งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการศัตรูพืชที่สำคัญ โดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการศัตรูพืชที่สำคัญ โดย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการศัตรูพืชที่สำคัญ โดย
นางนลินี จาริกภากร นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่(ภาคใต้ตอนล่าง) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร

2 แนวทางการบริหารจัดการศัตรูพืช
วิธีการป้องกัน วิธีการผสมผสาน วิธีการกำจัด

3 วิธีการป้องกัน การเพาะปลูกพืชผลหลายชนิดแบบผสมผสานและเกื้อกูลกัน
การปลูกพืชร่วม การปลูกพืชไล่แมลง การปลูกพืชล่อแมลง การปลูกพืชสลับ

4 วิธีการป้องกัน การเพาะปลูกพืชผลแบบหมุนเวียน

5 วิธีการป้องกัน การเพาะปลูกโดยการใช้การควบคุมทางชีวภาพ การปลูกพืชต้านลม
การเลี้ยงสัตว์ การล่อศัตรูธรรมชาติ การปลูกพืชต้านทาน

6 วิธีการป้องกัน การใช้วิธีทางเขตกรรม การไถพรวน
การควบคุมระดับน้ำในแปลงปลูก การจัดช่วงเวลาปลูกพืชและวิธีการปลูก การทำความสะอาดแปลงปลูก

7 วิธีการกำจัด การควบคุมทางกายภาพ การใช้มือจับทำลาย การใช้แสงไฟล่อ
การกางมุ้งหรือทำที่ครอบ การทำหุ่นไล่กา

8 วิธีการกำจัด การควบคุมทางชีววิธี การใช้ตัวห้ำ การใช้ตัวเบียน
การใช้เชื้อจุลินทรีย์

9 วิธีการกำจัด การควบคุมทางชีวภาพ การใช้สารยับยั้งการกินอาหาร
การใช้สารยับยั้งการลอกคราบ การใช้สารสกัดชีวภาพ

10 วิธีการผสมผสาน การเพาะปลูกพืชผลหลายชนิดแบบผสมผสานและเกื้อกูลกัน
การเพาะปลูกพืชผลแบบหมุนเวียน การเพาะปลูกโดยการใช้การควบคุมทางชีวภาพ การใช้วิธีทางเขตกรรม การควบคุมทางกายภาพ การควบคุมทางชีววิธี การควบคุมทางชีวภาพ

11 ขั้นตอนการบริหารจัดการศัตรูพืช
1. การปฏิบัติงานบริการวิชาการเกษตรเคลื่อนที่ 2. การสำรวจและคัดเลือกสมุนไพรและพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพ พัฒนาสู่พืชที่สามารถนำมาผลิตสารชีวภาพ/ชีวินทรีย์ 3. ทดสอบการใช้สารสกัดที่ผลิต 4. ศึกษาวิจัยโดยใช้วิทยาศาสตร์เคมีชั้นสูงและเทคโนโลยีชีวภาพ

12 เทคนิคการบริหารจัดการศัตรูพืช
ศึกษาข้อเท็จจริงของปัญหา ชนิดของพืชที่ถูกทำลาย ชนิดของศัตรูพืช ลักษณะการทำลายหรืออาการของโรค ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ยอมรับได้ สภาพแวดล้อมที่มีการระบาดหรือช่วงเวลาการระบาด ลักษณะของการระบาด

13 เทคนิคการบริหารจัดการศัตรูพืช
ศึกษาและกำหนดแนวทางการป้องกัน การปลูกพืชหมุนเวียน ระบบการปลูกพืชหลายชนิด การควบคุมทางชีวภาพ การเขตกรรมหรือการไถพรวน การใส่ปุ๋ยหรือการจัดการธาตุอาหารพืช การให้น้ำ

14 เทคนิคการบริหารจัดการศัตรูพืช
ศึกษาและกำหนดแนวทางการป้องกัน การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาผลผลิต สุขลักษณะและสุขอนามัยแปลง การเลือกพันธุ์พืชต้านทานต่อโรค/แมลง

15 เทคนิคการบริหารจัดการศัตรูพืช
ศึกษาแนวทางการควบคุมกำจัด วิธีทางชีวภาพแบบทั่วไปหรือแบบผสมผสาน วิธีทางกายภาพ วิธีการใช้สารควบคุมศัตรูพืชจากธรรมชาติ การใช้ผงหินละเอียด การใช้สมุนไพรกำจัดศัตรูพืช

16 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการศัตรูพืชที่สำคัญ โดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google