งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อสมาชิกในกลุ่ม 1. ด. ช. วิโรจน์ รอดนิล ม.2/13 เลขที่ 18 2. ด. ญ. อารียา หล่ออินทร์ ม.2/13 เลขที่ 45 3. ด. ญ. รัตนาภรณ์ ก้อนดี ม.2/13 เลขที่ 46 หัวข้อเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อสมาชิกในกลุ่ม 1. ด. ช. วิโรจน์ รอดนิล ม.2/13 เลขที่ 18 2. ด. ญ. อารียา หล่ออินทร์ ม.2/13 เลขที่ 45 3. ด. ญ. รัตนาภรณ์ ก้อนดี ม.2/13 เลขที่ 46 หัวข้อเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อสมาชิกในกลุ่ม 1. ด. ช. วิโรจน์ รอดนิล ม.2/13 เลขที่ 18 2. ด. ญ. อารียา หล่ออินทร์ ม.2/13 เลขที่ 45 3. ด. ญ. รัตนาภรณ์ ก้อนดี ม.2/13 เลขที่ 46 หัวข้อเว็บไซต์ (head) เศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ 1. เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อให้ทุกคนได้รู้ถึงหลังการและเงื่อนไขของ เศรษฐกิจพอเพียง 3. เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาสามารถนำเศรษฐกิจไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ เนื้อหาในเว็บไซต์ 1. ประวัติความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 3. หลักการและเงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียง 4. การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 5. ผู้จัดทำ

2 Home เศรษฐกิจ พอเพียง

3 ประวัติ ของ เศรษฐกิ จ พอเพีย ง หน้า แรก ความหม ายของ เศรษฐกิ จ พอเพียง หลักการ ของ เศรษฐกิ จ พอเพียง การ นำไปใช้ ผู้จัดทำ ลิงค์ไปหาเว็บอื่น เนื้อหา


ดาวน์โหลด ppt ชื่อสมาชิกในกลุ่ม 1. ด. ช. วิโรจน์ รอดนิล ม.2/13 เลขที่ 18 2. ด. ญ. อารียา หล่ออินทร์ ม.2/13 เลขที่ 45 3. ด. ญ. รัตนาภรณ์ ก้อนดี ม.2/13 เลขที่ 46 หัวข้อเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google