบดีกรมการปกครอง กรรมการ/เลขานุการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่มน้อย รอง อปค.คม ประธาน ผอ.สน.มน.ปค. อนุกรรมการ/เลขานุการ กรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และตรวจสอบพฤติการณ์ด้านความมั่นคง ยาเสพติด และการกระทำผิดอาญา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอสละสัญชาติไทย และการถอนสัญชาติไทย รอง อปค.คม. ประธาน ผอ.สน.มน.ปค. อนุกรรมการ/เลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธาน ปลัดจังหวัด กรรมการ/เลขานุการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามีและการขอกลับคืนสัญชาติไทย รอง อปค.คม ประธาน ผอ.สน.มน.ปค. อนุกรรมการ/เลขานุการ กรมการปกครอง ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และตรวจสอบพฤติการณ์ด้านความมั่นคง ยาเสพติด และการกระทำผิดอาญา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานกลั่นกรองการพิจารณาให้สัญชาติไทย แก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธาน ปลัดจังหวัด กรรมการ/เลขานุการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสาร ประกอบคำร้อง ที่ทำการปกครองจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติและพฤติการณ์ด้านความมั่นคง ยาเสพติด และการกระทำผิดอาญา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารประกอบคำร้อง ที่ทำการปกครองจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติและพฤติการณ์ความมั่นคง ยาเสพติด และการกระทำผิดอาญา สำนักทะเบียนอำเภอรับคำร้องฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ และรวบรวมหลักฐานส่งจังหวัด หน่วยรับคำขอ อำเภอ/ตร.สันติบาล/ภ.จว/สถานทูต/สถานกงศุลไทย ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น หน่วยรับคำขอ ภ.จว./ตร.สันติบาล/สถานทูต สถานกงสุลไทย ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น สำนักทะเบียนอำเภอ ตรวจสอบคุณสมบัติและรวบรวมหลักฐานส่งจังหวัด ชนกลุ่มน้อยที่รัฐมีนโยบายกำหนดสถานะ ที่มิได้เกิดในประเทศไทย ยื่นคำร้องขอมี สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (ม.17 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522) คนต่างด้าวทั่วไปขอแปลง ขอถือสัญชาติไทยฯ/ขอกลับคืนสัญชาติไทย (ม.9,10,11,12 พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508) คนสัญชาติไทย ขอสละสัญชาติไทย (ม.14,15,16,17,18,19 พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508) ชนกลุ่มน้อยที่รัฐมีนโยบายกำหนดสถานะชั้นบุตร/หลานที่เกิดในประเทศไทย ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทย (ม.7 ทวิ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508)

2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
การกำหนดสถานะตามกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย สัญชาติไทย คณะกรรมการกลั่นกรองคำร้องขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของชนกลุ่มน้อย (รมว.มท. แต่งตั้ง) ประธาน กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ (ตาม ม. 25 พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2551) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธาน อธิบดีกรมการปกครอง กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย ( ตามมติ ครม. 25 กุมภาพันธ์ 2546) ( ตามมติ ครม. 10 มีนาคม 2552) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธาน ผอ.สน.มน.ปค กรรมการ/เลขานุการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามีและการขอกลับคืนสัญชาติไทย รอง อปค.คม ประธาน ผอ.สน.มน.ปค. อนุกรรมการ/เลขานุการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่มน้อย รอง อปค.คม ประธาน ผอ.สน.มน.ปค. อนุกรรมการ/เลขานุการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอสละสัญชาติไทย และการถอนสัญชาติไทย รอง อปค.คม. ประธาน ผอ.สน.มน.ปค. อนุกรรมการ/เลขานุการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ . อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ . อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ .


ดาวน์โหลด ppt รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google