งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102
หน่วยการเรียนรู้ที่9 สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม (8) เรื่อง การแลกเปลี่ยน จัดการเรียนรู้ โดย ครู จงกล กลางชล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม การผลิตที่เกี่ยวข้องกับการ แลกเปลี่ยนหรือซื้อขาย

3 1. การค้าภายในประเทศ 2. การค้าระหว่างประเทศ สาระการเรียนรู้ การค้าขาย
3 สาระการเรียนรู้ การค้าขาย 1. การค้าภายในประเทศ 2. การค้าระหว่างประเทศ

4 กิจกรรมการผลิตของประชากร
4 กิจกรรมการผลิตของประชากร กิจกรรมที่ทำให้เกิดสินค้าและบริการ ที่มนุษย์ต้องการโดยอาศัยแรงงานหรือ เครื่องจักร เพื่อประโยชน์ และมีคุณค่า ทางเศรษฐกิจ

5 เป็นการผลิตที่มีการนำ ทรัพยากรธรรมชาติเข้ามาใช้
5 1. การผลิตขั้นปฐมภูมิ ( primary production ) เป็นการผลิตที่มีการนำ ทรัพยากรธรรมชาติเข้ามาใช้

6 2. การผลิตขั้นทุติยภูมิ (secondary production)
6 การนำสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาสร้างให้เกิดประโยชน์ มากขึ้น โดยผ่านกระบวนการแปรรูป

7 (tertiary production)
7 3.การผลิตขั้นตติยภูมิ (tertiary production) เป็นกิจกรรมที่ให้บริการและ อำนวยความสะดวกในการบริโภค

8 ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน
8 การค้า กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน

9 3.1 การค้าภายในประเทศ จำนวนประชากร ทรัพยากร มาตรฐานการครองชีพ
9 3.การค้าขาย 3.1 การค้าภายในประเทศ จำนวนประชากร ทรัพยากร มาตรฐานการครองชีพ การคมนาคมขนส่ง

10 10 การค้าในตลาดไท

11 คือ การแลกเปลี่ยนสินค้าและ บริการระหว่างประเทศ เกิดจาก
11 3.2 การค้าระหว่างประเทศ คือ การแลกเปลี่ยนสินค้าและ บริการระหว่างประเทศ เกิดจาก ความแตกต่างทางทรัพยากรและ ปัจจัยการผลิตของแต่ละประเทศ

12 ความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ
12 (1) ก่อให้เกิดประโยชน์ในการผลิต     (2) ประโยชน์ในการบริโภค     (3) ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนทาง เทคโนโลยีและวัฒนธรรม     (4) ประโยชน์ในการแบ่งงานกันทำ ระหว่างประเทศ

13 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการค้า
13 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการค้า ระหว่างประเทศ 1.ความก้าวหน้าของการ คมนาคมขนส่ง

14 2.ความแตกต่างของลักษณะ ปัจจัยการผลิตที่แต่ละประเทศมีอยู่
14 2.ความแตกต่างของลักษณะ ปัจจัยการผลิตที่แต่ละประเทศมีอยู่ 3. ความแตกต่างของระดับ เศรษฐกิจและเทคโนโลยี

15 4.สภาพการเมืองของแต่ละประเทศ ( ภาวะของสงครามทำให้เกิด
15 4.สภาพการเมืองของแต่ละประเทศ ( ภาวะของสงครามทำให้เกิด ผลกระทบต่อการค้าและการลงทุน)

16 ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ
16 ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ 1. ประชากรทั่วโลกได้ใช้สินค้า เหมือนกัน 2. มีสินค้าบริโภคตลอดปี 3. มีสินค้าให้เลือกหลายชนิด 4. สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น

17 เรื่อง เขตการค้าระหว่างประเทศ
17 พบกันใหม่ เรื่อง เขตการค้าระหว่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google