งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาถิ่น กลาง นางสาว ชัชพร ใบผ่อง เลขที่ 20

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาถิ่น กลาง นางสาว ชัชพร ใบผ่อง เลขที่ 20"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาถิ่น กลาง นางสาว ชัชพร ใบผ่อง เลขที่ 20
นางสาว ชัชพร ใบผ่อง เลขที่ 20 นางสาว ธนัญญา กิตติศัพท์ เลขที่ 24 นาย นราวิชญ์ พรมโส เลขที่ 25 นางสาว สุจิตรา วงศ์สุรินทร์ เลขที่ 26 นางสาว อรนภัชชา เจตะชล เลขที่ 27 นางสาว ปิยะวรรณ เจริญสุข เลขที่ 28

2 เสนอครูนิตยา เอี่ยมแดง
เสนอครูนิตยา เอี่ยมแดง

3 ภาษาไทยกลาง ประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่มีภาษาราชการ
ภาษาไทย เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันภายในประเทศ และ ประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่มีภาษาราชการ คือภาษาไทย โดยมีไว้ ติดต่อราชการหรือติดต่อกับคนแปลกหน้าที่เป็นคนไทย ภาษาไทย จำแนกตามบทบาทการใช้ออกเป็น 3 ประเภท คือ ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาไทยถิ่น 

4  ภาษาไทยกลาง เป็นภาษาของคนส่วนน้อย ทั่วทั้งประเทศไทยมี 60 กว่าล้านคน มีคนที่ใช้ภาษาไทยกลางในชีวิตประจำวันแค่ประมาณ 10% เท่านั้นเอง ส่วนใหญ่เขาจะพูดภาษาถิ่นกัน จะใช้ภาษาไทยกลางก็ต่อเมื่อมีการติดต่อราชการหรือใช้สนทนากับคนไทยแปลกหน้าเท่านั้น สถานที่ติดต่อราชการบางแห่งบางจังหวัดก็ใช้ภาษาถิ่น ภาษาไทยกลางก็แค่ใช้ในตัวเมืองกรุงเทพฯ กับปริมณฑล ดังนั้นภาษาไทยกลาง จึงเป็นภาษาที่ประชากรที่อยู่ในเขตเมืองใช้มากที่สุด

5  ภาษากลาง เป็นภาษาที่สำคัญของประเทศด้วย เพราะเป็นภาษาที่ทำให้คนทั้งประเทศมีความรู้สึกร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ ในประเทศไทย ภาษาถิ่นกรุงเทพฯเป็นภาษากลาง ที่คนไทยไม่ว่าจะเป็นคนเหนือ คนอีสาน คนตะวันออก คนใต้ ชนต่างชาติ หรือชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยต่าง ก็เรียนรู้ และใช้สื่อสารกันได้ภาษาถิ่นกรุงเทพฯ จึงเป็นภาษากลางของประเทศไทย

6 ภาษาไทยกลาง คนไทยในภาคต่าง ๆ ตลอดจนผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยเรียนรู้ภาษาไทยกลางจากโรงเรียนและจากสื่อสารมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ ภาษาไทยถิ่นกลาง ได้แก่ภาษาไทยที่พูดกันในจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลาง รวมทั้งภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ได้แก่ กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ อีก 34 จังหวัด ในบางจังหวัดอาจมีกลุ่มคนไทยที่อพยพเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่น เช่น อพยพจากภาคเหนือและภาคอีสานของไทย ก็จะใช้ภาษาถิ่นสนทนากันภายในกลุ่มคนท้องถิ่นเดียวกัน ภาษาไทยกรุงเทพฯ เป็นภาษาไทยถิ่นหนึ่งในภาคกลาง แต่เนื่องจากกรุงเทพฯ มีฐานะเป็นเมืองหลวง ภาษาไทยถิ่นกรุงเทพฯ จึงใช้เป็นภาษากลางสำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารทั่วประเทศ

7 ตัวอย่าง ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยกลาง ความหมาย ช่างเถอะ ไม่เป็นไร โกหก การพูดปด มั่นใจ ความรู้สึกทางจิตใจ ถอดใจ ความรู้สึกท้อแท้ จริงแท้แน่นอน ความจริง ใช่ไหม คำถาม

8 ตัวอย่าง การเปรียบเทียบระหว่างภาษาไทยกลาง กับภาษาท้องถิ่นต่าง ๆ


ดาวน์โหลด ppt ภาษาถิ่น กลาง นางสาว ชัชพร ใบผ่อง เลขที่ 20

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google