งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในการประกอบอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในการประกอบอาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในการประกอบอาชีพ

2 ความหมายของเทคโนโลยี
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การนำเอาทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้ โดยนำวิทยาการและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการเพิ่มความสามารถของมนุษย์โดยนำความรู้ ทักษะและทรัพยากรมาผ่านกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆอย่างมีระบบ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

3 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพ
1. เครื่องมือช่าง เป็นจุดเริ่มต้นในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานเพื่อให้การทำงานสะดวกขึ้น ได้แก่ ขวาน มีด จอบ กรรไกร ไขควง ประแจ 2. เครื่องจักรกลอย่างง่าย มนุษย์ได้พัฒนาเครื่องกลพื้นฐาน 6 ชนิด สำหรับช่วยผ่อนแรงในการทำงาน ได้แก่ คาน ล้อและเพลา รอก ลิ่ม พื้นเอียง สกูรหรือเกลียวทด

4 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพ (ต่อ)
3. เครื่องจักรกลเชิงอุตสาหกรรม เป็นการนำความรู้ ประสบการณ์และวิธีการ มาใช้ในการพัฒนาผลผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตจำนวนมาก เช่น เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการทอผ้า เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก เครื่องนวดแป้งในอุตสาหกรรมขนมปัง 4. เครื่องจักรกลอัตโนมัติ เป็นการประยุกต์ความรู้ในการใช้เครื่องจักรกลทำงานแทนมนุษย์ เช่น การใช้เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสำเร็จรูปในการบรรจุอาหารลงในภาชนะ การใช้หุ่นยนต์ในการประกอบรถยนต์ การใช้หุ่นยนต์เก็บกวาดทุ่นระเบิด

5 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพ (ต่อ)
5. เครื่องสมองกล การประยุกต์ใช้ความรู้กับเครื่องจักรกลอัตโนมัติและเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทำงานแทนมนุษย์ เช่น การทำงานของตู้ATM. หุ่นยนต์ผ่าตัดผู้ป่วย

6 ระดับของเทคโนโลยี 1. เทคโนโลยีระดับต่ำหรือเทคโนโลยีระดับพื้นบ้าน (Tradition or Low Technology) 2. เทคโนโลยีระดับกลาง (Intermediate Technology) 3. เทคโนโลยีระดับสูง (High Technology)

7 ประเภทของเทคโนโลยี 1. เทคโนโลยีประเภทการสร้าง เป็นการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องมือต่างๆ โดยใช้ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ เช่น รถเกี่ยวข้าว เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง 2. เทคโนโลยีที่เป็นวิธีการ เป็นการคิดค้นวิธีการในการ โดยใช้ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการทำงาน เช่น วิธีการทำฝนเทียม วิธีการค้นคว้าข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ วิธีการถนอมอาหารต่างๆ

8 วัตถุประสงค์ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบอาชีพ
ช่วยเพิ่มผลผลิต ช่วยลดความผิดพลาดในการทำงาน ช่วยลดค่าใช้จ่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพสูง  

9 เทคโนโลยีเหล่านี้อยู่ในระดับใด

10 เทคโนโลยีเหล่านี้อยู่ในประเภทใด

11 อุปกรณ์ในการดักแมลงวันทอง

12 นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
1. เทคโนโลยี ชื่ออะไร 2. เทคโนโลยีนี้อยู่ในระดับใด 3. เทคโนโลยีนี้อยู่ในประเภทใด 4. เทคโนโลยีนี้ใช้ในการประกอบอาชีพอะไร 5. วัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีนี้ คืออะไร

13 นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
1. เทคโนโลยี ชื่ออะไร 2. เทคโนโลยีนี้อยู่ในระดับใด 3. เทคโนโลยีนี้อยู่ในประเภทใด 4. เทคโนโลยีนี้ใช้ในการประกอบอาชีพอะไร 5. วัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีนี้ คืออะไร

14 ผลของเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในการประกอบอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google