งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานตามแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2557 พญ. นิภาภรณ์ มณีรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานตามแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2557 พญ. นิภาภรณ์ มณีรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานตามแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2557 พญ. นิภาภรณ์ มณีรัตน์

2 เป้าหมายการดำเนินงานในระยะ 5 ปี
ลดอัตราตาบอดในประเทศไทย ให้ต่ำกว่าร้อยละ 0.5 ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดต้อกระจก ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางจักษุ ทั้งการคัดกรอง รักษาส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับตามเกณฑ์มาตรฐาน ลดการส่งต่อโรคทางจักษุออกนอกเครือข่ายบริการสุขภาพ

3 ตัวชี้วัด Blinding Cataract Diabetic Retinopathy
อัตราการคัดกรองวัดสายตาผู้ป่วยอายุ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 75) ผู้ป่วย Blinding Cataract ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกใน 30 วัน (ร้อยละ 80) ระยะเวลารอคอยผ่าตัดต้อกระจกเฉลี่ย (90 วัน) Diabetic Retinopathy ความครอบคลุมของการคัดกรอง DR (ร้อยละ 80) ผู้ป่วย High risk DR ได้รับการรักษาภายใน 30 วัน (ร้อยละ 100)

4 ตัวชี้วัด Glaucoma Childhood Blindness
อัตราการคัดกรองต้อหินในผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มี Preferred practice pattern (PPT) รักษาโรคต้อหินควบคุมได้ดีที่ระดับ รพช. Childhood Blindness อัตราการตรวจ ROP ในเด็กทารกกลุ่มเสี่ยง (ร้อยละ100) รพศ.ในเขตบริการสุขภาพ สามารถรักษา ROP ได้ (12 แห่ง)

5 ตัวชี้วัด Corneal opacity ลดอัตราการส่งออกนอกเครือข่ายลง (ร้อยละ 50)
จำนวนผู้บริจาคดวงตาเพิ่มขึ้น รพศ. ที่สามารถผ่าตัดกระจกตาได้ (1 แห่ง/ภาค) ลดอัตราการส่งออกนอกเครือข่ายลง (ร้อยละ 50)

6 การดำเนินงาน

7 ให้ความรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองต้อกระจก คัดกรองเบาหวานจอประสาทตา พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฝึกปฏิบัติการวัดความดันลูกตา การถ่ายภาพ อ่านภาพถ่ายจอประสาทตา ออกหน่วยคัดกรองเบาหวานจอประสาทตา ร่วมกับโรงพยาบาลประจำ อำเภอ และสถานีอนามัยทุกอำเภอ ทีมโรงพยาบาลศูนย์ เป็นพี่เลี้ยง

8

9

10

11

12

13

14

15

16 การคัดกรอง คัดกรอง blinding cataract ในผู้ป่วยอายุ 60 ปีขึ้นไป
คัดกรองเบาหวานจอประสาทตาทุกเดือน ส่งภาพถ่ายจอประสาทตาปรึกษาจักษุแพทย์ ทางอินเตอร์เนต อาศัยความร่วมมือกันระหว่าง รพศ. รพช. สอ. และรพ.สต.

17

18

19

20 การรักษา จัดคิวผ่าตัดต้อกระจก ตามความเร่งด่วน
SMC, HMC แทรกคิว Blinding cataract ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน คิวต้อกระจกได้รับการผ่าตัดใน 90 วัน รักษาเบาหวานจอตา โดยเลเซอร์ ยืมเครื่องเลเซอร์พร้อมรถของเขต จักษุแพทย์ประจำ และจักษุแพทย์จอประสาทตา (Part-time)

21 ผลการดำเนินงาน ตามการพัฒนาขีดความสามารถสถานบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี

