งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2554. สรุปตามมิติทาง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร ร้อยละ 22 ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 15 คุณภาพการบริการ ร้อยละ 22 ประสิทธิผลตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2554. สรุปตามมิติทาง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร ร้อยละ 22 ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 15 คุณภาพการบริการ ร้อยละ 22 ประสิทธิผลตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2554

2 สรุปตามมิติทาง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร ร้อยละ 22 ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 15 คุณภาพการบริการ ร้อยละ 22 ประสิทธิผลตาม ยุทธศาสตร์ ร้อยละ 41

3 2.1 ความครอบคลุมสิทธิฯ 2.2 ดำเนินงานชุดสิทธิประโยชน์ 3.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4.2 อัตราเพิ่มโรคไม่ติดต่อ 4.3 โรคเบาหวาน ความดันฯ 4.4 งานอนามัยแม่และเด็ก 4.5 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 4.6 ทันตสุขภาพหญิงมีครรภ์ เด็กเล็ก 4.7 ทันตสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.8 เด็ก 3 ปี ปราศจากฟันผุ 4.9 โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญ 4.10 อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 4.11 ความปลอดภัยด้านอาหาร 90.96

4 1.1 HA 1.2 QA 1.3 Lab 1.4 Refer & EMS 1.5 PCA 1.6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1.7 การจัดบริการการแพทย์แผนไทย 4.1 มาตรฐานสุขศึกษา 91.19

5 3.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 5.1 การจัดการสุขภาพชุมชน 6.1 จัดทำระบบการควบคุมภายใน 6.2 จัดการข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ ฯ 6.3 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 87.50

6 7.1 ระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ 8.1 การจัดการสารสนเทศสุขภาพ 9.1 การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาฯ 9.2 PMQA 9.3 การจัดการความรู้ 95.57

7 ผลการประเมิน ยุทธศาสตร์ฯ จัดระดับอิงเกณฑ์ ผลการประเมิน ยุทธศาสตร์ฯ จัดระดับอิงเกณฑ์ 90- 100 80- 89.99 70- 79.99 60- 69.99 < 60

8 ผลการประเมิน ยุทธศาสตร์ฯ จัดระดับอิงกลุ่ม ผลการประเมิน ยุทธศาสตร์ฯ จัดระดับอิงกลุ่ม สูตร Mean +/- 1*SD Mean = 91.51 SD = 3.26 สูตร Mean +/- 1*SD Mean = 91.51 SD = 3.26 A = 94.77+ B = 91.51 - 94.76 C = 88.26 - 91.50 D = 88.26-

9 ตัวชี้วัดที่เป็นโอกาสพัฒนา

10 2.1 ความครอบคลุมสิทธิฯ 4.3 โรคเบาหวาน ความดันฯ 4.4 งานอนามัยแม่และเด็ก 4.5 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1.7 จัดบริการการแพทย์แผนไทย 3.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 5.1 การจัดการสุขภาพชุมชน 9.2 PMQA อำเภอเมือง นครพนม

11 อำเภอ ปลาปาก 2.1 ความครอบคลุมสิทธิฯ 3.2 ผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4.2 โรคไม่ติดต่อ 4.10 ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 1.3 ห้องปฏิบัติการชันสูตร

12 อำเภอท่า อุเทน 2.1 ความครอบคลุมสิทธิฯ 3.2 ผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลิต ภัณฑ์สุขภาพ 3.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ

13 อำเภอบ้าน แพง 2.1 ความครอบคลุมสิทธิฯ 1.7 การจัดบริการการแพทย์แผนไทย

14 อำเภอธาตุ พนม 2.1 ความครอบคลุมสิทธิฯ 4.9 โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญ

15 อำเภอเรณู นคร 2.1 ความครอบคลุมสิทธิฯ 3.2 ผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลิต ภัณฑ์สุขภาพ 4.9 โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญ

16 อำเภอนา แก 2.1 ความครอบคลุมสิทธิฯ 4.3 โรคเบาหวาน ความดันฯ 1.1 HA 1.2 QA 1.3 ห้องปฏิบัติการชันสูตร 1.7 การจัดบริการการแพทย์แผนไทย 3.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 9.2 PMQA

17 อำเภอศรี สงคราม 2.1 ความครอบคลุมสิทธิฯ 4.3 โรคเบาหวาน ความดันฯ 5.1 การจัดการสุขภาพชุมชน

18 อำเภอนา หว้า 2.1 ความครอบคลุมสิทธิฯ 4.2 โรคไม่ติดต่อ

19 อำเภอโพน สวรรค์ 2.1 ความครอบคลุมสิทธิฯ 1.3 ห้องปฏิบัติการชันสูตร 1.7 การจัดบริการการแพทย์แผนไทย 5.1 การจัดการสุขภาพชุมชน 9.2 PMQA

20 อำเภอนา ทม 2.1 ความครอบคลุมสิทธิฯ 3.2 ผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลิต ภัณฑ์สุขภาพ 4.9 โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญ 1.1 HA 1.3 ห้องปฏิบัติการชันสูตร 1.7 การจัดบริการการแพทย์แผนไทย 5.1 การจัดการสุขภาพชุมชน

21 อำเภอวัง ยาง 2.1 ความครอบคลุมสิทธิฯ 4.3 โรคเบาหวาน ความดันฯ 4.10 อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 1.7 จัดบริการการแพทย์แผนไทย

22 เปรียบเทียบคะแนน ประเมินยุทธศาสตร์ฯ

23


ดาวน์โหลด ppt รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2554. สรุปตามมิติทาง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร ร้อยละ 22 ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 15 คุณภาพการบริการ ร้อยละ 22 ประสิทธิผลตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google