งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“เยาวชนมีความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และสร้างสรรค์”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“เยาวชนมีความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และสร้างสรรค์”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “เยาวชนมีความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และสร้างสรรค์”
ด้านเยาวชน พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 - แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ กลไก : คณะกรรมการส่งเสริม การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) นายกรัฐมนตรี : ประธาน รมว.พม. : รอง ประธาน “เยาวชนมีความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และสร้างสรรค์” สถานการณ์เยาวชน อายุ ปี จำนวน 7, คน ร้อยละ ของประชากร ทั้งประเทศ (ทะเบียนราษฎร์ ปี 2556, กรมการปกครอง) พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2507 กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ - ASEAN - ASEAN+3 - อื่น ๆ กลไก : AMMY SOMY จุดเน้นการดำเนินงาน พัฒนาเยาวชนให้มีความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และสร้างสรรค์ สนับสนุนให้มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ส่งเสริมศักยภาพแกนนำเยาวชนเพื่อการพัฒนาสังคม คุ้มครองป้องกันเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยง เตรียมความพร้อมเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน

2 แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ด้านเยาวชน
พัฒนามาตรการ กลไก - จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย พัฒนาหลักสูตร “นักพัฒนาเด็กและเยาวชน” - จัดทำ ขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ จัดทำคู่มือพัฒนาเยาวชนสู่อาเซียน - ร่วมมือกับ สสส. จัดทำโครงการขับเคลื่อนนโยบายบนฐานวิชาการ - สนับสนุนองค์กรเอกชน องค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาเยาวชน - พัฒนาเยาวชนให้มีความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และสร้างสรรค์ - สนับสนุนให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพเยาวชนในประเทศ สนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมทางสังคม/มีส่วนร่วมป้องกันการทุจริต โดยสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ - ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีบทบาทในการพัฒนาเยาวชน - ผลักดันให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ เชิดชูเยาวชนต้นแบบ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเยาวชน - เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมโครงการระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาศักยภาพ - ขยายกรอบความร่วมมือและพัฒนาการดำเนินงานตามพันธสัญญาระหว่างประเทศ

3 เสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ
แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ด้านเยาวชน ส่งเสริมศักยภาพ แกนนำเยาวชนเพื่อการพัฒนาสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ ส่งเสริมการใช้มาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาและยกระดับสภาฯ สนับสนุนงบประมาณ

4 แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ด้านเยาวชน คุ้มครอง ป้องกันเยาวชน
คุ้มครอง ป้องกันเยาวชน จาก ปัจจัยเสี่ยง ส่งเสริมให้หอพักมีการดำเนินกิจการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย ส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าในตนเองและรู้จักป้องกันตนเองจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย จัดทำรูปแบบ แนวทางการปกป้องคุ้มครองเยาวชน

5 แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ด้านเยาวชน
เตรียมความพร้อมเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมรวมพลังเยาวชนไทยเพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมหกรรมเยาวชนอาเซียน เน้นให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน มีจิตอาสา พัฒนาความเป็นผู้นำ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมการจ้างงานและพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์


ดาวน์โหลด ppt “เยาวชนมีความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และสร้างสรรค์”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google