22 เกณฑ์ ด้านบริการ ระดับ 5 รพ.สต. ระดับ 4 รพ.ชุมชน
วัดสายตา นับนิ้วที่ 3 เมตร ในคนอายุ >60 ปี ขึ้นทะเบียนคนไข้ต้อกระจก เบาหวานจอตา ให้สุขศึกษา ระดับ 4 รพ.ชุมชน ระดับ 5 ให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคเบื้องต้น มีระบบการส่งต่อ ระดับ 3 รพ.กบินทร์บุรี ระดับ 2 รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคตาทั่วไป ยิงเลเซอร์ ผ่าตัดต้อกระจก ต้อหิน ตาเหล่ อุบัติเหตุ และการเปลี่ยนกระจกตา ยกเว้น การผ่าตัดจอประสาทตา และโรคที่ซับซ้อน รับปรึกษาโรคกระจกตา ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกคา

23 เกณฑ์ ด้านครุภัณฑ์ ด้านบุคลากร ระดับ 5 รพ.สต. ระดับ 4 รพ.ชุมชน
Snellen chart และ Occluder&PH Fundus camera และ เครื่องวัดความดันลูกตา แบบ contact (หมุนเวียน 1 set) อบรมเรื่องการคัดกรองต้อกระจก และเบาหวานจอตา ระดับ 4 รพ.ชุมชน ระดับ 5 อบรมการถ่ายภาพจอประสาทตาและแปลผล ระดับ 3 รพ.กบินทร์บุรี -ระดับ 5 (-slit lamp, ARK, Applanation tonometer, Gonio lens, fundus lens, A scan -Operating miccroscope, Phacoemulsifier, surgical instruments ห้องตรวจและห้องผ่าตัด) -ส่งแพทย์ศึกษาต่อ จักษุวิทยา 1คน ( ) -ส่งฝึกอบรมเวปฎิบัติทางตา 1 คน ( ) -ส่งพยาบาลดูงานการบริหารจัดการ OPD จักษุ และการส่งเครื่องมือในห้องผ่าตัด ระดับ 2 รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เครื่องเลเซอร์เบาหวานจอตา (ยืมเขต) เครื่องตรวจลานสายตา เดรี่องนับเซลล์กระจกตา corneal topography & pachy metry, FFA และ OCT(Refer นอกเขต) ห้องตรวจและที่นั่งรอตรวจ ส่งจักษุแพทย์ศึกษาต่อ จอประสาทตา ( ) ส่งจักษุแพทย์ศึกษาต่อ ต้อหิน ( )

24 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด

25 ระยะเวลารอคอยผ่าตัดเฉลี่ย 42.83 วัน
ต้อกระจก ตัวชี้วัด เป้าหมาย (ร้อยละ) ปฏิบัติได้ อายุ 60 ปี ขึ้นไปได้รับการคัดกรองต้อกระจก 75 53.84 Blinding Cataract ผ่าตัดภายใน 30 วัน 80 84.30 รอคอยผ่าตัดต้อกระจกภายใน 90 วัน 94.88 ระยะเวลารอคอยผ่าตัดเฉลี่ย วัน

26 คัดกรองต้อกระจกในประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 75
ผลการดำเนินงาน คัดกรองต้อกระจกในประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 75 เกณฑ์ร้อยละ 75

27 ยืมเครื่องเลเซอร์จอประสาทตาของเขตบริการสุขภาพที่ 6
เบาหวานจอตา ตัวชี้วัด เป้าหมาย (ร้อยละ) ปฏิบัติได้ คัดกรองเบาหวานจอประสาทตา 60 57.3 High risk DR ได้รับการรักษาภายใน 30วัน 100 เลเซอร์ 24 ราย Refer 9 ราย ยืมเครื่องเลเซอร์จอประสาทตาของเขตบริการสุขภาพที่ 6

28 ผลการดำเนินงานคัดกรองเบาหวานจอประสาทตา ปีงบประมาณ 2557
เกณฑ์ร้อยละ 60

29 ปัญหาและอุปสรรค บุคลากร ครุภัณฑ์และสถานที่ การบริการ
ภาระงานของเจ้าหน้าที่ ปรับงานทุก SP ให้สามารถทำ พร้อมกันในคราวเดียว ครุภัณฑ์และสถานที่ ขาดแคลนเครื่องมือที่ใช้ตรวจและรักษา -ใช้ครุภัณฑ์ร่วมกัน -จัดหาเพิ่มให้เพียงพอ การบริการ การเข้าถึงบริการ ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก

30

31 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานตามแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2557 พญ. นิภาภรณ์ มณีรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google